Kwietniowa sesja RM

Kwietniowa sesja RM
Fot. Fot. M. Stoszek

Podczas sesji Rady Miejskiej 30 kwietnia, obok punktów stałych, radni wysłuchali sprawozdań z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018, które przedstawiła kierownik Dorota Kłeczek.

Do jej sprawozdania odniósł się burmistrz Jarosław Szlachetka, który podziękował pracownikom socjalnym za ich pracę dla lokalnej społeczności przy rozwiązywaniu nierzadko bardzo trudnych problemów. Oświadczył, że będzie wnioskował o podwyższenie pensji pracownikom, gdyż w chwili obecnej nie są oni należnie doceniani i wynagradzani.

Informację o realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 przedłożyła naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Renata Marzec. Początkowo w planie budżetowym zakładano, że w roku 2018 na współpracę z organizacjami samorządowymi Gmina Myślenice wyda 1.496.895 zł, natomiast ostatecznie kwota, jaką przeznaczono na ten cel, wyniosła 1.488.534,98 zł.

Radni podjęli uchwałę o stworzeniu dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Gminie Myślenice. W toku rekrutacji okazało się, że jest zapotrzebowanie na dodatkowe 130 miejsc dla dzieci w oddziałach przedszkolnych. Dzięki utworzeniu trzech nowych oddziałów zorganizowane zostaną miejsca na przyjęcie 75 dzieci do przedszkoli. Nie załatwia to do końca problemu, jednak w znaczący sposób przyczynia się do jego złagodzenia.

Rada podjęła decyzję o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Myślenice dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację zadania „Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego” w ramach Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Dom Ludowy na Górnym Przedmieściu jest jedną z filii MOKiS-u.

Kolejne decyzje radnych to przyjęcie uchwały o dotacji dla jednostek OSP z terenu Gminy Myślenice. W ramach solidarnych działań rada zdecydowała też o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Raciechowice, warunkując tę intencję przyjęciem przez Regionalną Izbę Obrachunkową programu naprawczego zaproponowanego przez Gminę Raciechowice.

Na koniec posiedzenia radny Jerzy Cachel z KWW Macieja Ostrowskiego, występujący także w imieniu KWW „Bez układów”, złożył wniosek do burmistrza Jarosława Szlachetki o wszelką pomoc dla strajkujących nauczycieli w granicach przewidzianych prawem. Burmistrz zacytował opinię prezesa krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jednoznacznie stwierdza, że wypłacenie pensji za okres strajku jest niezgodne z prawem. Jarosław Szlachetka podziękował wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w przeprowadzaniu egzaminów. Wyraził również ubolewanie nad różnymi przykrymi sytuacjami, do kórych doszło w szkołach. 

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.