W Porębie – najważniejsze remonty dróg i szkoły

W Porębie – najważniejsze remonty dróg i szkoły
Fot. Ryszard Sobkowicz

Budowa chodnika, remont szkoły, oświetlenie i kontynuacja doprowadzenia gazociągu to główne aktualne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Poręby na zebraniu wiejskim 17 marca.

Na zebranie przybył burmistrz Jarosław Szlachetka, członek zarządu powiatu Rafał Kudas, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Podmokły, radna miejska Grażyna Ambroży, radny powiatowy Stanisław Suder oraz prezes OSP Agnieszka Motyka. W swoim sprawozdaniu sołtys Maria Nosal omówiła inwestycje wykonane w Porębie w ciągu minionej kadencji oraz w jaki sposób wykorzystane zostały środki przeznaczone do dyspozycji samorządu wsi. W ubiegłym roku było to 7 100 zł. Wnioskowano, by podnieść tę kwotę do 10 tys. zł. Pieniądze te służą głównie do utwardzania i odwadniania dróg lokalnych. Proszono też o podwyższenie do poprzedniego poziomu dofinansowania na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży przy OSP, która działa już od 20 lat.

W dyskusji rozmawiano o drogach przejętych przez gminę, o konieczności kontynuacji budowy chodnika, rozbudowy oświetlenia, remontu szkoły, konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz modernizacji dróg.

Burmistrz omówił aktualną sytuację gminy i skromne możliwości finansowe, jakimi dysponuje w okresie spłacania wysokiego zadłużenia, zaciągniętego głównie na projekt wodociągów i kanalizacji. Krytycznie odniósł się do kosztownej budowy Muzeum Niepodległości, co dodatkowo obciąża budżet. Na 2019 rok dla Poręby zaplanowane są głównie prace drogowe i oświetlenie uliczne. Nadmienił, że będzie się starał o remont mostu przy kaplicy. Jak powiedział, w budżecie gminy przewidziano 2,6 mln zł na remonty bieżące i priorytetem są remonty szkół. Poinformował, że mieszkańcy wszystkich miejscowości gminy od września będą mogli korzystać z dziennego domu opieki dla osób starszych, budowanego w Myślenicach. Omówił ponadto programy wymiany pieców c.o. na ekologiczne oraz projekt Zielony Pierścień z instalacjami fotowoltaicznymi. Zapowiedział wizyty ankieterów prowadzących wśród mieszkańców badania opinii nt. budowy kolei do Krakowa.

Głos zabrał również Rafał Kudas, który przedstawił prowadzone obecnie inwestycje powiatu, głównie na drogach i w szpitalu, a także programy profilaktyki zdrowotnej realizowane przez starostwo. Na temat budowy chodników wyjaśnił, że powiat sam je buduje, jeżeli pozyska na ten cel środki zewnętrzne. W pozostałych przypadkach chodniki przy drogach powiatowych budowane są przy współfinansowaniu po połowie z gminą.

Zebranie zakończyły podziękowania dla sołtys Marii Nosal i rady sołeckiej za pracę na rzecz wsi w mijającej kadencji i apel o przemyślane wybieranie samorządu wiejskiego w nadchodzących wyborach sołeckich 7 kwietnia.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)