Budżet Powiatu na 2021 przyjęty jednogłośnie

Region 5 stycznia 2021 Wydanie 1/2021
Budżet Powiatu na 2021 przyjęty jednogłośnie

W dniu 22 XII na sesji Rady Powiatu Myślenickiego został uchwalony jednogłośnie budżet Powiatu na rok 2021. Jak powiedział wieloletni przewodniczący rady Tadeusz Żaba jest to sytuacja bezprecedensowa.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Powiecie Robert Pitala, uzasadniając decyzję klubu mówił:

- Mijający rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich, także dla samorządów. Nie wiadomo jaki będzie 2021, wszyscy mamy nadzieję, że będzie lepszy ale musimy mieć świadomość, że skutki pandemii będziemy odczuwać również w nadchodzącym roku. Trudno nie brać tego pod uwagę głosując nad budżetem na 2021 rok, zwłaszcza, że od początku kadencji chcemy być konstruktywną i merytoryczną opozycją. Zupełnie inną niż ta „totalna” z Warszawy, która niezależnie od okoliczności zawsze jest na „nie” bo nie. Oczywiście należy zaznaczyć, że większość wniosków, które radni klubu PiS zgłosili do budżetu na 2021 rok nie zostały po raz kolejny uwzględnione przez Zarząd Powiatu. To nas bardzo martwi, bo niektóre zadania zgłaszane są od kilku lat i dotyczą bardzo ważnych kwestii takich jak budowa chodników czy remonty dróg. Mamy jednak nadzieję, że mimo trudnego roku, który nas czeka korzystając ze środków budżetu państwa choć część z odrzuconych teraz wniosków uda się w najbliższym czasie zrealizować.

Radny przypomina także, o tym że w czerwcu Powiat Myślenicki otrzymał od rządu ponad 4,1 mln zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych, których do tej pory nie wykorzystał.

I dodaje: - mamy nadzieję, że środki te zostaną przeznaczone na to, na co mieszkańcy powiatu czekają najbardziej czyli budowę chodników i remonty dróg. Niestety ze słów Starosty wynika, że środki te mają być przeznaczone na budowę nowego budynku Starostwa. Głosując „za” budżetem daliśmy kredyt zaufania dla Zarządu Powiatu ale będziemy bardzo uważnie przyglądać się temu jak wydawane są pieniądze w tych trudnych czasach zarówno z budżetu Powiatu, jak i te otrzymane z budżetu państwa.

Charakteryzując podstawowe wielkości tego budżetu zauważyć należy: Budżet po stronie dochodów zawiera ogólną kwotę 128 210 428 zł, na którą składa się: 105 814 266zł (transfery z budżetu państwa), 16 367 572 zł(dochody własne), 5.324 706zł (środki z budżetu Unii Europejskiej), 703 884 zł (państwowe fundusze celowe).

Przychody budżetowe zawierają się ogólną kwotą 15 304 086 na którą składają się: kredyt długoterminowy (5000 000 zł), nadwyżka na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych (5 638657 zł), fundusz inwestycji lokalnych otrzymany z budżetu państwa, nie wykorzystany w roku 2020r (4 141 673 zł), niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (523 756 zł).

Po stronie wydatków budżet przewiduje ogólną kwotę 139 045 427 zł z czego; 120 495 297 (wydatki bieżące), 18 550 130zł (wydatki majątkowe).

Rozchody budżetu zawierają się w kwocie 4 469 087 zł (spłata rat kredytów).

Deficyt budżetowy (różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 10 834 999zł sfinansowany zostanie z nadwyżki na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów lat ubiegłych (5 638 657 zł) oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, to znaczy głównie z niewykorzystanego rządowego funduszu inwestycji lokalnych w roku 2020 (4 141 673 zł+523 756 zł=4 665 429 zł) oraz z kredytu w wysokości (530 913 zł).

Głosując za tym budżetem pokazaliśmy, że troska o dobro wspólne jest dla nas ważniejsza niż walka o doraźne korzyści. Dla nas pojęcie opozycji totalnej jest obce, a dobro mieszkańców naszego Powiatu najistotniejsze. Chociaż mieliśmy sporo uwag do tego budżetu uznaliśmy, że w okresie wychodzenia z prawdopodobnego spowolnienia gospodarczego, wywołanego pandemią covid, powinniśmy odłożyć doraźne spory.

Dla mnie dużym mankamentem tego budżetu jest nadmierna ostrożność przy projektowaniu jego dochodów, jak na czas prawdopodobnego spowolnienia gospodarczego. Sam starosta, przy dyskusji nad projektem uchwały budżetowej, stwierdził, że projektując dochody założono ostrożnościowy margines w granicach od 5 do 6%. I chociaż trudno uważać ostrożność za złą cechę, to w istniejących aktualnie realiach gospodarczych, narzucony margines ostrożnościowy wydaje mi się zbyt duży. Jestem zdania, że jego ograniczenie o połowę lub nawet o jedną czwartą mogłoby spowodować, że znalazłyby się środki na wykorzystanie wszystkich pieniędzy, które oferują włodarze gmin wchodzących w skład naszego Powiatu przeznaczone na realizację wspólnych inwestycji przy drogach powiatowych. Myślę tu oczywiście o budowie chodników, a to znacznie przyspieszyłoby te inwestycje i poprawiło bezpieczeństwo przy naszych drogach. Nie ukrywam, że najbardziej byłoby mi żal straconych środków na inwestycje przy drogach powiatowych w Gminie Myślenice. Przypomnę, że burmistrz Myślenic zadeklarował kwotę 1 mln zł na te inwestycje. Gdyby Powiat dołożył drugie tyle, działania w tym zakresie nareszcie nabrałyby odpowiedniego tempa, poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców oraz z pewnością miałyby niebagatelne znaczenie dla lokalnych przedsiębiorców z branży budowlanej i nie tylko, a więc korzystnie wpłynęłyby na całą lokalną gospodarkę.

Druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć przy okazji omawiania budżetu to brak spójnej polityki dotyczącej transportu zbiorowego w naszym Powiecie, której też nie widzimy w zapisach budżetowych na rok 2021. Wprawdzie na sesji budżetowej starosta poinformował radnych, że podjął rozmowy z marszałkiem Województwa Małopolskiego, które dotyczyły dodatkowych linii na trasie Kraków –Myślenice. Na moje pytanie czy nasz Powiat zamierza uczestniczyć finansowo w tym projekcie starosta odpowiada, że jest to zadanie marszałka. Zaś na pytanie czy działania starosty są koordynowane z działaniami burmistrza podejmowanymi w tym zakresie przez tego drugiego już od dłuższego czasu, starosta odpowiada, że ma dopiero zamiar rozpocząć odpowiednie rozmowy. To działanie starosty kierunkowo być może słuszne ,jednak dla kogoś patrzącego na sprawę z zewnątrz (np. przez wspomnianego marszałka) chyba trochę dziwaczne.

Dla nas, radnych z klubu PiS, bardziej zasadnym wydaje się skoncentrowanie się zarządu na dobrym zorganizowaniu transportu wewnątrz powiatu (np. na zorganizowaniu dodatkowych połączeń Lubień –Myślenice, to postulaty radnych: Anny Rapacz, Mariana Mrozickiego, Roberta Pitali). Natomiast działania dotyczące bardzo istotnego połączenie na trasie Kraków- Myślenice powinny być ściśle koordynowane i spójne z działaniami burmistrza Myślenic w tym zakresie.

Wreszcie trzecia sprawa, być może najważniejsza. W uchwale budżetowej na rok 2021 nie przewidziano środków na myślenicki szpital (na co zwrócił uwagę radny Piotr Dziadkowiec), jednocześnie starosta deklaruje chęć przeprowadzenia kosztownego remontu oddziałów wewnętrznego i neurologicznego (kwota około ośmiu milionów zł). V-ce starosta zaś, występuje z inicjatywą aby wszyscy radni zwrócili się z petycją do premiera RP o środki na ten cel. Krótko mówiąc- koniecznie chcemy podzielić się z kimś swoimi kłopotami, nie dokonując odpowiednich działań ze swojej strony. Może należałoby w budżecie roku 2021 zapisać chociaż połowę z niewykorzystanych w 2020 środków na fundusz inwestycji lokalnych z przeznaczeniem na powyższy remont? Sposób rozwiązywania spraw, przedstawiony przez v-ce starostę wydaje się prostszy niż najprostszy. Ale czy znajdzie posłuch u premiera? Być może. Chociaż, moim zdaniem, jest to wysoce wątpliwe. W mijającym roku mieliśmy już do czynienia z podobną sytuacją, ale wtedy na szczęście zdążyliśmy się zreflektować. Jak będzie teraz zobaczymy.

Radny Jan Bylica