Historyczna sesja Rady Miejskiej, radni obradowali zdalnie

Miasto 2 czerwca 2020 Wydanie 20/2020
Historyczna sesja Rady Miejskiej, radni obradowali zdalnie

Dwudziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Myślenicach miała historyczny charakter, po raz pierwszy bowiem radni obradowali zdalnie za pomocą wideokonferencji. Taki system obrad spowodowany był pandemią koronawirusa, ale nie przeszkodził w sprawnym przeprowadzeniu porządku obrad zaplanowanym na majową sesję.

Sesję rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice informacji o działaniach podjętych w ramach walki z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2. Następnie radni przystąpili do procedowania uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Poruszono wiele ważnych tematów, gdyż poprzednia sesja odbyła się w lutym, a dwa poprzednie planowane posiedzenia zostały przełożone z uwagi na ograniczenia, spowodowane sytuacją epidemiczną w Polsce.

Wyznaczenie aglomeracji Myślenice

Zgodnie z ustawą Prawa wodnego Rada Miejska w Myślenicach jest zobowiązana do końca bieżącego roku wyznaczyć aglomerację w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Przedmiotowa uchwała została podjęta na ostatniej sesji.

Aglomeracja Myślenice w dotychczasowym kształcie granic i wielkości RLM została wyznaczona rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku. W 2019 roku podjęto działania mające na celu zaktualizowanie przebiegu granic i wielkości aglomeracji Myślenice, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w gospodarce ściekowej z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych. Wyznaczona granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, z uwzględnieniem zasięgu istniejącej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej (przy spełnieniu wymaganego wskaźnika koncentracji).

RLM aglomeracji, to parametr określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji. Dla aglomeracji Myślenice parametr RLM wynosi 62 058, a został obliczony na podstawie ścieków pochodzących od mieszkańców, osób czasowo przebywających oraz przemysłu.

Podczas dyskusji o aglomeracji radny Stanisław Topa dopytywał o osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego przez Gminę Myślenice w ramach realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – Etap I i II” oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Efekt ekologiczny wraz z podłączeniem do sieci 74 gospodarstw domowych miał zostać osiągnięty do września 2016 roku, a jak wynika z tegorocznej kontroli przyłączonych zostało tylko 47 budynków, z czego 34 w terminie umownym.

Zawieszenie składania zadań do Budżetu Obywatelskiego 2021

Radni zdecydowali, że w bieżącym roku zostanie zawieszona procedura składania zadań i przeprowadzenie weryfikacji oraz głosowania w Myślenickim Budżecie Obywatelskim na rok 2021. Mieszkańcy w przyszłym roku ponownie będą mogli zdecydować o wydzielonej części gminnego budżetu na realizację zadań w swoich okręgach lub sołectwach, natomiast tegoroczna przerwa pomoże w ukończeniu realizacji zaległych zadań z lat poprzednich.

- Niezrealizowanie projektów było podyktowane przede wszystkim znacznym wzrostem kosztów przyjętych do realizacji zadań. Obecna sytuacja gospodarcza może także wpłynąć na zwiększenie kosztów rynkowych przyjętych do realizacji bieżących projektów. Zawieszenie zgłaszania zadań na okres jednego roku jest przesłanką ku temu, by zrealizować zaległe i bieżące zwycięskie projekty. Ponadto w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa spodziewane jest zmniejszenie dochodów Gminy Myślenice – czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały.

Dotacje dla strażaków ochotników

Na wniosek burmistrza Jarosława Szlachetki radni zdecydowali o dotacji na zakup sprzętu dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Myślenice. Przyznano 6,9 tys. zł dla OSP Myślenice - Górne Przedmieście na zakup radiotelefonu nasobnego oraz dwóch specjalnych ubrań bojowych, 11,3 tys. zł dla OSP Myślenice - Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu czterech ubrań specjalnych bojowych oraz 2,8 tys. zł dla OSP Myślenice - Śródmieście na dofinansowanie zakupu pompy elektrycznej szlamowej.

Dotacja dla tych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wynika z zapewnienia wkładu własnego w ramach umowy z Województwem Małopolskim, które udzieliło myślenickim druhom ochotnikom pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej, w związku z poniesionymi stratami spowodowanymi powodzią w maju 2019 roku.

- Zgodnie z moimi zapowiedziami jednym z kluczowych elementów jest wsparcie strażaków ochotników, którzy poświęcają swój czas i wielokrotnie ryzykują swoim zdrowiem, by ratować dobytek i zdrowie mieszkańców Gminy Myślenice. Cieszę się, że pozyskujemy kolejne środki oraz zapewniamy wkład własny z miejskiego budżetu na wyposażenie w potrzebny sprzęt – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Inne ważne uchwały

Radni procedowali także uchwały między innymi w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, a także zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej MARG, która jest spółką Gminy Myślenice.

Majowa sesja pozwoliła również przyjąć uchwałę w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie Gminy Myślenice. Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 roku, a także rozpatrzono i procedowano zmiany w budżecie Gminy Myślenice na rok 2020.

Marek Pajka