Akcja

Złóż wniosek do Inicjatywy Lokalnej

Miasto 21 sierpnia 2018 Wydanie 29/2018
Złóż wniosek do Inicjatywy Lokalnej

Już od najbliższego poniedziałku 27 sierpnia rusza nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2018. Drugi z tegorocznych naborów potrwa do 7 września, a przewidziana w nim pula środków wynosi 30.000 zł

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Na co można złożyć wniosek?

Wnioski można składać w zakresie:

* działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

* działalności charytatywnej

* podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

* kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

* wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

* działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

* promocji i organizacji wolontariatu

* nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

* turystyki i krajoznawstwa

* ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

* porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesyłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami znajduje się na stronie internetowej www.myslenice.pl