Gmina Myślenice chce przeznaczyć 1 mln zł na chodniki przy drogach powiatowych

Gmina Myślenice chce przeznaczyć 1 mln zł na chodniki przy drogach powiatowych

Inicjatywy Samorządowe – Gmina Myślenice chce przeznaczyć 1 mln zł na budowę chodników przy drogach powiatowych, co wraz z wkładem Powiatu pozwoliłoby wybudować na terenie gminy Myślenice chodniki za niebagatelną kwotę 2 mln. zł w 2021 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Jarosław Szlachetka zapowiedział, że w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w sprawie Inicjatyw Samorządowych Gmina Myślenice wyraża chęć partycypowania w kosztach i przekazanie 1 miliona złotych na inwestycje w roku 2021. W ramach Inicjatyw Samorządowych wykonane mają zostać chodniki przy drogach powiatowych, zlokalizowanych w Gminie Myślenice. Wykaz chodników do realizacji przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach – Nr 49/VIII/2019. Zgodnie z treścią uchwały: „Ustala się poniżej wskazaną listę zadań i kolejność ich realizacji w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Myślenice w ramach programu Inicjatywy Samorządowe: 1) K1928 Myślenice – Wiśniowa; 2) K1933 Osieczany – Bulina – Trzemeśnia; 3) K1935 Bysina – Jasienica – Sułkowice; 4) K1923 Trzemeśnia – Poręba – Pcim; 5) K1938 Głogoczów – Bęczarka – Krzywaczka. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice.

Choć uchwała Rady Miejskiej przyjęta została już w roku 2019, w mijającym właśnie roku 2020 nie udało się niestety zrealizować żadnej z wymienionej w nich inwestycji. Co prawda Zarząd Dróg Powiatowych wykazywał chęć budowy chodników – ale przy ulicach nie objętych wykazem, zatem nie mogły one zostać dofinansowane w ramach obowiązującej uchwały. Warto podkreślić, że w świetle prawa burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, a w zawiązku z tym jego zadaniem jest realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską. Kolejność, czy wykaz chodników do realizacji może zostać zmieniony – ale tylko na drodze zmiany obowiązującej uchwały.

Sam program Inicjatyw Samorządowych wzbudza mieszane uczucia. Jest to porozumienie między władzami Starostwa, a włodarzami poszczególnych gmin o realizacji inwestycji związanych z drogami powiatowymi położonych w obrębie danej gminy. W ramach tego porozumienia ustalono zasady finansowania budowy chodników przy drogach powiatowych: polegają one na partycypacji 50/50 w kosztach realizacji danej inwestycji. W praktyce oznacza to, że jeśli dana gmina dysponuje środkami na pokrycie połowy kosztów inwestycji – powiat dokłada drugą połowę – i inwestycja jest realizowana.

Rozwiązanie takie podważał w swojej interpelacji radny powiatowy Krzysztof Dybeł, który już w styczniu 2020 r. zgłaszał, że niektóre gminy z powiatu myślenickiego mogą zostać wykluczone z Inicjatywy Samorządowej z uwagi na ograniczony budżet. Radny wskazywał, że gminy wiejskie nie mają pieniędzy na to, aby dzielić się z powiatem kosztami budowy chodników przy drogach powiatowych.

- Nie widzę uzasadnienia prawnego w tak dużym udziale gmin 50/50 w inwestycjach na drogach powiatowych. Z mojej wiedzy wynika, że jest to kwestia umowna powstała w ramach porozumienia starosty z byłymi wójtami i burmistrzami, w innych realiach budżetowych. Bowiem skoro zarządcą danej drogi w całości jest powiat, a w skład drogi z mocy przepisów wchodzi nie tylko jezdnia, ale i pobocza, i rowy odwadniające, to inwestowanie w tym zakresie winno leżeć po stronie powiatu - pisał radny w interpelacji.

W swej interpelacji radny wnioskował, aby przynajmniej okresowo, starosta myślenicki, zmienił ustalone dawniej z wójtami i burmistrzami, w innych realiach budżetowych, zasady partycypacji w IS-ach 50/50, bo po prostu gminy nie będą miału środków na swój wkład w dane zadanie i w efekcie na drogach powiatowych, szczególnie w zakresie chodników, po prostu nie będzie można nic zrobić, a ucierpi na tym bezpieczeństwo mieszkańców. Na stronie BiP niestety do tej pory nie ma odpowiedzi ze strony Starostwa na tę interpelację.

Gmina Myślenice wyrażając wolę przeznaczenia 1 mln zł. na inwestycje w ramach Inicjatyw Samorządowych wskazuje w piśmie skierowanym do Starosty:

- W ramach tych środków oraz zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach, zgłoszeniami od sołtysów oraz mieszkańców proszę o realizację budowy chodników w m. Zasań, Osieczany oraz Trzemeśni.

W Zasani chodzi o budowę chodnika przy drodze powiatowej K1928 (od Szkoły Podstawowej w kierunku granicy z Gminą Wiśniowa). Jeśli chodzi o kolejną drogę K1933 Osieczany – Bulina – Trzemeśnia mieszkańcy wskazują na konieczność budowy chodnika od skrzyżowania z drogą K1928 w Osieczanach w kierunku Łęk.

W przypadku pojawienia się oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach, burmistrz Szlachetka prosi o uwzględnienie realizacji budowy chodnika w Trzemeśni – chodzi o odcinek zlokalizowany przy drodze powiatowej nr K1923 od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1933 w kierunku Poręby.

W odpowiedzi na pismo Gminy, Starosta stwierdza, że Zarząd Powiatu Myślenickiego przewidział w przyszłym roku środki na realizację chodników w ramach IS bez podziału na poszczególne gminy i bez podziału na konkretne zadania, a realizacja kolejnych zadań będzie zależała od posiadania dokumentacji technicznej oraz szczegółowego określenia zakresu prac przez zainteresowaną gminę.

Takie postawienie sprawy jest problematyczne co najmniej z dwóch powodów.

- Burmistrz pełniąc władzę wykonawczą i działając w ramach wykonania uchwały Rady Miejskiej musi zrealizować konkretne zadanie zawarte w tejże uchwale. – komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka i dodaje: - Trudno wymagać opracowania dokumentacji projektowej od gminy, ponieważ to zarządca drogi czyli ZDP taką dokumentację powinien wykonać i dopiero na jej podstawie powinny zostać określone koszty realizacji zadania. Panu staroście znana jest treść uchwały Rady Miejskiej ws. „IS” od ponad roku więc był czas na opracowanie projektów budowlanych.

Nie do końca jasne jest również stwierdzenie Starostwa, że zadania będą wykonywane „bez podziału na poszczególne gminy”. To w takim razie na jakie zadanie maja zostać przekazane fundusze z danej gminy? Przecież żadna z gmin nie może w ramach IS – ów partycypować w kosztach budowy chodników w innej Gminie – bo na jakiej podstawie prawnej?

 

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.