Wspierające i profilaktyczne programy gminne

Wspierające i profilaktyczne programy gminne

Rada Miejska przyjęła programy gminne, mające wspierać mieszkańców w 2019 roku. Jest to m.in. rządowy „Posiłek w domu i w szkole” zakładający wsparcie finansowe dla gmin w udzielaniu przez nie pomocy w formie posiłku jak również w prowadzeniu stołówek szkolnych

Pomoc żywnościowa

Nowy wieloletni program rządowy „Posiłek w domu i w szkole” określa m.in. zasady dofinansowania szkolnych stołówek z budżetu państwa w latach 2019-23. Jego celem jest pomoc dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. W programie przewidziano wsparcie finansowe dla gmin w udzielaniu przez nie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego (zakup produktów żywnościowych). Program zakłada też wsparcie gmin w prowadzeniu stołówek szkolnych, lepsze ich wyposażenie i poprawę standardu, adaptację lokali na cele jadłodajni lub stworzenie nowych takich placówek. Program zakłada takżę obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20%.

Aby gmina mogła skorzystać z tej pomocy finansowej, konieczne było podjęcie stosownej uchwały. Poszczególne osoby będą mogły skorzystać z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach tego programu, jeśli spełnią wymóg kryterium dochodowego. Zostało ono podniesione do wysokości 150% kryterium obowiązującego wg ustawy o pomocy społecznej, a uprawniającego do otrzymywania zasiłków z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej obecnie kryterium to wynosi 701 zł dochodu, a w rodzinie - 529 zł dochodu miesięcznie. Ale z programu „Posiłek w domu i w szkole” mogą skorzystać także osoby osiągające dochód o połowę wyższy. Program ten zastąpi dotychczasowy - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, obowiązujący od 2014 r.

Z powyższymi uchwałami wiąże się przyjęty na sesji program osłonowy, dotyczący udzielania mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania, a określający m.in., że zadanie to realizuje MGOPS i koordynuje go wespół z Wydziałem Edukacji UMiG.

Profilaktyka uzależnień

Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Programy te mają na celu zapobieganie szerzeniu się uzależnień, poprzez szkolenia osób pracujących z młodzieżą, wsparcie programów profilaktycznych szkół i organizacji, finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalno-społecznych, prowadzenie terapii osób uzależnionych i świadczenie pomocy psychologicznej osobom z ich otoczenia oraz wspieranie grup samopomocowych itp.

Budżet i finanse

Rada Miejska przyjęła uchwałę regulująca wysokość udziału gminy w kapitale zakładowym Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Obniżony on został o 520 tys. zł w związku z ugodą zawartą przez gminę i MARG z 6 listopada 2017 r.

Aby gminne instytucje kultury mogły sprawnie rozpocząć funkcjonowanie w nowym 2019 r., określona została wysokość dotacji dla nich z budżetu gminy. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu otrzyma na swoją działalność 2 200 000 zł. Muzeum Niepodległości - 880.450 zł, a Miejska Biblioteka Publiczna - 1.334.593 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzono aktualizację poszczególnych działów i zadań. Dochody gminy będą niższe niż szacowano o 3.119.164 zł, z czego 2.190.332 zł to wartość nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży, której nie udało się zrealizować, a 889.445 zł to wartość przewidywanych podatków, które nie wpłynęły do gminnej kasy. Jednocześnie wprowadzono do budżetu nieplanowane wcześniej dochody m.in. większe wpływy z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (1.088.761 zł) czy obiektów sportowych (19.175 zł) oraz wpływ z kwesty prowadzonej na cmentarzach na renowację zabytkowych nagrobków (47.604 zł). Nieplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych wyniosły 53.000 zł.

W wydatkach o 40 539 zł zmniejszono planowane nakłady na komunalizację mienia, o 388.500 zł uzupełniono środki na zimowe utrzymanie dróg publicznych, o 151.800 zł wzrósł planowany koszt opłat za pobyt podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w DPS-ach. Najpoważniejszą kwotą - 2.357.903 zł jest planowane w ramach rewitalizacji zadanie przebudowy Rynku wraz z otoczeniem starówki, przeniesione na lata 2019 i 2020. Na wypłatę nagrody dla KS Dalin przeznaczono 29.300 zł.

Wprowadzone zmiany w tegorocznym budżecie znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z określaniem limitu wydatków na poszczególne lata. Wysokość limitu poręczeń przewidzianych na 2019 r. zwiększono o 1 mln zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia przez gminę spłaty kredytu zaciągniętego przez Zakład Utylizacji Odpadów.

Bonifikaty na zakup nieruchomości gminnych przez mieszkańców

Rada uchwaliła wysokość bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności tych gruntów. Wynosi ona 98%, jeśli opłata zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, a w każdym kolejnym jest ona o 10% niższa. W szóstym roku od przekształcenia będzie ona wynosiła tylko 48%. Uchwała dotyczy dwóch bloków i 6 domów jednorodzinnych.

Zielony Pierścień Tarnowa

Nasza gmina przystąpi do stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie w charakterze członka wspierającego. Wysokość składki członkowskiej zostanie określona na mocy porozumienia burmistrza i zarządu stowarzyszenia.

Prace nad projektem budżetu

Postanowiono, że w celu zapewnienia pełniejszej przejrzystości realizowanych zadań inwestycyjnych, zadania zgłaszane do projektu budżetu na kolejny rok muszą być szacowane z dokładnością wynikającą z dokumentacji technicznej (np. projekt, pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru budowy itp.).

Inwentaryzacja mienia

Powołana została doraźna Komisja Inwentaryzacyjna, której zadaniem jest dokończenie inwentaryzacji mienia gminnego. W jej skład weszli radni: Jerzy Cachel, Czesław Bisztyga i Stanisław Topa.

Interpelacje

Obecnie interpelacje radnych składane są na piśmie w dowolnym czasie. Od ostatniej sesji wpłynęło ich 7 i dotyczą one: wywozu śmieci z osiedla przy ul. Matejki, oświetlenia w Osieczanach na przedłużeniu ul. Zdrojowej, zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy OSP w Drogini w 2019 r., przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza, informacji o stanie prawnym działek w Zasani, boisk sportowych, dla których inwestorem była gmina Myślenice oraz inwestycji gminnych w Drogini.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)