Statystyczny myśleniczanin ma niespełna 41 lat

Statystyczny myśleniczanin ma niespełna 41 lat

Średni wiek mieszkańca Myślenic wynosi 40,8 lat. Statystyczna kobieta ma 42,7 lat, natomiast mężczyzna 38,8. Co trzeci mieszkaniec to panna lub kawaler, jednak to więcej panów znajduje się stanie wolnym

Ilu nas jest?

Rozpoczynając charakterystykę miasta Myślenice należy zacząć od demografii, czyli przyjrzeniu się temu ile obecnie osób mieszka w mieście. Przedstawiane dane dotyczą 2017 roku. Myślenice są stosunkowo niewielkim miastem w województwie małopolskim.

W poprzednim roku liczba mieszkańców wyniosła 18 415 osób. W niewielkim stopniu więcej jest kobiet, niż mężczyzn, ponieważ stanowią prawie 52% populacji. Warto tutaj także wspomnieć, że od 2002 roku do teraz liczba mieszkańców zwiększyła się o 3%. Jest to istotne, ponieważ jak wskazują prognozy - większość miast Polski czeka proces wyludnienia.

Przy analizie społeczeństwa myślenickiego nie należy zapomnieć także o średnim wieku, który obecnie wynosi 40,8 lat. W stosunku do województwa małopolskiego jak i całego kraju nie odbiegamy od średniej. Jako ciekawostkę należy podać, że po raz kolejny kobiety w Myślenicach przewyższają średnią wiekiem mężczyzn, co stanowi odpowiednio 42,7 lat w stosunku do 38,8 lat.

Małżeństwa, wolni, wdowcy

W następnej kolejności należy przedstawić stan cywilny mieszkańców miasta (dane dotyczą stanu cywilnego osób po 15. roku życia). W związku małżeńskim w badanym okresie pozostawało prawie 9000 osób. Zarówno kobiety jak i mężczyźni utrzymywali się w równym stopniu w małżeństwie. Tutaj także nie odbiegamy od województwa i kraju.

Drugą przebadaną grupą były osoby o statusie panny lub kawalera. Stanowili oni prawie 32% ogólnej liczby mieszkańców. Warto zaznaczyć, że istnieje różnica pod względem płci, ponieważ zdecydowanie więcej jest w Myślenicach mężczyzn w stanie wolnym. Różnicę także widzimy w trzeciej kategorii. Dotyczyła ona statusu wdowy lub wdowca. Kobiety liczyły ponad 13%, co w przypadku drugiej płci wyniosło 2%.

Na ostatnią grupę składały się osoby po rozwodzie. Zgodnie z deklaracjami badanych należy stwierdzić, że stanowią oni 8%, po równej liczbie odnośnie obydwóch płci. Warte uwagi jest tutaj porównanie do Małopolski, gdzie jest dwa razy więcej rozwodników, a trzy razy więcej w stosunku do kraju.

Opisując szczegółowo sprawę małżeństw należy stwierdzić, że w 2017 roku zawarto 93 śluby. Nie odbiegamy z tym wynikiem w rankingu ogólnopolskim, ale jesteśmy poniżej średniej województwa małopolskiego. Jako ciekawostkę należy podać, że na przestrzeni lat miasto nie miało stałego poziomu w zawieraniu małżeństw. Ogólnie należy powiedzieć, że raz przewyższaliśmy obecny wynik, by w kolejnym roku spaść dość znacznie.

Przyrost naturalny

Ciekawe dane dotyczą zagadnienia przyrostu naturalnego w mieście. Dla przypomnienia. Przyrost naturalny to liczba urodzeń minus liczbę zgonów zazwyczaj w danym roku. Jest on dodatni i wynosi 53, co na 1000 mieszkańców stanowi 2,88. Można powiedzieć, że w każdym roku wynik był różny. Warto dodać, że w 2016 wyniósł tylko 41 punktów. Najwyższą wartość, bo aż 93 odnotowano po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W 2017 roku urodziło się 212 dzieci. Chłopców przyszło na świat o 4% więcej, niż dziewczynek.

Przemieszczanie się myśleniczan

Na podobnym poziomie przedstawia się sytuacja zameldowań nowych osób w Myślenicach jak i wymeldowań. W 2016 roku do miasta zakwaterowały się 147 osoby, a opuściły 140. Podobna sytuacja występuje w południowej części Małopolski. Przemieszczanie się ludzi z miasta lub do Myślenic jest spowodowane zarówno przez ekonomię jak i postępujący rozwój miasta.

Tak jak w większości polskich miast zauważa się zmianę miejsca zamieszkania do terenów wiejskich, bliżej aglomeracji. Pobliskie miejscowości oferują tańsze mieszkania. Obecnie także ważny jest aspekt lepszej jakości życia, na przykład klimat i zdrowie. Wielu mieszkańców zmieniło swoje miejsce zamieszkania ze względu na naukę lub miejsce zatrudnienia w mieście Kraków. Jednym z powodów są także wyjazdy zagraniczne o charakterze zarobkowym. Należy też wspomnieć, że do Myślenic napływa wielu nowych mieszkańców. Przewiduje się, że z każdym rokiem będzie przybywać ludności w mieście.

Przedprodukcyjni, pracujący i emeryci

Ostatnią kategorią, którą należy przedstawić jest struktura wiekowa mieszkańców. W ciągu ostatnich lat w Myślenicach nastąpił znaczny spadek ludzi w wieku przedprodukcyjnym, czyli osób poniższej 18. roku życia – obecnie lekko ponad 19%. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu. Dla przykładu istniejący niż demograficzny, niski wskaźnik urodzeń oraz opuszczanie miasta przez młodych ludzi. Liczba osób pracujących jak i bezrobotnych, czyli będących w wieku produkcyjnym plasuje się na poziomie prawie 60%. Z kolei osoby będące na emeryturze to 21%. Warto wspomnieć, że przedstawiony wynik dość znacznie się zmienił, ponieważ jeszcze 15 lat temu wynosił 13%.

Warto stwierdzić, że jest wiele czynników, które charakteryzują Myślenice. Najważniejsze z nich zostały przedstawione, jako najbardziej wyraziste w mieście. Kolejnym tematem, który zostanie poruszony będzie analiza poziomu edukacji wśród myśleniczan.

Tekst powstał na podstawie opracowania pt. „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”

Dawid Tomal Dawid Tomal Autor artykułu

Ukończył administrację, politologię, zarządzanie produkcją oraz architekturę krajobrazu. Interesuje się sprawami polityki krajowej i samorządowej oraz rozwojem regionalnym miasta Myślenice. Autor opracowania „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”.