Ekspresowa Zakopianka - ekspresowy tunel

Ekspresowa Zakopianka - ekspresowy tunel
Ekspresowa Zakopianka - ekspresowy tunel

 

Drążenie tunelu pod górą Mały Luboń, w ciągu budowanej drogi S7 na odcinku Naprawa - Skomielna Biała postępuje zgodnie z harmonogramem. Już na przełomie lipca i sierpnia rozpocznie się drążenie pierwszej nitki tunelu od strony południowej

Oprócz samego drążenia i zabezpieczenia tymczasowego wykonywane są zbrojenia i betonowanie obudowy stałej w dwóch nitkach portalu północnego. Od strony portalu południowego trwa budowa muru oporowego. Skarpa drogowa nitki lewej wzmocniona specjalnymi kotwami wzmacniającymi została tu wykonana w 100%. Drążenie pierwszej nitki tunelu od strony południowej, zgodnie z planami ma się rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia, a drugiej 3 miesiące później.

- W przypadku nitki prawej portalu północnego wydrążono i wykonano obudowę tymczasową o długości ponad 140 m. Wykonano także izolację na ścianach tunelu, trwają roboty zbrojeniowe i betoniarskie obudowy stałej, przygotowano zbrojenie pod szalunek stropowy. W przypadku nitki lewej portalu północnego wydrążono już prawie 100 m i wykonano na tym odcinku obudowę tymczasową. Trwają prace przy zbrojeniach obudowy stałej dolnej części tunelu tzw. Spągu - tłumaczy Iwona Mikrut z GDDKiA Kraków.

Ze względu na warunki geologiczne i hydrologiczne panujące na tym terenie projektanci tunelu zalecili, aby pomiędzy jedną nitką drążonego tunelu i drugą było od 50 do 100 metrów różnicy stąd otwory nie są drążone jednocześnie. Dlatego też drążenie lewej nitki portalu północnego rozpoczęto dopiero po wydrążeniu 50 metrów prawej nitki.

Pod względem geologicznym występuje tu flisz karpacki czyli niejednorodne skały przemieszane ze sobą. Na obszarze przebiegu budowanej drogi S7 Lubień - Rabka Zdrój występują łupki, iłołupki i piaskowce. Występują tu uskoki tektoniczne i duża zmienność nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków. Raz są one zgodne z nachyleniem innym razem przeciwne nachyleniu. Grunty wrażliwe są na dostęp tlenu i po odkryciu szybko wietrzeją. Grubość warstw różnych utworów wykazuje dużą różnorodność, na łupkach na skutek dopływu wody powstają płaszczyzny poślizgowe, co sprzyja ruchom osuwiskowym. Warunki hydrologiczne w obszarze budowy tunelu są trudne: bardzo wysoki stan zwierciadła wód podziemnych w górotworze charakteryzujący się dużymi wahaniami.

- Skomplikowana budowa geologiczna Karpat Zewnętrznych spowodowała wybór drążenia tunelu metodą tradycyjną, górniczą. Wykonawca, firma Astaldi z Włoch stosuje metodę A.DE.CO.RS (analiza deformacji kontrolowanych z skałach i gruntach) czyli metodę kontrolowanej deformacji. Jest ona stosowana po raz pierwszy w Polsce, a została opracowana w latach 80. we Włoszech. Metoda ta była wykorzystana przez Astaldi w bardzo podobnych jak na Zakopiance warunkach gruntowych, przy budowie tunelu Marta Giulia, na linii kolejowej pomiędzy Parmą a prowincją La Spezia we Włoszech - dodaje Mikrut.

Dwupasmówką do Nowego Targu

Pod koniec czerwca w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny przebudowy Zakopianki na odcinku Rdzawka  - Nowy Targ. Podpisując dokumenty minister powiedział, że ze względu na duże zainteresowanie turystyczne tą częścią regionu i związany z tym ruch pojazdów uzasadniona jest kontynuacja budowy odcinka dwujezdniowego do tego miejsca, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14-18 tysięcy pojazdów na dobę.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ponad 16 km, o szerokości jezdni 2x3,50m oraz 22 obiektów inżynierskich ( mosty, wiadukty, estakady). Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008-2015, ale zaprzestano je ze względu na brak finansów. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. Po wakacjach zostanie ogłoszony przez Oddział GDDKiA w Krakowie przetarg na realizację robót w trybie „projektuj i buduj”. Przewidywany czas trwania tego odcinka to 3 lata.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)