Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Miasto 24 czerwca 2020 Wydanie 23/2020
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1436

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 1436 o powierzchni 0,1583 ha  położonej w Myślenicach obręb 3. Nieruchomość położona jest  na południowym stoku Plebańskiej Góry, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta,  w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz otwartych terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Bergela). Działka posiada mocno wydłużony kształt – długość ok. 230 m, szerokość 6-8 m. Teren nachylony w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą.  UWAGA! Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, przygotowaną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowa działka położona jest częściowo w strefie osuwisk nieaktywnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice, uchwalonym w dniu 10.10.2002 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach       nr 385/XLVIII/2002 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – RP.

- RP – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla użytkowania rolnego z wykluczeniem zabudowy.   W terenie tym pozostawia się istniejącą zabudowę zagrodową na działkach siedliskowych                   z możliwością remontów i modernizacji. Wyklucza się lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych oraz słupów elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych.

 Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

 cena wywoławcza 45 000,00 zł, wadium 4 500,00 zł.

 Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21 lipca 2020r. włącznie. W formie przelewu bankowego  z dopiskiem „ Przetarg Myślenice obr. 3 działka nr 1436” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych   na rachunek.

 Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

 Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl.