Wyjątkowy budżet na wyjątkowy rok Stulecia Niepodległości

Wyjątkowy budżet na wyjątkowy rok Stulecia Niepodległości

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok, który - jak podkreślił burmistrz Maciej Ostrowski - jest wyjątkowym rokiem święta naszej Niepodległej Ojczyzny.

Ponadto Rada przyjęła m.in. kolejne programy i strategie socjalne oraz zasady dotowania, ulg i pomocy w finansowaniu zadań prospołecznych

Budżet gminy na 2018 r.

Komisje Rady Miejskiej i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniły projekt budżetu gminy na 2018 rok. Opinie te odczytał przewodniczący RM Tomasz Wójtowicz. Zanim przystąpiono do ostatecznego głosowania nad budżetem, radni PiS złożyli 6 wniosków. Każdy z nich był osobno głosowany i w konsekwencji wszystkie zostały odrzucone. Ponadto burmistrz złożył i omówił autopoprawki do projektu, wynikające m. in. z dodatkowej kwoty 1 951 zł dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz tego gmina z własnego budżetu wysasygnuje 100 tys. zł na opracowanie studium wykonalności budowy kolei z Krakowa. Pozostałe gminy, przez które będzie przebiegała planowana trakcja, wydadzą po 50 tys. zł na ten cel. Wykonanie tego studium jest konieczne, gdyż pozwoli na oszacowanie realnych kosztów inwestycji. Ponadto o 100 tys. zł podniesiona została szacowana kwota wpływu do budżetu z podatków od osób prawnych.

Ostatecznie w roku 2018 planowane dochody gminy wyniosą 174.454.828 zł, planowane wydatki 170.944.136 zł, a nadwyżka budżetu to 3.510.692 zł. przychody budżetu obliczono na 10.841.353 zł, z czego 3.041.353 zł stanowią tzw. wolne środki, a 2.000.000 zł wpłynie do budżetu ze spłaty udzielonych przez gminę pożyczek. Ponadto w tej kwocie mieści się planowane zaciągniecie przez gminę kredytu w wysokości 5.800.000 zł. Z kolei rozchody budżetu mają wynieść 14.352.045 zł, w tym 12.352.045 zł na spłatę rat zaciągniętych przez gminę w poprzednich latach kredytów i pożyczek na inwestycje (m.in. kanalizację i wodociągi).

W trakcie dyskusji nad budżetem burmistrz wyjaśnił, że rozpoczęcie budowy przedszkola w Jaworniku uzależnione jest od tego, czy gmina otrzyma dotację na ten cel. Poinformował też, że mamy już przyznane środki na budowę ścieżki rowerowej wokół zalewu dobczyckiego na naszym terenie.

Rada Miejska uchwaliła budżet 14 głosami za, przy 1 sprzeciwie i 5 głosach wstrzymujących się. Burmistrz podziękował radnym za jego uchwalenie. Podkreślił, że jest to budżet szczególny. Nie tylko dlatego, że jest ostatnim w tej kadencji samorządu, ale również dlatego, że rok 2018 jest wyjątkowym rokiem święta 100-lecia niepodległości naszej Ojczyzny.

 

Charakterystyka budżetu gminy na 2018r.

 

Skarbnik Gminy Myślenice Anita Kurdziel

 

Wzorem lat poprzednich, budżet prezentowany jest, oprócz wersji formalnej w układzie klasyfikacji budżetowej również w zdecydowanie bardziej czytelnym układzie zadaniowym. Dotyczy to zarówno wykonywania przez gminę obowiązków ustawowych (zadań własnych) jak i zadań zleconych przez administrację rządową.

Jak co roku, każde zadanie niezależnie czy o charakterze rutynowym, czy jednorazowym (niepowtarzalnym) zostaje zaprezentowane jako odrębny projekt zawierający standardowy zakres informacji. Informacje o zadaniu obejmują nie tylko kalkulację kosztów, ale przede wszystkim charakteryzujące zadanie parametry oraz zakres planowanych do podjęcia prac.

Układ zadaniowy budżetu pozwala na bardziej precyzyjną analizę celowości przyjętych do realizacji zadań, ich zakresu oraz kosztów.

Budżet gminy na rok 2018 zakłada:
*dochody - 174.454.828,00 zł
*wydatki - 170.944.136,00 zł
*przychody budżetu ogółem - 10.841.353,00 zł
*rozchody budżetu ogółem - 14.352.045,00 zł
*z tego spłata rat kredytów i pożyczek - 12.352.045 zł

Największą wartość po stronie dochodów osiągają planowane wpływy z subwencji oświatowej - 39.156.471 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38.575.091 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu 500+ - 30.271.073 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości - 22.350.000 zł. Istotną pozycję stanowi również dotacja na działalność prowadzoną przez MGOPS - 13.441.902 zł oraz wpływy m.in. z pozostałych podatków: 1.169.000 podatek rolny, 1.460.000 podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za gospodarowanie odpadami 4.694.976 zł. Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego gmina otrzyma w roku 2018 kwotę 1.872.790 zł, a subwencja wyrównawcza wyniesie 1.646.603 zł. Realizowana natomiast wymiana pieców w roku bieżącym dofinansowana zostanie ze środków europejskich kwotą co najmniej 1.597.986 zł.

Wydatki ogółem w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 170.944.136 zł. W strukturze wydatków bieżących planowanych na 2018 rok, podobnie jak w latach minionych, najbardziej kosztownymi dziedzinami działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (ponad 42% ogółu wydatków bieżących) oraz pomoc społeczna (blisko 32% wydatków bieżących). W budżecie roku 2018 przewidziano 100.000 zł na współfinansowanie koncepcji stworzenia efektywnego połączenia transportowego, w oparciu o rozbudowę sieci kolejowej województwa małopolskiego, łączącego gminy Kraków, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice i Sułkowice.

Na rok 2018 w budżecie Miasta i Gminy Myślenice zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w ogólnej kwocie 2.957.000 zł, w tym:
*rezerwę ogólną na kwotę 200.000 zł,
*rezerwę celową na wydatki oświatowe bieżące na kwotę 497.000 zł,
*rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 410.000 zł,
*rezerwę celową na wydatki bieżące w sołectwach w wysokości 200.000 zł,
*rezerwę celową na wydatki bieżące w ramach inicjatywy lokalnej 50.000 zł,
*rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł,
* rezerwę na wzrost wynagrodzeń 1.500.000 zł (w tym wzrost wynagrodzenia nauczycieli).

Wydatki majątkowe w budżecie Miasta i Gminy Myślenice na 2018 rok kształtują się na poziomie 16.997.915,00 zł - w tym 100.000 zł wspomniana wyżej rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Najistotniejsze z nich to:

* budowa Muzeum Niepodległości - planowana kwota 8,67 mln zł,
* kontynuacja projektu inwestycji drogowych - 3,37 mln zł,
* rozbudowa sieci wod-kan - 1,02 mln zł,
* wymiana pieców dla mieszkańców - 1,62 mln zł.

Ponadto, w budżecie gminy po raz pierwszy pojawiły się projekty realizowane w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 859.464 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Podobnie jak projekt budżetu, również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową i komisje Rady. Podczas jej głosowania 14 radych było za, a 6 wstrzymało się od głosu. Skarbnik Anita Kurdziel podkreśliła, że jest ona na bieżąco korelowana z uchwałą budżetową oraz zmianami wprowadzanymi do budżetu na kolejnych sesjach. WPF stanowi odbicie budżetu gminy.

Pomoc i ulgi finansowe

Rada wyraziła zgodę na udzielenie powiatowi pomocy finansowej w wysokości 250 tys. zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Trzemeśni w stronę Zasani (130 tys. zł) i do Radlanek (120 tys. zł). Zadanie to jest realizowane jako inwestycja wspólna w ramach programu Inicjatyw Samorządowych.

Ponadto radni podjęli uchwałę regulującą zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określającą warunki udzielania pomocy publicznej. Projekt tej uchwały był procedowany we wszystkich komisjach i zyskał ich akceptację. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmian w przepisach ustawy o finansach publicznych z 10 lutego 2017 r. Po tej nowelizacji, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności o charakterze cywilnoprawnym na rzecz samorządu lub samorządowych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury, będzie można umorzyć, rozłożyć płatność na raty lub odroczyć jej spłatę na zasadach określonych przez samorząd (w naszym przypadku Radę Miejską).

Strategie i programy prospołeczne

W toku realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice, uchwalonej 26 listopada 2015 r. okazało się, że konieczne jest uzupełnienie jej zapisów odnoszących się do ram finansowania poszczególnych działań. W związku z tym Rada uchyliła poprzednią strategię i uchwaliła ją w nowym brzmieniu.

Opracowany też i przyjęty został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Poprzedni taki program obejmował lata 2015-2017. Opisuje on zadania i działania gminy podejmowane w ramach pomocy rodzinom przeżywającym rozmaite trudności, a zmierzające do tworzenia warunków prawidłowego ich funkcjonowania i wychowywania dzieci oraz przezwyciężania problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i instytucji służących rodzinom. Aktualny program został opracowany w toku konsultacji, na podstawie diagnozy aktualnie występujących problemów w rodzinach na trenie naszej gminy oraz podsumowania realizacji poprzedniego programu. W listopadzie 2017 r. odbyło się spotkanie warsztatowe z udziałem przedstawicieli instytucji pracujących z rodzinami, podczas którego opracowano wyniki wcześniej rozpisanych ankiet. W oparciu o wyniki tych analiz określone zostały m.in. najważniejsze problemy, z jakimi borykają się rodziny i wyznaczono obszary działań wspierających rodziny na lata 2018-2020. Położono nacisk na pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzinom dysfunkcyjnym i wieloproblemowym. Istotnym elementem programu są działania profilaktyczne, integracyjne, aktywizujące społecznie i zawodowo. Twórcy programu nie tylko dążą do „uzdrowienia” rodzin w wypełnianiu ich funkcji wychowawczych, ale również do stymulowania ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Do działań prospołecznych zaliczyć też należy Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2020, który określa m.in. szczegółowe zasady naliczania czynszów i ich ewentualnego obniżania, udzielania bonifikat w przypadku sprzedaży lokatorom, a także prowadzenia remontów, inwestycji i zarządzania. Uchwała zawiera wykaz lokali będących w posiadaniu gminy. Składają się na nie mieszkania w blokach i kamienicach, mieszkania służbowe przy szkołach i przedszkolach, a także lokale socjalne i lokale o podobnym charakterze, wynajmowane na czas nieokreślony.

Szkoły i przedszkola

Rada podjęła dwie uchwały dotyczące finansów przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty.

Wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów Karty Nauczyciela, zniesiony został dodatek mieszkaniowy. W związku z tym Rada musiała wprowadzić stosowne zmiany w gminnym regulaminie, określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli.

Druga uchwała „oświatowa” dotyczyła dotacji udzielanych przez gminę publicznym i niepublicznym przedszkolom oraz innym formom prowadzenia wychowania przedszkolnego (np. w oddziałach przedszkolnych przy szkołach). Chodzi o te formy wychowania przedszkolnego, które są prowadzone przez inne organy, niż Miasto i Gmina Myślenice oraz ministerstwa. Do uchwały dołączone zostały wzory formularzy: wniosku o przyznanie dotacji, informacji o liczbie uczniów oraz rozliczenia otrzymanej dotacji. Wysokość dotacji ustalana jest co miesiąc na podstawie informacji o liczbie uczniów, przedkładanej w gminie do 10. dnia każdego miesiąca, w myśl zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i jej nowelizacji z 27 października 2017 r.

Dzierżawy i najmy

Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na kolejny rok części gminnej nieruchomości przy ul. Pardyaka oraz na kontynuację przez kolejne 2 lata najmu lokalu w budynku świetlicy w Łękach. Dotychczas obydwa podmioty wywiązywały się terminowo ze swoich zobowiązań, więc Rada miała możliwość przedłużenia ich umów dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym.

Statut gminy i sołectw

Od tego roku praca Rady Miejskiej w Myślenicach usprawniona zostanie poprzez wprowadzenie obsługi elektronicznej. W związku z tym do Statutu gminy, uchwalanego 29 października 2014 r., wprowadzona została zmiana dotycząca głosowania jawnego. Dokonywać ma się ono teraz przez podniesienie ręki oraz równoczesne przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na urządzeniu elektronicznym do liczenia głosów. Na wniosek Komisji Statutowej wprowadzono też punkt mówiący o tym, że „prowadzący obrady może w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić głosowanie bez wykorzystania urządzeń elektronicznych”.

Z kolei do statutów wszystkich sołectw naszej gminy wprowadzone zostało uzupełnienie określające zakres i formy kontroli oraz nadzoru gminy nad działalnością sołectwa.

Interpelacje, zapytania i wnioski

Na pytanie radnych o obchody 100-lecia niepodległości, burmistrz Maciej Ostrowski poinformował, że powstaje właśnie kalendarz tych uroczystości w naszej gminie i wszyscy, którzy chcą się w nie włączyć, mogą zgłaszać swoje inicjatywy.

Radni zgłaszali też prośby o wysypanie tłucznia na lokalnych drogach; czyszczenie i przegląd krat ściekowych; o zasady ustalania wysokości opłat za śmieci i wyjaśnienie stanowiska biura prawnego wojewody w tej sprawie; o naprawę uszkodzonego chodnika w Jaworniku, naprawę barier uszkodzonych w wyniku wypadku drogowego w Porębie. Pytano o możliwość urządzenia ścieżek rowerowych na terenie miasta, o regulacje dotyczące gruntów przy ul. Solidarności oraz o zmianę organizacji ruchu w Rynku.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)