Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

Miasto 30 czerwca 2020 Wydanie 24/2020
Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

W poniedziałek 29 czerwca miało miejsce podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Myślenice a Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na realizację projektu pn. Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli z Gminy Myślenice. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 680 tys. złotych. Umowę podpisał burmistrz Jarosław Szlachetka oraz dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik, w obecności p. Ewy Leśniak, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach, oraz p. Anny Samborskiej-Milewskiej, Kierownika Wydziału Projektów Edukacyjnych w MCDN.

W ramach projektu Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń wsparciem zostaną objęci nauczyciele i dyrektorzy 8 szkół wspieranych. W projekcie zostały zaplanowane działania, w których nauczyciele, dyrektorzy i studenci rozwiną kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne i metodyczne niezbędne na rynku pracy. Projekt będzie zapewniał praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia. Nauczyciele ze szkoły wiodącej i szkół wspieranych związani z czterema obszarami wsparcia będą brali udział w warsztatach metodycznych, sieciach wsparcia, konsultacjach, szkoleniach, lekcjach pokazowych. Ponadto w ramach projektu przewidywane jest też wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach w nowoczesne pomoce do 4 pracowni przedmiotowych: językowej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Udział Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach w projekcie został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

– Podpisanie tej umowy to bardzo dobra wiadomość dla naszych nauczycieli. Projekt, który będziemy realizować z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w szkołach naszej gminy i według stanu na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną gminą w Małopolsce, która będzie realizować ten projekt w konkursie ogłoszonym przez MEN i finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.