Wspólne działania gmin i powiatu

5 lipca 2007 Wydanie 24/2007
Wspólne działania gmin i powiatu
Wspólne działania gmin i powiatu

Na ostatnim spotkaniu starosty Stanisława Chorobika z burmistrzami i wójtami gmin powiatu myślenickiego, które odbyło się 13 czerwca, omawiano szereg spraw i zagadnień związanych ze wspólnymi działaniami gmin i powiatu. Poruszono kilka ważnych zagadnień dotyczących m.in. programu energii odnawialnej, edukacji osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa publicznego w naszym powiecie.

Program energii odnawialnej

Starostwo Powiatowe w Myślenicach we współpracy z gminami wchodzącymi w skład powiatu myślenickiego przystąpiło do realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych z terenu powiatu myślenickiego”. Jego celem jest uzyskanie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych na zakup oraz montaż instalacji służących do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwoli na ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji do atmosfery pyłów i gazów pochodzących głównie z palenisk domów jednorodzinnych i lokalnych kotłowni. Efektem realizacji Programu dla mieszkańców powiatu myślenickiego oprócz czystszego powietrza będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez nich na ogrzewanie (głównie centralnej wody użytkowej, w mniejszym zaś stopniu na centralne ogrzewanie). W ramach opracowywania założeń do tego programu Powiat zebrał we współpracy z gminami ponad 6,5 tys. ankiet. Trafiły one do Fundacji Rozwoju Nauk Materiałowych w Krakowie, która dokonała analizy ankiet i przedstawiła powiatowi Koncepcję wstępną dla projektu „Ograniczenie niskiej emisji dla Powiatu Myślenickiego” zgodnie z działaniem pn.: „Rozwój systemu wykorzystania energii odnawialnej”, ujętym w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska na lata 2004-2011.

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii stało się ważnym celem polityki wielu państw ,w tym polityki Unii Europejskiej. Wraz z wprowadzeniem dokumentów wspólnotowych państwa członkowskie wprowadzają własne krajowe uregulowania prawne. Na Polskę również został nałożony obowiązek uwzględnienia w krajowym bilansie energetycznym energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z prawem energetycznym, to samorządy gminne odpowiedzialne są za realizację tych celów i opracowanie programów zaopatrzenia w energię swoich mieszkańców. Programy te opracowywane są zgodnie z wojewódzkimi strategiami i planami rozwoju. W działania te wpisuje się więc niejako realizacja niniejszego opracowania.

Jest to program pilotażowy, jeden z pierwszych w Polsce. Przed złożeniem projektu, co nastąpi prawdopodobnie w ostatnim kwartale br. czeka nas wiele działań podejmowanych wspólnie z beneficjentem projektu tj. z Powiatem Myślenickim. Chodzi m.in. przygotowanie studium wykonalności, biznes planu oraz opracowanie kosztorysu i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia- powiedział podczas spotkania prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk z Centrum Konsultingowo - Wdrożeniowego Inter-Eko Sp. z o.o. z Krakowa.

Inwestycje na drogach powiatowych

W ubiegłym roku zakończyła się realizacja programu drogowego realizowanego przez powiat wspólnie z gminami w latach 2004-2006. Z początkiem 2007 roku na pierwszym spotkaniu z włodarzami gmin, starosta Stanisław Chorobik przedstawił gminom zasady współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2007 roku bieżącym i w latach następnych w ramach Programu ,,Inicjatywy Samorządowe”. Naszym priorytetem będzie przede wszystkim modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg w powiecie. Dotychczas realizowaliśmy wspólnie z gminami inwestycje na drogach, jak również wspólnie finansowaliśmy budowę chodników. Dzięki temu wzrosło bezpieczeństwo pieszych.

W kolejnym programie musimy jednak również zainwestować w modernizację dróg. Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której przy dobrze wykonanych chodnikach , będziemy jeździć po katastrofalnych drogach. W ostatnich trzech latach wybudowano 13 km chodników, a zmodernizowano zaledwie 5 km nawierzchni przy 327 km dróg powiatowych. Dlatego zaproponujemy każdej z gmin konkretną kwotę na wspólną modernizację nawierzchni, a w przypadku chodników współfinansowanie będzie się odbywać na warunkach: 30 % wkładu powiat, a 70 % gminy. Wszystkie te zadania będą realizowane w ramach możliwości budżetu powiatu – dodał starosta. W najbliższym czasie, gminy zgłoszą do powiatu, według potrzeb, wstępne deklaracje uczestnictwa we wspólnym programie drogowym na lata 2008-2010.

Obecny na spotkaniu Jerzy Grabowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach przedstawił informacje o realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2007r. W zakresie wspólnych inwestycji na drogach zrealizowano najważniejsze zadania w gminach: Pcim, Siepraw, Wiśniowa, Dobczyce i Myślenice. W ramach programu osuwiskowego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych jest sześć zadań w Gruszowie, Żerosławicach, Kobielniku, Sułkowicach, Trzebuni i Sieprawiu. W zakresie programu nakładek bitumicznych na wielu odcinkach wykonywane są prace m.in. w gminach: Tokarnia, Siepraw, Dobczyce, Sułkowice, Raciechowice.

Pomoc dzieciom niepełnoprawnym

Wypracowanie wspólnej strategii pomocy :finansowej i lokalowej dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy w Myślenicach było kolejnym tematem omawianym podczas spotkania, na które przybyły Krystyna Szenfeld - kierująca myślenickim kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Teresa Chłosta - dyrektorka prowadzonego przez koło PSOUU - Ośrodka Rehabilitacjno-Edukacyjno-Wychowawczego. W ubiegłym roku myślenicki OREW zakwalifikowany został do rządowego programu realizowanego przez MEN, NFZ i PFRON.W gronie wybranych znalazły się placówki tylko z 63 powiatów. Program wczesnej, kompleksowej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu oraz jego rodzicom ma się przyczynić do wczesnego wykrywania u dzieci wad układu nerwowego, skutkujących upośledzeniem intelektualnym. W OREW uczy się obecnie 71 dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia intelektualnego, w wieku od lat 3 do 25.

Przedstawicielki ośrodka zaapelowały o finansową pomoc, bez której nie mogą rozpocząć remontu w przekazanym przez Powiat Myślenicki na rzecz koła budynku. Leży on na granicy Myślenic i Osieczan. Dawniej był to wojskowy ośrodek wczasowy. Po tym jak Starostwo Powiatowe pozyskało ośrodek należący do Skarbu Państwa i przekazało go na rzecz PSOUU, opracowany został kosztorys prac adaptacyjnych. Opiewa on na kwotę ok. 2 mln 300 tys. zł. Teresa Chłosta przekonywała wójtów i burmistrzów o tym, że warto doinwestować ośrodek, do które uczęszczają dzieci ze wszystkich gmin powiatu. Gotowość do wniesienia swego wkładu finansowego zgłosiła jedynie gmina, na której terenie ośrodek jest położony, czyli Myślenice. Część gmin we współpracy z PSOUU, czyni starania, aby na ich terenie powstały filie OREW-u i te nie są zainteresowane wspomaganiem finansowym i remontu ośrodka w Osieczanach, i filii. Sytuacja ta dotyczy gmin: Tokarnia, Dobczyce i Raciechowice. Jednocześnie wójtowie wskazują na niebezpieczeństwo, jakie może nieść za sobą takie rozdrobnienie, a mianowicie każda z tych placówek może mieć w przyszłości problem z utrzymaniem, bo pieniądze pochodzące z subwencji trzeba będzie podzielić pomiędzy trzy. Dlatego też postanowiono przeanalizować kwestię tego, czy ośrodek w Osiecznach remontować w całości czy tylko częściowo. Takie rozwiązanie nie byłoby korzystne z punktu widzenia kierownictwa OREW-u i prowadzącego go koła PSOUU. Jak mówi dyrektor Chłosta, mając do dyspozycji cały ośrodek w Osieczanach, można tam będzie stworzyć dzienny ośrodek pobytu dla ich podopiecznych.

Bezpieczeństwo publiczne w powiecie myślenickim

Rozmawiano na temat zabezpieczenia imprez masowych organizowanych w gminach powiatu myślenickiego. Organizator każdej imprezy masowej tj. takiej, w które bierze udział nie mniej niż tysiąc osób, musi w terminie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem złożyć odpowiedni wniosek do danej gminy o wydanie zezwolenia na jej organizację. Często organizacja imprezy masowej wiąże się z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.

W tym wypadku odpowiedni wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Myślenicach co najmniej 30 dni przed planowana imprezą – wyjaśniał Tomasz Bombol - kierownik Wydziału Zarządzania Ruchem, Transportu i Komunikacji starostwa.

Dyskutowano również na temat składowania niebezpiecznych odpadów poratowniczych np. substancji ropopochodnych i innych , które powinny być w sposób odpowiedni usunięte z drogi po wypadku przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie i następnie zutylizowane. Podobny problem jest również z martwymi zwierzętami, które w wyniku wypadków giną na drogach. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania, aby uściślić procedury postępowania w tym zakresie.

Warsztaty strategiczne

Na przełomie czerwca i lipca br. zorganizowany zostanie cykl warsztatów strategicznych, będących elementem przygotowania i opracowania ,,Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007-2013”. Cykl trzech spotkań warsztatowych, w których wezmą udział przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych powiatu oraz wielu innych organizacji, stanowi ważny punkt w pracach nad opracowaniem nowego dokumentu strategicznego. Ich celem będzie zebraniem niezbędnych materiałów, wniosków i opinii wielu środowisk, aby wypracować wspólnie cele strategiczne i przyszłe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Myślenickiego.

HKM