Zakopianka i inne sprawy Głogoczowa

Zakopianka i inne sprawy Głogoczowa
Zakopianka i inne sprawy Głogoczowa

Na zebraniu wiejskim w Głogoczowie sołtys Jan Kantor i Rada Sołecka omówili zadania wykonane w 2016 r. i zaakceptowano plan na rok bieżący. Tematem przewijającym się przez całe zebranie był problem bezpieczeństwa na Zakopiance

Zebranie prowadził sołtys Jan Kantor. Gośćmi zebrania byli: starosta Józef Tomal, dyrektor UMiG Mieczysław Kęsek i naczelnik wydziału inwestycji UMiG Edyta Podmokły.

Zrobiono i jest do zrobienia

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku przedstawił Jan Kantor. Zaznaczył, że wizja rozwoju wsi jest sukcesywnie i konsekwentnie realizowana w miarę posiadanych i pozyskanych środków, tak przez sołectwo, jak i gminę, a inwestycje prowadzone przez gminę mają charakter długofalowy. Głównie dotyczy to kanalizacji, wodociągów i dróg. Ponadto prowadzona była modernizacja Wiejskiego Domu Kultury, przebudowa chodnika na cmentarzu (systemem gospodarczym), prace na drogach lokalnych, w tym naprawy dróg po zakończeniu kanalizacji. Na terenie wsi gmina zamontowała ponadto 9 wiat przystankowych i wsparła budowę remizy strażackiej kwotą 200 tys. zł.

Natomiast w ramach działań Rady Sołeckiej, przy wsparciu mieszkańców, przeprowadzono kwestę na cmentarzu w dniu 1 listopada. 30 wolontariuszy zebrało ok. 3,5 tys. zł, co pozwoliło na wyremontowanie dwóch kapliczek.

W 2017 roku

Problem stanowi udrożnienie drogi, przy której znajduje się osuwisko, gdyż na tak poważną inwestycję, jak umocnienie osuwiska rada sołecka nie ma funduszy. Jako kolejne ważne zadanie do zrealizowania dzięki finansowaniu z gminy, sołectwo wskazuje termomodernizację WDK. Plan na ten rok obejmuje też m.in. kontynuację budowy kanalizacji na przysiółkach, starania o oświetlenie kolejnych odcinków dróg i o rozpoczęcie projektu „Odnowa Centrum Wsi”, a także dalsze prace na drogach.

Plany powiatu i gminy w Głogoczowie

Starosta Józef Tomal poinformował, że w tym roku, przy wspólnym finansowaniu przez powiat i gminę, wykonany będzie I etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Głogoczowie - od Kościoła w górę - ok. 700 m. II etap - od kościoła w kierunku Centrum Wsi wiąże się z poszerzeniem pasa drogowego na wysokości kościoła. Rozmowy na ten temat poszerzenia pasa drogowego i przesunięcia ogrodzenia kościoła zostały już przeprowadzone i powiat uzyskał od ks. proboszcza wstępną akceptację. Trwa projektowanie, a realizacja II etapu przewidywana jest na 2018.

Mieczysław Kęsek obmówił kwestie dotyczące budowy nowego cmentarza - prace projektowe mają zostać niebawem ukończone. Poinformował też m.in., że w 2016r. UMiG dla OSP Głogoczów przeznaczył 200.000 zł na budowę nowej remizy. Odnośnie oświetlenia dróg powiedział, że planowane są rozwiązania z lampami zasilanymi przez odnawialne źródła energii. Ponadto Mieczysław Kęsek mówił o zmianach w systemie gospodarki odpadami wielkogabarytowymi oraz o projekcie Budżetu Obywatelskiego, wprowadzanego przez gminę od przyszłego roku. Przedstawił również możliwości pozyskiwania środków z programu „Inicjatyw lokalnych” (szczegóły na stronie internetowej gminy).

Problemy z Zakopianką

Mieczysław Kęsek odniósł się także do propozycji zgłoszonej na poprzednim zebraniu wiejskim, a dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej na Zakopiance - na to rozwiązanie właściciel drogi - Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad - nie wyraża zgody. Zgodnie z przyjętą przez siebie strategią GDDKiA buduje kolejne dwie kładki. Nie ma też zgody tej instytucji na lokalizację i budowę przystanku w okolicy byłej restauracji Ogniem i Mieczem - gdyż jej zdaniem z tego przystanku korzystałoby niewiele osób.
Mieszkańcy nie zgadzają się z taką opinią. Kwestionują wynik badań, twierdząc, że nie da się zbadać obłożenia przystanku, którego nie ma. Twierdzą, że przystanek w tym miejscu miałby duże obłożenie. Przedstawili petycję (wraz z podpisami zainteresowanych mieszkańców) o ponowne rozpatrzenie lokalizacji tego przystanku. Mieczysław Kęsek poinformował też o innych problemach na zakopiance, jak brak bezkolizyjnych wjazdów i zjazdów oraz zbiorczych dróg serwisowych. UMiG wystosował pisma do GDDKiA z propozycjami rozwiązań przejazdów przez Zakopiankę, a w planie zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny pod te rozwiązania. Jednak GDDKiA odrzuca monity z gminy.

Poczty nie będzie?

Jak poinformowano, Poczta Polska uznała, że utrzymanie Urzędu Pocztowego w Głogoczowie jest nieopłacalne. Proponuje natomiast utworzenie Ajencji Pocztowej przez prywatnego przedsiębiorcę.

Wnioski mieszkańców

Dotyczyły one głównie przydziałów kruszywa na drogi lokalne, pytano o terminy składania wniosków o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, a także o dofinansowanie do wymiany pieców CO i czy będzie kontynuowany „program solarny”. Proszono też o ograniczenie tonażu ciężarówek na drogach gminnych. Także w dyskusji podnoszono problemy wystpujące na zakopiance.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)