Nowy rok i nowe usługi, a obok nich także te dobrze już znane mieszkańcom gminy Myślenice

Nowy rok i nowe usługi, a obok nich także te dobrze już znane mieszkańcom gminy Myślenice

Na ostatniej w 2023 roku sesji Rady Miejskiej radni przyjęli kilkanaście uchwał, a wśród nich cały pakiet tych związanych ze wspieraniem rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnością. Przykładowo do uchwały o usługach opiekuńczych wprowadzono ich nową formę, tzw. usługi sąsiedzkie, za które od teraz będzie można otrzymać zapłatę. Radni przyjęli też Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Myślenice na lata 2024-2026.

Poprzedni taki trzyletni program właśnie się skończył i należało uchwalić nowy. - Tak jak poprzednim razem przygotowaliśmy projekt programu w partycypacji społecznej, czyli z udziałem m.in. organizacji pozarządowych oraz instytucji państwowych i samorządowych, które podobnie jak my zajmują się wspieraniem rodzin – mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Z pomocą rodzinom

Głównym celem programu jest rozwój środowiskowego systemu wsparcia rodzin, dzieci i młodych ludzi, mieszkańców gminy Myślenice poprzez m.in. kształtowanie warunków sprzyjających poprawie jakości ich życia i rozwojowi; rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego.

Znamy już realizowane do tej pory działania, a więc np. wsparcie psychologiczne dla dzieci dorosłych, rehabilitacyjne, logopedyczne, prawne. CUS chce je kontynuować, ale chce też zaoferować rodzinom coś nowego.

- Jednym z naszych celów na najbliższy czas jest pozyskanie osób lub rodzin wspierających rodziny, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Miałyby one za zadanie towarzyszenie im codziennym życiu, w domu, ale też podczas wspólnych wyjść na spacerach lub wyjazdów np. do ZOO, pokazywanie wzorców zachowań, których drugiej stronie brakuje, np. wzoru ojca, wzoru babci. Nie szukamy więc jedynie wspierających rodzin z dziećmi, ale też pań i panów, którzy chcieliby zostać wspierającymi „społecznymi babciami” lub „społecznymi dziadkami” - mówi Małgorzata Aleksandrowicz.

Z pomocą sąsiadom

Czymś zupełnie nowym, co wchodzi w gminie w życie od nowego roku, są tzw. usługi sąsiedzkie. Ich wprowadzenie to efekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z listopada 2023 roku, która taką ustanowiła taką nową usługę.

- Polega ona na świadczeniu pomocy przez sąsiadkę lub sąsiada w takich kwestiach, które nie wymagają udziału opiekunki, czyli np. zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłku lub sprzątaniu. Decyzja o przyznaniu takich usług jest wydawana na wniosek zainteresowanego korzystaniem z nich i to on składa ten wniosek w Centrum Usług Społecznych. Musi w nim wskazać kto te usługi miałby świadczyć. Wtedy CUS zawiera z tą wskazaną osobą umowę cywilnoprawną. Zapewniamy jej też przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które musi odbyć zanim przystąpi do realizacji umowy – mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor CUS w Myślenicach.

Uchwała określa wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym także sąsiedzkie dla osoby z nich korzystającej. Ta jest uzależniona od sytuacji rodzinnej tej osoby oraz od jej dochodu. Do pewnej wysokości tj. jeśli dochód korzystającego z pomocy nie przekracza 250 proc. określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, są one nieodpłatne. - Wtedy osobie świadczącej pomoc sąsiedzką płaci gmina – mówi dyrektor CUS.

Potem, powyżej 250 proc. wynosi, wraz ze wzrostem dochodu, od 10 lub 15 proc. wzwyż odpowiednio w przypadku osoby samotnej lub osoby w rodzinie.

Z pomocą osobom z niepełnosprawnością

Nowością nie za to jest to rządowy program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Znany już i realizowany w gminie Myślenice będzie miał swoją kontynuację. W minionym roku z pomocy 29 asystentów skorzystały 53 osoby (w tym 10 dzieci i 43 osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Zakłada się, że w tym roku będzie to podobna liczba. Miesięcznie w ramach programu przysługuje maks. 20 godzin usług asystenta. Usługi te są bezpłatne, a na ich realizację gmina pozyskała 612 tys. zł.

Żeby skorzystać z programu należy zgłosić się do siedziby CUS (można też to uczynić w Centrum Aktywności Lokalnej pod adresem Rynek 27).

Z pomocą seniorom

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Myślenicach. „W związku z aktualną sytuacją majątkową seniorów i ponoszonymi, rosnącymi kosztami życia codziennego, dużym zapotrzebowaniem na zakup leków a także w celu zapewnienia powszechności i dostępności usług zasadne jest zweryfikowanie wysokości ponoszonej odpłatności by dostosować ją do możliwości finansowej seniorów” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

I tak uchwała zmienia m.in. z 200 do 250 proc. kryterium dochodowego, próg do którego pobyt w tym domu jest nieodpłatny.

Powyżej tego progu seniorzy zapłacą 5 proc. (osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub 10 proc. (osoby w rodzinie) jeśli ich dochód mieści się w widełkach 250-380 proc. kryterium dochodowego. Dalej wraz ze wzrostem dochodu ta odpłatność rośnie o kolejne 5 proc.

- Gminny Program Wspierania Rodziny w swoim założeniu ma trafiać do jak największej liczby odbiorców w każdym wieku, uwzględniając rozmaite trudności, z którymi muszą się borykać. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, opracowaliśmy wspomniany program, mający na celu niesienie wsparcia każdemu, kto tego potrzebuje. Adresatem programu pośrednio są również podmioty zobowiązane do realizacji całego szeregu działań na rzecz rodziny. Warto wspomnieć, że efekty tego programu w dużym stopniu uzależnione będą od współpracy wszystkich służb działających na rzecz dziecka i rodziny. Współdziałanie tych instytucji, może zapewnić dzieciom dobre warunki rozwoju i wychowywania – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.