Taśmy sortownicze ruszyły

Taśmy sortownicze ruszyły
Otwarcie Zakładu Utylizacji Odpadów Fot. Piotr Jagniewski

Dokładnie o godz. 14.15 w piątek 18 maja, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski oraz zaproszeni goście jednym przyciskiem uruchomili nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. W ruch poszły taśmociągi, sita i separatory. To właśnie dzięki nim oraz pracy ludzkich rąk, w Myślenicach gospodarka odpadami stanie na wysokim unijnym poziomie

Temu historycznemu zdarzeniu z zaciekawieniem i uznaniem przyglądali się zaproszeni goście. Wśród nich znaleźni się przede wszystkim Ci, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierali projekt pn. „Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów dla powiatów myślenickiego i limanowskiego”, a także Ci, którzy swoje zadanie będą dopiero realizować, a mianowicie szerzyć wiedzę na temat gospodarki odpadami, pouczać i przekonywać osoby ze swojego środowiska.

Wstęgę uroczyście przecięli: m.in. Wojciech Kozak - członek zarządu województwa małopolskiego, poseł Marek Łatas, poseł Joanna Bobowska, Aleksandra Malarz - dyrektor z Ministerstwa Środowiska, senator VII kadencji Stanisław Bisztyga, Małgorzata Mrugała – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Paweł Ciećko – szef Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Andrzej Harężlak – wicewojewoda małopolski, Józef Tomal – starosta myślenicki oraz przedstawiciele projektantów i pracowników Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Uroczystość otwarcia rozpoczął burmistrz Maciej Ostrowski wraz z prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach Ewą Kęsek. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Jan Jurczak.

Potem w pierwszej kolejności została przybliżona historia powstania zakładu. Burmistrz wspominał o protestach, licznych problemach jakie towarzyszyły jego powstawaniu. Ewa Kęsek zaprezentowała film przedstawiający budowę zakładu dzień po dniu oraz opowiedziała o jego właściwościach technologicznych.

Goście mogli zobaczyć jak przebiega proces rozdzielania surowców wtórnych, sprawdzić jak działają kompostownie oraz podpatrzyć w jaki sposób odbywają się codzienne prace w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach. Dalszą część uroczystości w hali widowiskowo-sportowej na Zarabiu uświetnił zespół Recycling Band wykorzystujący w tworzeniu swojej muzyki instrumenty wykonane z plastikowych butelek, puszek po farbie czy desek. Inną propozycję wykorzystania surowców wtórnych zaprezentowały modelki występujące w strojach wykonanych przez studentów krakowskich szkół artystycznych. Kreacje wykonane z papieru zachwyciły fasonami oraz niezwykłymi krojami. Stroje zawierały elementy etykiet z butelek, papierów pakunkowych, a nawet papilotek do mufinków.

Jak to działa?

Funkcjonowanie zakładu oparte jest na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, polegającej na segregacji mechanicznej i manualnej oraz intensywnym kompostowaniu odpadów biologicznych. Instalacja wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię do sortowania i przetwarzania odpadów, a na niewielką (1,5 ha) kwaterę balastu trafiać będzie mniej niż 40% całkowitego strumienia odpadów komunalnych przyjętych do zakładu.

Sercem Zakładu jest wielofunkcyjna hala, w której umieszczone zostały dwa, najbardziej istotne z punktu widzenia zmniejszania ilości składowanych odpadów elementy:

Sortownia – będzie to hala, do której przywożone będą wszystkie odpady. Po wyładowaniu ze śmieciarek odpady przekazywane będą na system taśmociągów, sit, kabin sortowniczych i separatorów. Efektem pracy sprzętu i ludzi będzie kilka strumieni surowców i produktów sprzedanych następnie do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem bądź do cementowni lub elektrociepłowni jako tzw. paliwo alternatywne.

Kompostownia - wszystkie odpady organiczne, które uda się uzyskać ze strumienia odpadów komunalnych oraz zebrane w systemie selektywnym trafią do betonowych, szczelnie zamkniętych komór. Tutaj odpady zielone, liście, obierki, a także kawałki tektury czy drewna zostaną przetworzone na kompost. Cały proces trwać będzie trzy tygodnie. Dzięki nowoczesnej technologii i podwójnemu oczyszczaniu powietrza wszystkie uciążliwe zapachy zostaną zatrzymane, a na zewnątrz wydostanie się tylko czyste powietrze.

Dzięki tym dwóm nowoczesnym instalacjom w miejscu dotychczasowego składowiska powstała fabryka przetwarzająca to, co każdy z nas wyrzuca do kosza. Fachowo dobrana w pełni skomputeryzowana technologia pozwoli na „odzyskanie” z odpadów nawet 60% ich masy.

Z myślą o mieszkańcach Gminy Myślenice planuje się również (jeszcze w tym roku) otwarcie punktu, gdzie będzie można przywieźć za darmo odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz inne problemowe odpady, a w drodze powrotnej zabrać kompost wyprodukowany w zakładzie.

Zakład Utylizacji Odpadów opracował również projekt rekultywacji starego składowiska w ramach którego dostarczony będzie blok energetyczny pozwalający na zagospodarowanie pozyskiwanego na składowisku biogazu, dzięki czemu będzie możliwość wytwarzania własnej energii elektrycznej. Po zakończeniu rekultywacji na zamkniętym składowisku powstanie centrum edukacji ekologicznej.

Dzięki tej inwestycji Gmina nie będzie ponosić kar za niedostosowanie gospodarki odpadami do przepisów unijnych. Jest to tym bardziej ważne, że 2013 roku zacznie bezwzględnie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach będący w 100% spółką gminy Myślenice, jako pierwszy w Małopolsce pozyskał dotację z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na gospodarkę odpadami.

W kwietniu 2010 podpisano umowę nr POIS.02.01.00-00-015/09-00 na dofinansowanie w formie dotacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego” w ramach działania 2.1- Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi ponad 26 milionów złotych, co stanowi ponad 55% wartości inwestycji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie podjął również decyzję o udzieleniu na ten cel prawie 18 milionów złotych pożyczki uzupełniającej środki unijne. Dzięki ukończeniu tej inwestycji pracę znajdzie blisko 50 osób.