Gmina Myślenice realizuje programy edukacyjne

Edukacja 13 października 2020 Wydanie 38/2020
Gmina Myślenice realizuje programy edukacyjne

W placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice realizowane są programy edukacyjne dla dzieci, współfinansowane z rządowych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy Województwa Małopolskiego. Z programów: „Szkolny Klub Sportowy”, „Aktywna Tablica”, „Umiem pływać” oraz „Jeżdżę z głową” w samym roku szkolnym 2019/20 skorzystało kilkuset uczniów z gminy Myślenice.

- Skutecznie pozyskujemy dofinansowania na realizację programów rządowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Zarówno programy edukacyjne, jak i te współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki mają na celu rozwój dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans chociażby w dostępie do korzystania z basenów, czy też multimedialnych tablic na zajęciach lekcyjnych. Cieszę się, że Wydział Edukacji Kultury i Sportu dobrze współpracuje z placówkami oświatowymi, a realizowane programy i pozyskane środki wraz z wkładem własnym Gminy Myślenice wpływają na wysoką jakość szkolenia uczniów. W bieżącym roku szkolnym pomimo wielu trudności spowodowanych pandemią koronawirusa również realizujemy kolejne programy edukacyjne, z których mogą korzystać uczniowie gminnych placówek. Duże dofinansowanie otrzymaliśmy na realizację programu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń, a funkcjonują też inne programy dofinansowujące między innymi posiłki oraz zajęcia dydaktyczne – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Gmina Myślenice inwestuje nie tylko w programy edukacyjne dla dzieci, ale także w rozwój szkolnej infrastruktury. W tegorocznym budżecie na remonty w placówkach oświatowych zabezpieczono rekordową kwotę 2,1 mln złotych. W 2019 roku na same remonty jednostek edukacyjnych wydano 852 390 zł z miejskiego budżetu, a w bieżącym roku było to już 655 828,44 zł. Ostatnio największymi inwestycjami były: remonty kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Drogini. Gruntowny remont pod przyjęcie przedszkolaków przeszedł także dawny Zespół Placówek Oświatowych nr 1 na Dolnym Przedmieściu. W ubiegłym roku natomiast wymieniono nawierzchnię boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach za 326 tys. zł, czy wyremontowano szatnię w myślenickiej „Dwójce”. Inwestycje w infrastrukturę są równie ważne, jak w rozwój wyposażenia placówek czy organizacja dodatkowych zajęć dydaktycznych, które wpływają na jakość edukacji w Gminie Myślenice.

Program Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i

młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej. W roku szkolnym 2019/2020 program realizowany jest przez 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice.

W ramach umowy o współpracy przy realizacji programu zgłoszono 17 grup ćwiczebnych. Wkład własny Gminy Myślenice wyniósł 2.720,00 zł.

W ramach realizacji programu Szkolny Klub Sportowy dzieci i młodzież uczestniczyli, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w dodatkowych zajęciach sportowych. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS prowadzone były w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach tj. ogólnorozwojowych gier zespołowych, zajęć tanecznych, zajęć z piłki nożnej, siatkówki itp. Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywały się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Program wspiera Ministerstwo Sportu, operatorem programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

Program „Aktywna Tablica”

Dyrektorzy sześciu szkół oraz jednego zespołu placówek oświatowych, dla których Gmina Myślenice jest organem prowadzącym zakupili 15 interaktywnych monitorów na łączną kwotę 122,5 tysięcy zł, które miały być wykorzystane w realizacji podstawy programowej. Zakupu dokonano w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna Tablica”. Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Aktywna Tablica” wyniosło 98 tysięcy zł. Gmina Myślenice pozostałe 20 procent środków poniosła z własnego budżetu. Zadanie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku.

Program „Umiem pływać”

Program „Umiem pływać” zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia sportowe dla uczniów 20 szkół podstawowych Gminy Myślenice w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, początkowo realizowane miały być w terminie od 25 lutego do 30 czerwca 2020 r. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia zostały zawieszone od 12 marca 2020 r. W ramach aktualizacji wniosku do Ministerstwa Sportu wydłużony został termin realizacji programu do 19 grudnia 2020 r. W ramach zajęć z nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice chęć nauki zadeklarowało 344 uczniów tj. 24 grupy ćwiczeniowe od 10 do 15 osób. Program przewidywał 10 wejść na basen po 2 godziny lekcyjne z 15 minutową przerwą. Całkowity koszt zadania po aktualizacji wyniósł 123.062 tysięcy zł, z tego 60 tysięcy zł to wnioskowana dotacja z Ministerstwa Sportu, a 63.062 zł (51,2%) ze środków własnych Gminy Myślenice.

Program „Jeżdżę z głową”

Gmina Myślenice w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiła do programu „Jeżdżę z głową”, polegającym na dofinansowaniu lekcji jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych. Program miał na celu zdobycie umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu. W Gminie Myślenice z projektu współfinansowanego z miejskiego budżetu w kwocie około 126 tys. zł oraz dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 57 300 zł skorzystało łącznie 192 uczniów z trzynastu szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się na stacji narciarskiej „Sport Arena Myślenice” na Górze Chełm. Cały kurs trwał 16 godzin, a uczniowie skorzystali z lekcji w terminie od 27 stycznia do 27 marca 2020 r. Koszt udziału dziecka w projekcie wyniósł 100 zł, a pozostałe koszty poniosła Gmina Myślenice wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Myślenice także przystąpiła do projektów:

Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy

We wrześniu 2020 r. Gmina Myślenice przystąpiła do projektu pt. „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”. W projekcie bierze udział 7 szkół podstawowych, w tym 8 nauczycieli matematyki klas IV oraz uczniowie tych klas. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Warszawską ma za zadanie zdobywać kolejne umiejętności matematyczne na platformie internetowej zeszyt.online. Inteligentny program, stworzony przez pracowników Politechniki Warszawskiej, wspiera uczniów w nauce matematyki, a jednocześnie rozwija umiejętności uczniów uzdolnionych matematycznie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Myślenice otrzymała dotację celową w wysokości 12000 zł (przy udziale własnym 3000 zł), na realizację zadania polegającego na zakupie książek do biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach.

Projekt „Dostępna Szkoła”

Gmina Myślenice zamierza aplikować o środki w projekcie „Dostępna Szkoła”, którego celem jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, wyznaczającego standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” na lata 2019-2023

Program dotyczy doposażenia i poprawy standardu stołówek szkolnych (tylko szkoły podstawowe).

W edycji 2020 Gmina Myślenice otrzymała środki finansowe w kwocie 162 696,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Dla myślenickiej „Jedynki” kwota dofinansowania wyniosła 40 128,00 zł, natomiast wkład własny finansowy 10 032,00 zł, co łącznie daje kwotę 50 160,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł, a wkład własny finansowy wyniósł 20 000,00 zł. Dofinansowanie dla „Trójki” wyniosło 42 568,00 zł, a wkład własny opiewał na kwotę 10 642,00 zł.

Dofinansowanie 0/4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka i chemia) w publicznych szkołach podstawowych. Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata.

W edycji 2020 Gmina Myślenice wnioskowała o środki finansowe dla dwóch szkół i otrzymała dofinansowanie na ten cel w kwocie 104 568, zł dla Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy – Szkoła Podstawowa w Jasienicy (dofinansowanie 32 485,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Polance (dofinansowanie 72 083,00 zł)

ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł, za którą zakupiono 41 sztuk laptopów dla 16 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów w związku z organizacją zdalnego nauczania. Wydatkowana kwota na zakup laptopów wynosiła 100 809,57 zł, z czego 100 000,00 zł pochodzi z dofinansowania, a kwotę 809,57 zł pokryto ze środków własnych Gminy.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Gmina Myślenice z projektu Zdalna Szkoła + otrzymała dofinansowanie w kwocie 124.965.00 zł. W ramach tej kwoty udało się zakupić 54 komputery przenośne (laptopy) dla szkół z terenu Miasta i Gminy Myślenice, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), niezbędny do nauki w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu jest zakup laptopów dla 19 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych  (3+) w związku z organizacją zdalnego nauczania.

GSI