Ta instalacja powinna służyć przez długie lata

Ta instalacja powinna służyć przez długie lata

Ta instalacja pozwala wykorzystać gaz składowiskowy powstający na zamkniętym już - starym składowisku, które działało od lat 70. ubiegłego wieku. W 2012 roku zostało całkowicie wypełnione i zaprzestano przyjmowania odpadów. Jednak emisję gazów obserwuje się nawet przez 20 lat.

Dzięki zastosowanej technologii ujmujemy ten gaz i używamy go do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Z jednej tony odpadów komunalnych powstaje od 120 do 400 m3 gazu. Podczas pracy zakładu wykorzystujemy u siebie pozyskiwaną energię, a w okresie przerw odprowadzamy ją do sieci.

- w rozmowie z nami zasady działania instalacji wyjaśnia Jerzy Podmokły, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach

 

W piątek 6 października uroczyście uruchomiliście nową instalację na składowisku odpadów komunalnych. W nazwie tego zadania czytamy, że jest to „instalacja do odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach wraz z dostawą jednostek kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu”. Co to oznacza i na czym ta inwestycja polega?

Nowa instalacja pozwala nam wykorzystać gaz składowiskowy powstający w skutek procesów fizyczno-chemicznych na zamkniętym już starym składowisku, które działało od lat 70. ubiegłego wieku. Obecnie jest ono zamknięte, ale zachodzą tam procesy prowadzące do wytwarzania gazu składowiskowego. Dzięki nowej instalacji ujmujemy ten gaz i używamy go do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

W jaki sposób działa ta instalacja?

Instalacja składa się z 12 studni odgazowujących oraz oddzielnych rurociągów odprowadzających gaz od każdej studni. Rurociągi połączone są ze stacją zbiorczą gazu, skąd biogaz po oczyszczeniu trafia do 2 modułów (jednostek) kogeneracyjnych. Moduły te są wyposażone w gazowe silniki tłokowe sprzężone na wale z generatorem o mocy 123 kW energii elektrycznej i 150 kW energii cieplnej. W każdym module kogeneracyjnym zainstalowana została jedna jednostka kogeneracyjna. Biogaz przed doprowadzeniem do stacji kogeneracyjnej, jest osuszony i odsiarczony.

W jaki sposób można wykorzystać ten biogaz?

Ma on dwojakie zastosowanie. Jednostki kogeneracji wytwarzają energię elektryczną oraz ciepło. Energia cieplna wykorzystywana jest do dosuszania wytwarzanego w ZUO paliwa alternatywnego na dwóch stanowiskach (kontenerach), a energia elektryczna - do napędu urządzeń oraz do zasilania instalacji elektrycznej zakładu.

O jak dużej energii rozmawiamy? Czy wystarczy jej na potrzeby zakładu?

Instalacja działa i pozyskuje gaz w sposób ciągły, a układ zasilający umożliwia oddawanie nadmiaru produkowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej (Tauron). Podczas pracy zakładu wykorzystujemy u siebie pozyskiwaną energię, a w okresie przerw odprowadzamy ją do sieci. Szacujemy, że energia elektryczna pozyskiwana z biogazu zasiliłaby ok. 300 gospodarstw domowych.

Mówił pan o dosuszaniu paliwa alternatywnego. Jakie to jest paliwo i w jaki sposób powstaje w waszym zakładzie?

Chodzi o pozostałość po sortowaniu odpadów, czyli nie nadające się już do dalszego sortowania ścinki papieru, folii, tekstyliów itp. Te pozostałości rozdrabniamy do frakcji 30-35 mm i musimy je dosuszyć, by powstałe paliwo miało większą wartość. Takie paliwo z powodzeniem zastępuje węgiel. Sprzedajemy je do cementowni. I właśnie do dosuszania tego paliwa używamy energii cieplnej pozyskanej z nowej instalacji odgazowującej.

Czyli możemy mówić o wymiarze i efekcie ekologicznym tej inwestycji.

Oczywiście. Jej efektem jest lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (biogazu) do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, a także ochrona środowiska poprzez zastąpienie energii pochodzącej z surowców kopalnych (głównie węgiel) odnawialnymi źródłami energii (biogaz). Z drugiej strony sam gaz, powstający na składowisku wskutek rozkładu poszczególnych frakcji, stanowi zanieczyszczenie dla środowiska. Jego głównym składnikiem jest metan. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie składowisk. Nowa instalacja pozwala odprowadzać ten gaz i przetwarzać go na pożyteczną energię.

Jaki jest koszt tej inwestycji i jak długo trwała jej realizacja?

Wybudowanie tej instalacji kosztowało 3.359.745 zł brutto (2.731.500 zł netto) i trwało równy rok - prace rozpoczęliśmy w październiku 2016 r.

Czy ten koszt się zwróci, skoro instalacja obejmuje zamknięte już składowisko?

To jest bardzo opłacalna inwestycja. Stare składowisko przyjmowało odpady od lat 70. ubiegłego wieku. W latach 2006-2007 zostało zmodernizowane, w tym m.in. uszczelnione, obwałowane, wykonane zostały drenaże odwadniające, pompownia odcieków, pozostała infrastruktura. Wszystkie te prace dostosowały funkcjonujące składowisko do obowiązujących przepisów prawa, a jednocześnie stworzyły korzystne warunki biologiczne umożliwiające produkcję gazu składowiskowego.

W 2012 roku składowisko zostało całkowicie wypełnione i zaprzestano przyjmowania odpadów. Zgodnie z wynikami prowadzonych badań naukowych oraz doświadczeniem, produkcja metanu wzrasta intensywnie po roku od wypełnienia składowiska i utrzymuje się przez wiele lat. Emisję gazu obserwuje się jeszcze nawet po 20 latach. Na szybkość produkcji gazu i jego skład ma wpływ stopień zanieczyszczeń występujący w odpadach. Z jednej tony odpadów komunalnych powstaje od 120 do 400 m3 gazu składowiskowego. Dlatego nowa instalacja powinna nam służyć przez długie lata.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)