Nowa jakość usług

Nowa jakość usług
Dyrektor Małgorzata Aleksandrowicz

Jeszcze w lutym Rada Miejska uchwali statut Centrum Usług Społecznych i od 1 kwietnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przekształcony w CUS. Gmina Myślenice na tę operację z funduszy europejskich pozyskała przeszło trzy miliony złotych.

Powodem przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w CUS jest chęć sprostania wyzwaniom współczesnego społeczeństwa, wykorzystania szans na rozwój polityki społecznej, a szczególnie na podniesienie jakości świadczonych usług. A czym konkretnie będzie różniło się Centrum Usług Społecznych od MGOPS-u i co to znaczy dla klientów ośrodka? - zapytaliśmy dyrektor Małgorzatę Aleksandrowicz.

- Najczęściej z pomocy Ośrodka mogły skorzystać osoby o określonym kryterium dochodowym. Natomiast Centrum Usług Społecznych powstaje z myślą o potrzebach wszystkich mieszkańców gminy Myślenice, ma się stać przestrzenią integracji i rozwoju usług społecznych. Pod pojęciem usługa społeczna rozumiem działanie, które ma na celu zaspokoić aktualną potrzebę danej osoby, czy rodziny. Na początek, nowymi zadaniami Centrum będą działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej. Dla przykładu, Centrum będzie obsługiwać Kartę Dużej Rodziny, organizować opiekę nad dziećmi do lat 3, organizować społeczność lokalną, realizować gminne programy profilaktyczne. Nadal też, wykonywać będzie wszystkie dotychczas powierzone dla Ośrodka Pomocy Społecznej zadania.

Powołanie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach to pilotaż na skalę kraju, nie robił tego jeszcze nikt w Polsce. Pracownicy MGOPS muszą wypracować całą ścieżkę działania. Powstanie też diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. Przekształcenie ośrodka w CUS otworzy nowy etap w polityce społecznej w naszym mieście.

- Nowym zadaniem, jakie stoi przed Centrum to animowanie społeczności lokalnej. W ramach CUS, planuje się utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w centrum Myślenic – opowiada Małgorzata Aleksandrowicz. - Miejsce to będzie służyło wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych, będzie także pełniło rolę centrum informacyjnego dla mieszkańców gminy o dostępnych usługach społecznych i centrum wolontariatu. Będzie to miejsce koordynujące usługi świadczone przez wolontariuszy, osoby chętne do świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej w ramach działań wspierających.

Centrum ma być skoordynowanym system instytucjonalnym, w którym w oparciu o diagnozę potrzeb mieszkańców stale pracuje się nad poszerzaniem oferty usług mogących te potrzeby zaspokajać. Jak to będzie funkcjonować w rzeczywistości, w dużej mierze zależało będzie od aktywności społeczności lokalnej. Jedno jest pewne, dotychczasowe zadania pomocy społecznej pozostają bez zmian. To oznacz, że CUS nadal będziemy realizować wszystkie świadczenia z ustawy o pomocy społecznej, wypłacać świadczenia w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych i z ustawy o funduszu alimentacyjnym. To, czym do tej pory zajmował się ośrodek pomocy społecznej, będzie kontynuować Centrum Usług Społecznych.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)