Statuty, podatki, sprawy budżetowe

Statuty, podatki, sprawy budżetowe

Podczas sesji Rada Miejska uchwaliła stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu na 2019 r., podjęła decyzje w sprawach statutowych, regulaminowych i zaktualizowała tegoroczny budżet

Na obrady przybył burmistrz elekt Jarosław Szlachetka. Poprosił, żeby rada nie podejmowała uchwał mających skutki finansowe w przyszłym budżecie, a radny klubu PiS Robert Pitala wskazał w programie sesji uchwały, które jego zdaniem nie powinny być procedowane. Ostatecznie, w wyniku głosowania, program obrad pozostawiono bez zmian.

Statut i regulaminy

Uchwalony został Statut Gminy Myślenice. Po dyskusji nad liczbą wiceprzewodniczących ustalono, że na te funkcje można powołać od 2 do 3 radnych (ustawa dopuszcza od 1 do 3). Generalnie nowy statut dostosowuje zapisy do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

Przegłosowano też nowy Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. W projekcie uchwały proponowano podniesienie kwoty przypadającej na 1 mieszkańca do 50 zł, argumentując, że dotychczasowe 15 zł okazało się niewystarczające do sfinansowania części zadań, które wygrały w głosowaniu mieszkańców. Jako przykład radny Stanisław Szczepan Cichoń podawał, że do wykonania alejki na cmentarzu w Borzęcie musiał spiąć środki z budżetu obywatelskiego i rady sołeckiej. Radni PiS zgadzali się z tym, że kwota jest za mała, ale proponowali sukcesywne jej podnoszenie. Ostatecznie przegłosowano kwotę 50 zł.

Regulaminu dotyczyła też uchwała odnośnie wynagradzania nauczycieli. Podwyższony został dodatek za wychowawstwo w szkołach podstawowych i oddziałach zerowych przy tych szkołach. Ustalono, że ostatecznie kwota dodatku zostanie ujednolicona i wyniesie 200 zł.

Spraw oświatowych dotyczyła też zmiana w uchwale określającej tygodniowy wymiar zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów. Wprowadzona zmiana dotyczy zatrudniania pedagogów szkolnych. W szkołach liczących 8 oddziałów jest to 1/2 etatu pedagoga, 12 oddziałów - 3/4 etatu, a 16 - pełny etat. W szkołach powyżej 16 oddziałów na każde kolejne 8 przypada 1/2 etatu pedagoga lub psychologa.

Przyjęty został roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spełniającymi wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2019. Generalnie program jest kontynuacją polityki współpracy z organizacjami prowadzonej w ostatnich latach. Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do powierzenia tym podmiotom obejmują m.in. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (na ten cel rada przeznacza kwotę 293.245 zł z tzw. korkowego); udostępnienie usług medycznych i rehabilitacyjnych, szczególnie dla ludzi starszych, samotnych i ubogich (160 tys. zł z dochodów własnych gminy); kulturę fizyczną i sport (800 tys. zł z dochodów własnych gminy), sferę kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa (900 tys. zł z budżetu własnego gminy). Ustalono też, że środki finansowe na pożytek publiczny mogą zostać zwiększone lub zmniejszone o 220 tys. zł, zależnie od sytuacji finansowej gminy.

Wokół budżetu

Rada podjęła uchwałę dotyczącą trybu prac nad projektem budżetu gminy. Dokonano w niej zmiany odnośnie „większej szczegółowości opracowywanych materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały” - np. takie elementy dokumentacji technicznej, jak projekt, pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru budowy. Jak czytamy w uzasadnieniu zmiana ta ma na celu zapewnienie większej przejrzystości realizowanych zadań inwestycyjnych.

W tegorocznym budżecie rada zmieniła paragraf dotyczący poręczeń udzielanych przez gminę Myślenice i określiła kwotę poręczeń na 953.150 zł, z czego 300 tys. zł na poręczenie dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 653.150 zł na poręczenie dla Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz solarnej energii Małopolski”, w którym nasza gmina jest partnerem.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dodane zostały nowe przedsięwzięcia, m.in. konserwacja pięciu kapliczek na terenie gminy (po ok. 30 tys. zł każda) oraz konserwacja kompleksu figur w Jasienicy (148.246 zł); budowa drogi gminnej - przedłużenia ul. Solidarności w Myślenicach (2.970.103 zł); budowa boiska w Zawadzie (657 tys. zł); regulacja potoku San w Myślenicach (486.940 zł); remonty i modernizacje w szkołach i na drogach, a także boisk.

Podatki

Wysokość nowych stawek podatków została skonsultowana ze środowiskiem przedsiębiorców skupionych w Radzie Lokalnej Przedsiębiorczości oraz była przedmiotem prac w komisjach RM, uzyskując pozytywne opinie. Nowe stawki zgodne są z limitem górnych stawek podatków w tegorocznym Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości

Podatek od gruntów w 2019 r. wyniesie: *od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2 (bez zmian); *od gruntów związanych z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej - 0,10 zł od 1 m2 (bez zmian); *od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł od 1 ha (4,63 zł w 2018 r.); *od gruntów letniskowych - 0,49 zł od 1 m2 (0,48 w 2018 r.); *od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 (0,39 zł w 2018 r.); *od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położnych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 (3,04 zł w 2018 r.).

Podatki od budynków lub ich części wyniosą: *od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,74 zł od 1 m2 (bez zmian); *od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 (bez zmian); *od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 (10,60 zł w 2018 r.); *od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2 (4,70 zł w 2018 r.); *od budynków zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej - 1,11 zł od 1 m2 (bez zmian); *od budynków letniskowych - 7,90 zł od 1 m2 (7,77 zł w 2018 r.); *od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,60 zł od 1 m2 (5,48 zł w 2018 r.).

W pozostałych przypadkach podatek w dalszym ciągu naliczany będzie w wys. 2% wartości nieruchomości, a w przypadku prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej oraz kolejek linowych i wyciągów narciarskich - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto uchwała zastrzega, że za letniskowy uważany jest budynek, który został w ten sposób opisany w dokumentacji budowy i jego przeznaczenie nie zostało formalnie zmienione orzeczeniem właściwego organu.

Podatek od środków transportu

Rada uchwaliła też nowe stawki podatku od środków transportu: *od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyprodukowanych przed 2005 r. - 828 zł (816 zł w 2018r.), a dla pojazdów wyprodukowanych po 2004 r. 732 zł (720 zł w 2018r.), odpowiednio powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 972 zł (960 zł w 2018r.) i 864 zł (852 zł w 2018r.), a powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1092 zł (1080 zł w 2018r.) i 984 zł (972 zł w 2018r.); *od samochodów powyżej 12 ton stawki są jednolite: od 12 do 17 ton - 1536 zł (1512 zł w 2018r.); od 17 do 23 ton - 1692 zł (1668 zł w 2018r.); od 23 do 27 ton - 2076 zł (2040 zł w 2018r.); od 27 do 29 ton - 2136 zł (2100 zł w 2018r.), od 29 ton wzwyż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2 184 zł (2148 zł w 2018r.), z innym systemem zawieszenia - 3132 zł (3084 zł w 2018r.).

Opłaty od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton również zróżnicowane są wg roku produkcji - przed 2005 - 1920 zł (1884 zł w 2018r.), a dla wyprodukowanych po 2004r. - 1704 zł (1680 zł w 2018r.).

Powyżej 12 ton stawki są niezależne od roku produkcji. Dla pojazdów z przyczepą lub naczepą, których dopuszczalna masa całkowita zawiera się w przedziale od 12 do 31 ton, podatek wyniesie 2076 zł (2040 zł w 2018r.); od 31 ton wzwyż dla pojazdów o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2076 zł (2040 zł w 2018r.); z innym systemem zawieszenia - 2400 zł (2363 zł w 2018r.); od 31 do 40 ton i trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2076 zł (2040 zł w 2018r.), z innym systemem zawieszenia - 2292 (2256 zł w 2018r.); dla pojazdów o trzech osiach jezdnych i łącznej wadze od 40 ton wzwyż z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 2076 (2040 zł w 2018r.), z innym systemem zawieszenia - 3096 (3048 zł w 2018r.).

Opłaty od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 12 ton - 552 zł (540 zł w 2018r.), od 12 do 18 ton - 1080 zł (1068 zł w 2018r.); od 18 do 25 ton - 1080 zł (1068 zł w 2018r.); od 25 do 28 ton - 1080 zł (1068 zł w 2018r.), od 28 do 33 ton - 1092 zł (1080 zł w 2018r.), od 33 do 38 ton - 1524 zł (1500 zł w 2018r.). Przy masie całkowitej równej lub wyższej niż 38 ton o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne - 1644 zł (1620 zł w 2018r.), z innym systemem zawieszenia wynosi 2196 zł (2160 zł w 2018r.); przy masie od 12 do 38 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne stawka 876 zł (864 zł w 2018r.), z innym systemem zawieszenia wynosi 1260 zł (1236 zł w 2018r.); od 38 ton o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne - 1260 zł (1236 zł w 2018r.), z innym systemem zawieszenia - 1644 zł (1620 zł w 2018r.).

Także w przypadku autobusów stawka podatku zróżnicowana jest w zależności od daty produkcji. Do 15 miejsc włącznie w pojazdach wyprodukowanych przed 2005 r. - 1080 zł (1068 zł w 2018r.), po 2004 roku - 960 zł (948 zł w 2018r.); od 16 do 21 miejsc włącznie odpowiednio - 1464 zł (1440 zł w 2018r.), a wyprodukowanych po 2004 r. - 1296 zł (1272 zł w 2018r.), powyżej 21 miejsc - 1896 zł (1860 zł w 2018r.), a po 2004 r. - 1668 zł (1644 zł w 2018r.).

Zróżnicowanie stawek opłat dla samochodów wyprodukowanych po 2004 r. i przed 2005 r. ma charakter ekologiczny, gdyż od tego czasu produkowane samochody muszą obowiązkowo spełniać standardy emisji spalin EURO.

Dzierżawy i najmy

Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ok. 1,5 ha położnej przy ul. Solidarności w Myślenicach na 20 lat. Dzierżawcami są Klub Sportowy Górki (dzierżawi 3/4 budynku) i myślenicki oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (1/4 budynku).

Do ponownego rozpatrzenia przez komisję edukacji RM skierowano natomiast wniosek o najem przez powiat myślenicki na okres 3 lat pięciu sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku szkoły podstawowej nr 4 na Zarabiu. Jest to związane z reformą oświaty i okresowym wzrostem liczby uczniów w szkołach średnich.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)