Tarcza Antykryzysowa – rządowa i gminna

Tarcza Antykryzysowa – rządowa i gminna

Epidemia koronawirusa to czas wyjątkowo trudny dla firm i przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie walczą o przetrwanie na rynku. Każdy z nas może pomóc im w tej walce poprzez nasze codzienne wybory: planując, czy to zakupy, czy wakacje wybierajmy naszych, rodzimych producentów i polskie firmy. Oczywiście przedsiębiorcy mogą liczyć również na pomoc rządową, oferowaną w ramach Tarczy Antykryzysowej. Także samorządy pomagają lokalnym firmom i przedsiębiorcom. Nie inaczej jest w Myślenicach.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach zainteresowanie rządowym programem Tarczy Antykryzysowej jest duże. Do 12 maja do urzędu wpłynęło 349 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, 376 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 3779 wniosków o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jak widać największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do 12 maja PUP w Myślenicach rozdysponował rządowe wsparcie w wysokości:

- 1372 853.56 zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne;

- 250 900,00 zł na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

- 4 595 500,00 zł w ramach udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktywnie przedsiębiorców, jak i mieszkańców wspiera również gmina Myślenice. Jak pomoc ta wygląda? Zgodnie z informacją przekazaną przez

Urząd Miasta i Gminy Myślenice:

Bezpośrednie wsparcie wynikające z określonych na podstawie art. 21b ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374 ze zm.) form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności (Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 marca 2020r. wraz z Zarządzeniem zmieniającym Nr 77/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.) tj. dostarczanie gorącego posiłku, koniecznych leków, podstawowych środków sanitarno – higienicznych, art. spożywczych ewentualnie innych artykułów podstawowej potrzeby, a także uruchomienie bezpłatnej tymczasowej komunikacji zastępczej na terenie Gminy Myślenice w związku z czasowym zawieszeniem dotychczasowych przewozów – na ten cel Gmina zabezpieczyła 160 tys. zł. Ponadto, 120 tys. zł przeznaczonych zostało na zakup 23 tys. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, w które zaopatrywani są mieszkańcy. Dodatkowo, w okresie 17 marca – 20 kwietnia br. Gmina zrezygnowała z poboru opłat za parkowanie – szacowana utrata dochodów w tym zakresie wynosi 50 tys. zł.

Pomoc dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Myślenice udzielana jest na bieżąco, na podstawie indywidualnych wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych. Na dzień 4 maja 2020 r. do Urzędu wpłynęły 24 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 9 udzielając ulg o łącznej wartości 96,5 tys. zł, 4 wnioski zostały uznane za bezprzedmiotowe, ponieważ dotyczyły umorzenie zobowiązań przyszłych lub już opłaconych, a 11 wniosków jest procedowanych w związku z koniecznością ich uzupełnienia.

Podmioty prowadzące działalność w oparciu o lokale czy działki, stanowiące własność Gminy, spółek komunalnych bądź samorządowych instytucji kultury od dnia 1 kwietnia br. korzystają z obniżonego miesięcznego czynszu do wysokości 1zł + Vat, natomiast czynsze za marzec br. – na podstawie indywidualnych wniosków zostały częściowo umorzone. Działania te powodują ubytek w dochodach Gminy w wysokości ok. 36 tys. zł netto miesięcznie, a ostateczna wartość zmniejszonych wpływów uzależniona będzie od okresu trwania pandemii i związanych z nim oczekiwań i rzeczywistych potrzeb w zakresie wsparcia zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Gmina pomaga, choć jej dochody spadają

Należy przy tym zwrócić uwagę, że o ile Powiatowy Urząd Pracy realizuje dopłaty rządowe, o tyle władze gminy pomagają w ramach swoich budżetowych możliwości, mimo spadających dochodów. O ile spadną dochody samorządu? Szacowanie tego na chwilę obecną jest dość ryzykowne i nie do końca wiarygodne. W pierwszym kwartale, czy też w zdecydowanej jego części gospodarka funkcjonowała bowiem właściwie normalnie. Nie mniej jednak niepokój z cała pewnością może budzić wysokość przekazanych w kwietniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku Gminy Myślenice nominalny spadek odnotowany w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wyniósł ponad 365 tys. zł. Szacując zatem, że tendencja ta może utrzymać się w kolejnych miesiącach na tym samym, (choć wysoce prawdopodobne jest iż na wyższym) poziomie – realny spadek dochodów Gminy Myślenice z udziałów w PIT może stanowić ok. 10 -12% planowanej kwoty i osiągnąć poziom nawet 5 mln zł, czyli 2% dochodów ogółem.

Na ten moment trudna jest też do oszacowania skala ubytków w związku z udzielanymi ulgami w zakresie podatków lokalnych i czynszów wnioski te spływają na bieżąco i są rozpatrywane indywidualnie.

Jak komentuje skarbnik Gminy, Anita Kurdziel: - Mając na uwadze panującą sytuację, przyjęta od początku kadencji burmistrza Jarosława Szlachetki ostrożna polityka wydatkowa została poddana jeszcze większemu rygorowi, ograniczamy wydatki do tych niezbędnych starając się w ten sposób zminimalizować przede wszystkim ryzyko zagrożenia realizacji inwestycji zwłaszcza, iż jako gmina korzystamy w tym zakresie ze środków zewnętrznych – zarówno krajowych jak i UE.

Marta Duszyk