Strażnica w Drogini integruje wieś

Strażnica w Drogini integruje wieś
Fot. Ryszard Sobkowicz

OSP w Drogini prowadzi drużynę kobiecą, młodzieżową, orkiestrę i zespół artystyczny. Zorganizowała i prowadzi świetlicę dla dzieci. Współpracuje z LKS Sęp Droginia, stowarzyszeniem W lepsze jutro, parafią, szkołą i sołectwem, współorganizuje Wigilię dla Seniorów, kolędowanie pod domami, uczestniczy w Orszaku Trzech Króli. Jest ważnym elementem życia wsi i gminy

O tych i wielu innych sprawach mówiono na zebraniu sprawozdawczym w sobotę 23 lutego. Przybył na nie burmistrz Jarosław Szlachetka, członek zarządu powiatu Rafał Kudas, komendant PSP Sławomir Kaganek, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń i komendant miejsko-gminny OSP Roman Ajchler.

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił prezes Krzysztof Batko. Jednostka liczy 67 druhów, w tym 11 kobiet. Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należy 8 chłopców i 7 dziewcząt, a do zespołu kolędniczego działającego przy jednostce – 16 osób, zaś 17 muzyków współpracuje przy tworzeniu drogińskiej orkiestry dętej OSP. Działalność bojowa w 2018 roku to 13 akcji ratowniczych, w tym gaszenie 3 pożarów. Jednostka bierze udział w ćwiczeniach i zawodach gminnych (4. miejsce MDP) oraz w powiatowych zawodach oldbojów. Troje reprezentantów MDP brało udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Druhowie, a i druhny systematyczne odbywają szkolenia różnego stopnia i specjalności. Ponadto w ramach działań prewencyjnych wykonano przegląd hydrantów na terenie wsi i zlokalizowano trzy wadliwe. Prowadzone są też pogadanki ppoż. w szkole.

OSP Droginia, prócz wymienionych na wstępie działań, uczestniczy w uroczystościach gminnych i parafialnych, zabezpiecza lokalne imprezy i pracuje przy utrzymaniu i remontach strażnicy służącej całej wsi. W minionym roku wyremontowano łazienki, naprawiono rampę od strony garaży, pielęgnowano teren zielony wokół strażnicy. Grupa kolędnicza wraz z chórem parafialnym wystąpiła na koncercie noworocznym w Osieczanach, a także została zaproszona na występ na opłatku na Górnym Przedmieściu.

Na ten rok zaplanowano zakup piły spalinowej, drabiny trzyprzęsłowej oraz innego sprzętu do ratownictwa i umundurowania. W strażnicy druhowie zamierzają ocieplić ściany i sufit zaplecza przy garażu. Kontynuowane będą szkolenia oraz działalność kulturalna.

W dyskusji burmistrz dziękował jednostce za bardzo dobrą współprace z gminą i wsią, a szczególnie za dbałość o dzieci, młodzież i seniorów. Deklarował, że świetlicę będą nadal utrzymywane i że planuje utworzenie nowych świetlic na terenie gminy, a także, że będzie dbał o dalsze doposażanie jednostek OSP. Przedstawił możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na sprzęt strażacki. Rafał Kudas omówił program pomocy powiatu dla OSP oraz inwestycje realizowane aktualnie przez powiat. Komendant Sławomir Kaganek przedstawił statystykę zdarzeń w gminie i powiecie, w tym dużą liczbę interwencji w styczniu 2018 z powodu ptasiej grypy. Zapowiedział ćwiczenia i zawody planowane na ten rok, organizowane szkolenia oraz możliwości dokonywania przeglądu sprzętu pożarniczego w PSP. Podkreślił, że te przeglądy są konieczne, podobnie jak zachowywanie zasad bezpieczeństwa osobistego druhów podczas akcji ratowniczych. O bieżących sprawach strażackich, ćwiczeniach i zawodach mówili też prezesi powiatowy i miejsko-gminny. Wszyscy zabierający głos podkreślali znakomitą współpracę jednostki z mieszkańcami, organizacjami i samorządami oraz fakt, że strażnica w Drogini jest miejscem integrującym wieś. Dziękowali za wkład pracy i zaangażowanie oraz życzyli tak jednostce, jak osobiście druhom dalszych sukcesów i pomyślności.

 

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)