Małe granty na realizację zadań publicznych

Małe granty na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2018

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Oferta organizacji pozarządowej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach procedury małego grantu, powinna odpowiadać priorytetowym zadaniom określonym w „Programie współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, w § 6 pkt 2, w zakresie dotyczącym:

Pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowanej w szczególności poprzez:

  • wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych,
  • organizowanie działań i wydarzeń służących integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych i integracyjnych,
  • podwyższenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem poprzez popularyzację wśród nich wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania, edukację cyfrową osób starszych (np. szkolenia on-line, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe),
  • wzmacnianie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej oraz organizację przedsięwzięć z zakresu edukacji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową do Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie rozpatrywana w oparciu o obowiązujący w 2018 r. Regulamin, określający zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego.

W 2018 roku łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu Myślenickiego na małe granty wynosi: 25.000 zł.

Powiat Myślenicki zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów w roku 2018.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach: www.myslenicki.pl zamieszczony jest baner ,,Małe granty 2018”, w którym są zawarte szczegółowe informacje - wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu Myślenickiego i Regulaminem.

WPSiFE