Na sesji spokojnie i merytorycznie

Powiat 31 sierpnia 2021 Wydanie 33/2021
Na sesji spokojnie i merytorycznie

Ostatnia sesja Rady Powiatu Myślenickiego, w dniu 26 sierpnia, przebiegała w spokojnej, merytorycznej atmosferze, bo i tematy podejmowane w jej trakcie nie budziły większych kontrowersji. W punkcie „sprawozdanie z działalności starosty” podana została informacja, że nieco przesunie się termin oddania do użytku nowego budynku starostwa, ze względu na konieczność unieważnienia przetargów na jego wyposażenie. Optymistyczną wiadomością jest to, że jest zgoda wojewody na postulowane między innymi przez radnych Prawa i Sprawiedliwości uruchomienie biura paszportowego (konieczna jest jeszcze zgoda odpowiedniego ministra).

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Myślenicach za rok 2020. Z dokumentu tego dowiadujemy się, że niestety ta jednostka nadal generuje straty, w roku 2020 około 2,3 miliona zł, zaś strata z lat ubiegłych wynosi ok. 23 miliony zł. Zauważyć należy jednak, że strata za rok 2020 jest mniejsza o około 0,5 miliona złotych niż w roku 2019. Niepokojąco również wyglądają zobowiązania długoterminowe, które w 2020r. wynoszą ok. 37 milionów zł, przy 29 milionach w roku 2019. Natomiast przychód jednostki w roku 2020 jest na poziomie ok. 92 miliony zł, wobec 80 milionów w roku 2019 (wzrost o 15%), na który składa się głównie kontrakt z NFZ. Ten znaczący wzrost przychodu jednostki związany jest z dotacjami na walkę z pandemią. Poprawiły się nieco wskaźniki płynności finansowej. Jednak nadal jednostka ma trudną sytuację w zakresie płynności finansowej i rentowności. Uwzględniając powyższe aspekty nie pojawiły się kontrowersje przy przyjmowaniu sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2020. Radni rządzącej koalicji głosowali za, radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.

Pozostaje mieć nadzieję, że ostatni kwartał roku 2021 oraz nadchodzący rok 2022 nie przyniosą konieczności takich ograniczeń działalności jak na przełomie roku 2020/2021 i szpital będzie mógł funkcjonować w normalnym trybie, zapewniając ochronę zdrowia mieszkańców naszego powiatu.

W dalszej części sesji omawiana była uchwała dotycząca przyznania dotacji celowej dla SP ZOZ w wysokości 80 000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach”. Jak wyjaśnił dyrektor szpitala, sprawa dotyczy wykonania wstępnego projektu technicznego przebudowy i modernizacji pomieszczeń, oddziałów wewnętrznego i neurologicznego. Przypomnijmy, że szpital otrzymał dotację rządową na ten cel w wysokości ok. 6,2 mln zł. Dopytywany przez radnych dyrektor wyjaśnił, że planowane jest znaczne zwiększenie powierzchni obydwu oddziałów poprzez dobudowę przełączki między budynkiem głównym, a budynkiem oddziału pulmonologicznego. Dalej dyrektor stwierdził, że ma jeszcze drugą koncepcję, polegającą na przeniesieniu stacji dializ do zewnętrznego budynku ewentualnie wzniesionego na terenie szpitala przez firmę, która prowadzi tę stację i tym sposobem uzyskanie dodatkowej powierzchni dla remontowanych oddziałów. Ten drugi pomysł dla piszącego te słowa wydaje się mniej atrakcyjny (ze względu na większe ryzyko z nim związane), ale do dyskusji dotyczącej przyjęcia któregoś z nich, zapewne jeszcze wrócimy.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Po zapewnieniach, że przewidywany wzrost opłat jest daleki od górnych możliwych ustawowo stawek Rada przyjęła zaproponowane przez Zarząd Powiatu propozycje.

W punkcie wolne wnioski wiceprzewodniczący Rady zawnioskował o zwiększenie dodatków dla kadry kierowniczej szkół. Zwrócił także uwagę, że należy pochylić się nad wynagrodzeniem Starosty, ponieważ jego zdaniem jest ono zbyt niskie. Do dyskusji włączył się Starosta stwierdzając, że obecnie jego wynagrodzenie jest na takim poziomie, iż np. niektórzy nauczyciele wykonujący 1,5 etatu zarabiają więcej. Następnie zabrał głos piszący te słowa przypominając obu panom, że pamięć ludzka bywa selektywna i wymaga ciągłego repetytorium. W związku z tym przypomniał obowiązującą uchwałę rady powiatu, w której rządząca większość, pochylając się nad mizernym wynagrodzeniem nauczycieli zobowiązała zarząd do podjęcia wszelkich możliwych kroków zmierzających do rekompensaty utraconych zarobków podczas ich protestów. Następnie zawnioskował o zwiększenie dodatku wychowawczego dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest powiat. Temat podjęty przez wiceprzewodniczącego jest ważny. Istotnie, dodatki dla kadry zarządzającej szkół nie są powalające, podobnie jak wynagrodzenie starosty. Uważam, że należałoby pomyśleć także o pracownikach administracyjnych i obsługi technicznej szkół. Dlatego do dyskusji na te tematy z pewnością należy z rozsądkiem w najbliższym czasie powrócić. Zastanawia jednak, dlaczego pan Starosta po ewentualnym zakończeniu swojej misji w samorządzie, sugeruje przejście do polityki lub do kładzenia suchych tynków? (Osobiście to obwieścił). Czyżby praca nauczyciela nie wydawała mu się wystarczająco atrakcyjna? A może to tylko dysonans poznawczy? Cóż, mniejsza z tym.

Motywacja do pracy jest potrzebna wszystkim: staroście, nauczycielowi, pracownikowi administracyjnemu, pracownikowi obsługi technicznej. Każdy z nas powinien zdać sobie z tego sprawę. Pracownik obsługi technicznej, pracownik administracyjny, nauczyciel (jako wyborca), starosta jako pracodawca.

Przy okazji poruszonego tematu chciałbym zaapelować do dyrektorów szkół oraz zarządzających samorządami, aby przy okazji publicznego wręczania nagród np. w związku z Dniem Edukacji Narodowej doceniać także imiennie administracyjnych i technicznych pracowników szkół (wiem, że nie we wszystkich szkołach jest to stosowane). Bez nich funkcjonowanie tych placówek byłoby niemożliwe, a tworzą oni przecież wspólnotę zwaną szkołą. Miałoby to moim zdaniem oprócz waloru motywacyjnego jeszcze ten edukacyjny - pokazujący młodym ludziom trud tych pracowników i być może skłoniłoby ich bardziej do szanowania pracy tych ludzi. Na marginesie swojej wypowiedzi chciałbym dodać, że w środę (1 września) na posiedzeniu Komisji Edukacji działającej przy Radzie Powiatu, opiniowane będą nagrody w dziedzinie sportu. Mam nadzieję, że uwzględniona będzie również moja interpelacja dotycząca przyznania nagrody dla KS Dalin z okazji stulecia działalności klubu. Korzystając z łam Gazety Myślenickiej wszystkim aktualnym i byłym zawodnikom, działaczom KS Dalin Myślenice, jako były zawodnik tego klubu chciałbym złożyć życzenia powodzenia w działalności sportowej i życiu osobistym. Niech młodzi z sukcesami korzystają z nowoczesnej bazy szkoleniowej, która daj Boże, jeszcze bardziej się rozszerzy. A starsi powspominają stary blaszak, boczne boisko (które oczywiście nijak się miały do dzisiejszych standardów, jednak wywołują nostalgię), ale również młodzieńcze zaangażowanie do sportowej rywalizacji, niezapomnianą atmosferę treningów, szatni, meczów i innych zawodów sportowych i ten piękny, miniony czas, kiedy byliśmy znacznie młodsi niż obecnie.

Ze sportowym pozdrowieniem, radny powiatowy

Jan Bylica