Zebranie wiejskie w Jasienicy

Zebranie wiejskie w Jasienicy
Zebranie wiejskie w Jasienicy

Doroczne zebranie wiejskie w Jasienicy, prócz punktów stałych, poświęcone było sprawom związanym z uruchomieniem kanalizacji i wodociągu oraz nowemu systemowi zbierania odpadów komunalnych.

Na zebranie przybyli: burmistrz Maciej Ostrowski, Edyta Podmokła (kierownik odpowiedzialna za realizację projektu Czysta woda dla Krakowa…) i Józef Szybowski z UMiG, radna Eleonora Lejda i Krzysztof Figuła z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Przybył również nowy proboszcz Jasienicy, ks. Marek Fit.

Zebranie prowadził sołtys Robert Bylica, który złożył też sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w minionym roku i przedstawił plan na rok bieżący.

Z funduszy będących w dyspozycji rady sołeckiej przede wszystkim utwardzano drogi lokalne, w tym dokonano wymiany przepustu i zabezpieczono brzeg rzeki Jasieniczanka w newralgicznym punkcie wraz z udrożnieniem rowu. Rada sołecka zorganizowała także spotkanie opłatkowo-kolędowe dla seniorów i prowadziła akcję charytatywną na rzecz rodziny dotkniętej pożarem. W obecnym roku rada przede wszystkim planuje remont drogi koło sklepu.

Następnie Krzysztof Figuła omówił tegoroczne procedury ubiegania się o dopłaty. Przedstawił również terminarz składania wniosków i przypomniał, że od 2011 r. wnioski te można składać przez internet.

Z kolei Józef Szybowski poinformował o trybie i terminach składania wniosków na dopłatę do paliw. Można je składać w lutym lub sierpniu. Przypomniał przy okazji, że nie wolno uprawiać konopi ani maku.

Sprawy związane kanalizacją Jasienicy przedstawiła Edyta Podmokły. Budowa sieci ukończona została w kwietniu 2012 r. Wykonano 23 km wodociągu i 27 km kanalizacji. Do obsługi sieci wybudowano 4 pompownie. Do niedawna brak było zasilania tych pompowni. Obecnie postawiony został w tym celu wiatrak na granicy Jasienicy. Termin, od którego możliwe będzie przytłaczanie się do sieci, zostanie ogłoszony po przeglądzie instalacji. Burmistrz dodał, że mieszkańcy powinni przyłączyć się do kanalizacji do końca maja. Prosił też, by zgłaszać do gminy ewentualne uwagi dotyczące kanalizacji. Prosił, by zgłaszać w urzędzie przypadki, gdy kogoś nie stać na wykonanie przyłącza. Na pytanie o cenę wody i odprowadzenia ścieków powiedział, że od maja tego roku taryfa będzie niższa niż pierwotnie kalkulowana.

Dużo uwagi burmistrz poświęcił nowemu systemowi zbierania odpadów, który gminy mają obowiązek uruchomić od 1 lipca br. Przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą instalacji regionalnej w Borzęcie. Mieszkańcy będą wnosili stałą opłatę od fizycznie mieszkających osób, ale nie będą mieli limitu odbioru śmieci. Gmina wyposaży domy w kubły i worki do segregowania odpadów. Dodał, że za niesegregowane odpady będzie opłata wyższa nawet kilkakrotnie. Uruchomiony też zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów na starym składowisku, do którego będzie można nieodpłatnie oddawać odpady np. po remoncie. Prowadzona będzie jak dotychczas zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Nowy system ma doprowadzić m.in. do likwidacji dzikich wysypisk i redukcji zanieczyszczenia środowiska poprzez recykling. Wszyscy właściciele nieruchomości będą wypełniali deklarację odnośnie liczby osób faktycznie zamieszkujących ich posiadłość. Deklaracje te muszą być wypełniane rzetelnie. W przeciwnym razie naliczane będą kary w wysokości 2800 zł. Od studentów wnoszona będzie opłata za trzy miesiące w roku, od osób pracujących za granicą – za 1 miesiąc. Odnośnie stawki burmistrz powiedział, że chce, by opłata w naszej gminie była najniższa w powiecie. Dokładna stawka znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu przewoźnika. Mieszkańcy pytali m.in. o częstotliwość wywozu odpadów, a zwłaszcza biomasy i o możliwości wytwarzania energii przez wiatrak w dni bezwietrzne.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)