Najwięcej myśleniczan jest po szkole zawodowej

Najwięcej myśleniczan jest po szkole zawodowej

Co trzeci mieszkaniec Myślenic ukończył zasadniczą szkołę zawodową, co piąty ma wykształcenie podstawowe, a co szósty średnie zawodowe lub gimnazjalne. Maturą może pochwalić się co dziesiąty z nas, natomiast dyplomem wyższej uczelni 13%

Największy odsetek kobiet ma wykształcenie podstawowe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej kończyli szkołę zawodową (prawie 40%) oraz szkołę podstawową (23%).

W 2011 roku przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny, w którym obywatele deklarowali m.in. posiadane wykształcenie. Wyniki przedstawiają się następująco: wykształcenie średnie zawodowe posiada prawie 16% społeczeństwa myślenickiego, kolejno wskazano, że studia ukończyło 13%, niespełna 12% jest absolwentami liceum ogólnokształcące. Najwięcej stanowią osoby, które wybrały edukację w zasadniczej szkole zawodowej. Z kolei ponad jedna piąta mieszkańców zadeklarowała, że kształcenie zakończyła na poziomie szkoły podstawowej. Szkołę gimnazjalną wybrało 6% ankietowanych, zaś prawie 2% policealną. Niecałe półtorej procent dotyczyło osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej.

Ciekawie przedstawia się zestawienie na temat płci. Największy odsetek kobiet w Myślenicach ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej kończyli szkołę zawodową (prawie 40%) oraz szkołę podstawową (prawie jedna piąta).

Zestawiając nasz poziom wykształcenia z województwem małopolskim i skalą krajową o kilka procent przewyższamy w kategorii kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i zasadniczego zawodowego. Odwrotna tendencja występuje w stosunku do wykształcenia wyższego, średniego, policealnego, ogólnokształcącego oraz średniego zawodowego.

Grupy wiekowe myśleniczan

Obecnie 4269 mieszkańców Myślenic pobiera naukę (przedział wieku: 3-24 lat). Mężczyzn jest o ponad 100 więcej, niż kobiet. Rozbijając na bardziej szczegółową analizę dotyczącą edukacji w kategorii 3-24 lata należy powiedzieć, że do przedziału od 3 do 6 lat (wychowanie przedszkolne) zalicza się 17,6% dzieci.

Następna grupa dotyczy osób uczących się w szkole podstawowej (7-12), co stanowi 28%. Jako wzmiankę należy podać, że na jeden oddział szkoły podstawowej w Myślenicach przypada 18 uczniów. Połowę mniej uczniów niż w poprzednim zestawieniu pobiera naukę w szkole gimnazjalnej, będących w grupie wiekowej 13-15 (2016/2017). W szkołach ponadgimnazjalnych co piąty uczeń uczęszcza do szkoły średniej lub zawodowej. W ostatniej kategorii wiekowej są osoby studiujące z wynikiem 22,7%.

Dalsza nauka absolwentów

Następnie należy przedstawić zestawienie dalszego rozwoju edukacyjnego absolwentów gimnazjum. Warto dodać, że absolwenci szkół gimnazjalnych najczęściej wybierali licea ogólnokształcące, kolejno decydowano się na technika, a następnie wskazywano zasadniczą szkołę zawodową.

W Myślenicach od kilkunastu lat obserwowana jest stała tendencja typowania przez gimnazjalistów szkoły zawodowej. Wśród tej grupy stanowią oni jedną czwartą absolwentów gimnazjów. Należy także zaznaczyć, że w mieście zauważalny jest kierunek, że z każdym rokiem wzrasta liczba absolwentów szkół gimnazjalnych, którzy dążą do zdobycia tytułu technika. Odwrotna sytuacja nastąpiła odnośnie liceów ogólnokształcących, jednak warto podkreślić, że nadal pozostają one w grupie najliczniej wybieranych szkół przez uczniów.

Edukacja jako kapitał

Kolejnym elementem wchodzącym w skład kapitału ludzkiego jest analiza poziomu edukacji i wykształcenia mieszkańców Myślenic. Ten rodzaj kapitału jest oceniany i łączony ze zdobytym wykształceniem oraz dotyczy posiadanych umiejętności. Charakterystyki dokonujemy poprzez pokazanie liczebności na podstawie danych odnoszących się do naszego miasta. Wszystkie przedstawione informacje dotyczą okresu do 2017 roku.

Pierwsza kategoria prezentacji naszej lokalnej społeczności dotyczy danych na temat edukacji (szkolnictwa) i wykształcenia mieszkańców miasta. W mieście znajduje się prawie 50 placówek, które świadczą usługi edukacyjne na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Od ponad dziesięciu lat w miejscowość istnieje możliwość uzyskania wyższego wykształcenia, ponieważ obecnie funkcjonują dwie filie uczelni wyższych. Władze lokalne dążą do rozwijania i zapewnienia jak najlepszej oferty edukacyjnej, także dla dorosłych.

 Tekst powstał na podstawie opracowania pt. „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”

Dawid Tomal Dawid Tomal Autor artykułu

Ukończył administrację, politologię, zarządzanie produkcją oraz architekturę krajobrazu. Interesuje się sprawami polityki krajowej i samorządowej oraz rozwojem regionalnym miasta Myślenice. Autor opracowania „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”.