Informacja UMiG Myślenice Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Gmina 22 listopada 2022 Wydanie 44/2022
Informacja UMiG Myślenice
Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta i Gminy Myślenice, przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy zdnia13 września 1993 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) tj. zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ww. ustawy Gmina Myślenice ma obowiązek przeprowadzania kontroli zbiorników co najmniej raz na dwa lata. W ostatnim czasie skontrolowano miejscowości Zasań, Zawada, Głogoczów. Obecnie kontrolowana jest miejscowość Droginia. Kolejne kontrole odbędą się w Łękach i Bęczarce.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (np. rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby niedoszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice raz na rok), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Aktualny wykaz znajduje się na stronie www.myslenice.pl