Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach OGŁASZA ABOLICJĘ!

Region 6 sierpnia 2019 Wydanie 29/2019
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach
OGŁASZA ABOLICJĘ!

Kto bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób bez ponoszenia opłat, korzysta z wody Myślenickich Wodociągów lub sieci kanalizacyjnej może do połowy września tego roku liczyć na abolicję.

Odbiorcy, którzy do 16 września 2019 r. (poniedziałek) dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z zakładem, MZWiK w Myślenicach nie zostaną obciążeni karą.

Za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą rosną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja ogłoszona przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach obowiązuje od 5 sierpnia do 16 września 2019 r.

Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do Działu Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice. Informację można także uzyskać pod numerem: 12 274-09-40.

Po upływie terminu abolicji zostanie rozpoczęta akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Przeszkoleni pracownicy MZWiK w Myślenicach zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

- przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez MZWiK w Myślenicach;

- sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

- odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Przypominamy również o zakazie poboru wody z hydrantów na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do w/w zakazu grozi karą pieniężną.

W Gazecie Myślenickiej nr 26 z 17 lipca 2019 poruszyliśmy temat nielegalnego poboru wody i również nielegalnego odprowadzania ścieków. Okazało się, że jest to temat bardzo istotny i niestety dotyczy pewnej części klientów MZW i K. Temat bardzo istotny i jak się okazuje bardzo kosztowny, dla nas wszystkich, którzy korzystamy z wodociągów miejskich uczciwie płacąc za zużytą wodę. Różne są przyczyny, z powodu których, mieszkańcy naszej gminy uchylają się od płacenia rachunków, nie pora teraz na opisywanie wszystkich przypadków. Akcja, którą podjeła MZWiK służy temu, aby ten proceder zminimalizować, a docelowo całkowicie zakończyć

MZWiK