Turystyczna przyszłość powiatu

28 sierpnia 2008 Wydanie 31/2008
Turystyczna przyszłość powiatu
Turystyczna przyszłość powiatu

Kluczowym punktem obrad XXIII sesji rady powiatu, która odbyła się 21 sierpnia pod przewodnictwem Józefa Tomala było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Myślenickim na lata 2008-2015.

Na samym początku miłym akcentem było spotkanie z radnymi utalentowanych łuczniczek działających przy MGOKiS w Dobczycach. Ich trener olimpijczyk Krzysztof Włosik przedstawił drużynę: Ewelinę Olesek, Ewelinę Machajską i Renatę Leśniak (reprezentantkę Polski na ME w Turynie). Łuczniczki, zdobywczynie złotych i srebrnych medali MP w kat. młodziczek i juniorek prezentowały sprzęt i opowiadały o swoich sportowych przygodach.

Zapytania i interpelacje

W dalszej części obrad radni zgłaszali szereg kwestii i zapytań do starosty dot. m.in. spotkania na posiedzeniu zarządu z dyrektorami DPS i przedstawicielani związków zawodowych w sprawie podwyżek wynagrodzeń, wjazdu na zakopiankę z ulicy Sobieskiego w stronę Krakowa (jest planowane zamontowanie sygnalizacji świetlnej), spotkania z firmą American Hart of Poland Sp. z o.o. w sprawie przetargu szpitala (ogłoszono trzeci przetarg, zmniejszono stawkę czynszu dzierżawnego do ok. 110 tys. zł miesięcznie na 25 lat, specyfikacją interesują się trzy firmy), spotkania z przedstawicielami Funduszu Norweskiego odnośnie wniosku złożonego przez wydział promocji i ochrony zdrowia dot. m.in. zakupu karetek. W interpelacjach zwrócono uwagę na: zniszczoną drogę na odcinku od przełęczy Jaworzyce do Węglówki i na jakim etapie są prace projektowe odnośnie chodnika w Węglówce (R.Leśniak), zniszczenia na drodze w Czechówce, jaki status ma (czy jest gminna czy powiatowa) ul.Jagiellońska w Dobczycach (M.Gajek), konieczności udrożnienia przepustów przy drodze Stróża – Trzebunia, wyrwy przy mostku i usunięcia zakrzaczeń przy drodzę Stróża – Pcim (P.Dziadkowiec), wzmożenia policyjnych kontroli samochodów wysokotonażowych na ulicach 3-go Maja, Średniawskiego i Poniatowskiego w Myślenicach (K.Halek), wzmożonego ruchu samochodów wysokotonażowych i osuwiska przy powiatowej drodze biegnącej przez gminę Pcim do powiatu suskiego (G. Ostafin), kiedy nastąpi dokończenie budowy chodnika w Bysinie (J.Tomal).

Podjęte uchwały

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2008. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków w kwocie 150 tys. zł. dokonano na podstawie wniosku dyrektora ZDP oraz aneksu nr 3 do umowy zawartej pomiędzy ZDP a PHU „JAN” – Janem Burkatem, który przekaże środki w w/w kwocie na dofinansowanie kosztów budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Reja – Kasprowicza – Kazimierza Wielkiego – Żeromskiego. Starosta Stanisław Chorobik poinformował, iż Jan Burkat zadeklarował sfinansowanie budowy chodnika i nawierzchni od ul. Sienkiewicza do Centrum Handlowego „JAN”. Jednogłośnie upoważniono zarząd powiatu na zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji: modernizacji drogi powiatowej Mogilany – Świątniki Górne – Raciborsko (powiat przeznaczył środki do kwoty 30 tys.zł.).

Przyjęcie Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie

Kierownik wydziału strategii i promocji starostwa Ryszard Grzesiak w pokazie medialnym przedstawił merytorycznie projekt strategii rozwoju turystyki wypracowany podczas spotkań szkoleniowo-warsztatowych (szczegóły niżej), a dokładny projekt ww. strategii jest umieszczony na internetowej stronie powiatu. Na wniosek radnego Ryszarda Leśniaka przegłosowano i włączono dodatkowo do strategii trzy projekty dot. Schroniska Turystycznego na Podołach przy szlaku czerwonym na Lubomir do Obserwatorium Astronomicznego, „Noce z Gwiazdami w Obserwatorium” i „Jak polubić astronomię – śladami odkrywców komet”. Koncepcję utworzenia przystanków turystycznych w krajobrazie gmin Turystycznej Podkowy przedstawił medialnie Zbigniew Sanowski - kierownik biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turystyczna Podkowa”. Ożywiona dyskusja nastąpiła po zgłoszeniu wniosku radnego Marka Lenczowskiego odnośnie wpisania do strategii rozwoju jako priorytetowego budowę w Pcimiu Centrum Promocji i Turystyki oraz sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych. Tej propozycji przeciwstawiła się radna Marta Gajek argumentując, że uznanie tego projektu za priorytetowy osłabi projekt udostępnienia Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych turystyki i żeglugi w zatoce zakliczyńskiej. Sceptycznie odnosili się również do uznawania jakiegokolwiek projektu za priorytetowy wicestarosta i starosta oraz radny Henryk Migacz zaznaczając, że wszystkie są ważne. Za wnioskiem przekonywali radni Bolesław Pajka, Stanisław Cichoń i Marek Lenczowski podkreślając, że uznanie za priorytet tego projektu pozwoli na szybsze pozyskanie środków zewnętrznych i rozpoczęcie prac, a poparcie wniosku przez radnych nie wiąże się z rozdziałem środków finansowych. Ostatecznie radni przegłosowali wniosek M.Lenczowskiego 15 za 1 przeciw przy 5 wstrzymujących się, a Strategię Rozwoju Turystyki uchwalono 21 głosami za.

Stanisław Cichoń