Strategia dla Myślenic

30 sierpnia 2007 Wydanie 32/2007
Strategia dla Myślenic
Mocne i słabe strony regionu, a także zagrożenia to główne tematy poruszane podczas warsztatów

Mocne i słabe strony regionu, szanse, a także zagrożenia to główne tematy poruszane w czasie pierwszych warsztatów strategicznych aktualizujących Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2007-2015.

W warsztatach strategicznych wziął osobiście udział marszałek województwa małopolskiego – Marek Nawara, który przybliżył uczestnikom możliwość pozyskania środków unijnych. Przybliżył także Małopolski Regionalny Program Operacyjny – dokument, na podstawie którego gminy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy będą mogli się starać o zewnętrzne środki.

Małopolska jako jedno z pięciu województw ma już zatwierdzony program. Wprawdzie drobne poprawki mają być jeszcze wprowadzone, ale nie będzie specjalnych negocjacji z Komisją Europejską. - Chciałbym, aby komisarz Danuta Hübner podpisała MRPO na wrześniowym szczycie w Krynicy, wtedy moglibyśmy ruszyć z pierwszymi konkursami być może jeszcze we wrześniu - mówi marszałek małopolski Marek Nawara. 

W warsztatach udział wzięli radni Rady Miejskiej, radni powiatowi z gminy Myślenice oraz liderzy poszczególnych środowisk –  przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych, branży turystycznej oraz placówek kultury i sportu.  Nie brakło także stowarzyszeń reprezentujących przedsiębiorców. W sumie do wzięcia udziału w warsztatach zaproszono ponad 80 osób, liderów, którzy od lat angażują się w życie miasta, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami zechcieli podzielić się z lokalną władzą.

Wszystkim uczestnikom Burmistrz Myślenic przedstawił diagnozę stanu aktualnego gminy oraz zrealizowane zadania i cele zawarte w poprzedniej strategii rozwoju miasta. Z zadeklarowanych w strategii zadań zrealizowano ponad 80 % założeń. Dotyczyły one głównie stworzenia strefy przemysłowej, ściągnięcia inwestora strategicznego zagospodarowania Zarabia i Góry Chełm, tematy, które od lat przewijały się we wszystkich dokumentach strategicznych miasta i jak dotąd nie zostały zrealizowane. Kolejne warsztaty już 1 września. Wówczas uczestnicy warsztatów określą misję i długookresowe cele strategiczne dla naszej gminy.

Pełną analizę SWOT wraz ze wszystkimi wniesionymi uwagami można prześledzić na www.myslenice.pl w zakładce „aktualności”. Wszystkich zainteresowanych prosimy także o komentarze i opinie dotyczące funkcjonowania naszej gminy. Swoje pomysły na rozwój miasta można przesyłać na adres promocja@myslenice.pl do dnia 5 września.  Wszystkie uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

Gminny Serwis Informacyjny