Odwołanie wicestarosty

21 października 2010 Wydanie 40/2010

Po długotrwałej dyskusji radni powiatowi podczas sesji nadzwyczajnej 12 października w głosowaniu tajnym 12 głosami za, 10 przeciw przy 1 wstrzymującym się podjęli uchwałę (na wniosek starosty) o odwołanie z funkcji wicestarosty powiatu pełniącego te obowiązki Krzysztofa Halka.

Zwolnili go także  podejmując uchwałę 14 głosów za, 8 przeciw przy 1 wstrzymującym się z obowiązku pełnienia dotychczasowych obowiązków do czasu wyboru nowego wicestarosty.  Na początku obrad starosta Józef Tomal odczytał wniosek klubu radnych PiS o odwołanie Adama Stycznia ze stanowiska SP ZOZ, zarzucając mu głównie nieprawidłowe zarządzanie placówką w świetle kontroli i zarzutów wystosowanych przez Powiatowego Inspektora  Pracy, nie wypłacenie nagród jubileuszowych, przeznaczenie z funduszu socjalnego środków na bieżącą działalność szpitala, zbyt wysoką liczbę godzin lekarzy i pielęgniarek. Starosta uzasadniając swój wniosek o odwołanie wicestarosty stwierdził, że utracił do niego zaufanie i nie może z nim dłużej współpracować. Podkreślił dobitnie, że wicestarosta odpowiedzialny w zarządzie za sprawy szpitala ani razu nie przedstawiał tego typu zarzutów, ani nie informował zarządu o skierowaniu sprawy do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa polegającego na uporczywym naruszaniu przez dyrektora praw pracowniczych wynikających ze  stosunku pracy. Uznał fakt próby odwołania dyrektora za skrajnie nieodpowiedzialny w momencie, kiedy rozpoczyna się kontraktowanie szpitala na nowy rok: - Kto miałby kierować szpitalem po odwołaniu? – pytał. Negatywnie do kwestii odwołania dyrektora ustosunkował się także obecny na sesji ordynator oddziału chirurgii doktor Waldemar Dutkiewicz, uznając go za bezsensowny, bo gdyby m.in. stosując się ściśle do dyrektyw unijnych o ograniczonym czasie pracy, trzeba byłoby zatrudnić drugie tyle lekarzy i pielęgniarek, na co nie ma środków finansowych, a co groziłoby zakłóceniem i destabilizacją  pracy szpitala. Potwierdził argumenty starosty, że mimo niektórych uchybień, dyrektor Adam Styczeń skutecznie zmniejszył zadłużenie szpitala, placówka nie przynosi strat, pensje wypłacane są na bieżąco, były podwyżki, zakupiono wiele nowoczesnego sprzętu do szpitala, zmodernizowano m.in. blok porodowy i ortopedyczny, szpital nabrał rozpędu. W momencie kontraktowania szpitala, które wymaga długotrwałych i trudnych negocjacji, decyzja o odwołaniu dyrektora szpitala byłaby nadzwyczaj nieodpowiedzialna i wręcz zagrażająca szpitalowi i pacjentom. Obecny podczas sesji poseł Marek Łatas umotywował zarzuty wobec dyrektora, które opierał na dokumentach PIP, skierowanych także do prokuratury stwierdzając, że wystąpił oficjalnie z pismami do PIP i prokuratury o zarzuty pokontrolne i dochodzenie w sprawie naruszenia spraw pracowniczych przez dyrektora.  Zarzucił staroście, że gdyby uczynił to samo, miałby  potrzebne informacje, a odwołanie  Krzysztofa Halka uznał za atak na wicestarostę. Z kolei Krzysztof Halek ripostował staroście, że informacje o zarzutach  PIP wobec dyrektora starosta posiadał już na majowym spotkaniu m.in. z udziałem posła M.Łatasa, podczas którego przekazywano informacje o wnioskach pokontrolnych PIP, a podczas wcześniejszej sesji informował o tym radnych.  Dyrektor Adam Styczeń zabierając głos argumentował, że formułowane w stosunku do niego zarzuty są nieodpowiedzialne, bezzasadne i niesprawiedliwe, a wniosek o odwołanie  swojej osoby z funkcji dyrektora uznał za czysto polityczne. Po odwołaniu wicestarosty Krzysztofa Halka, przewodniczący Rady Henryk Migacz skonstatował: - Nie sądziłem, że pod koniec kadencji będę odczytywał treść takiej uchwały. W imieniu Rady podziękował wicestaroście za dotychczasowa współpracę, podobnie uczynił to starosta stwierdzając, że nie składa  wniosku o powołanie nowego zastępcy (ma na to 30 dni), a zarząd może pracować w okrojonym składzie. Krzysztof Halek na koniec również podziękował staroście i radnym za współpracę.

Stanisław Cichoń

 

Oświadczenie

Złożenie przez starostę Józefa Tomala wniosku o odwołanie wicestarosty Krzysztofa Halka jest równoznaczne z zerwaniem umowy koalicyjnej przez Forum Ziemi Myślenickiej i Platformy Obywatelskiej. Wobec zaistniałej sytuacji Radni Prawa i Sprawiedliwości opuszczają Klub Koalicyjny. Jednocześnie z dniem 14 października Radni PiS składają rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Prezydium Rady oraz Komisji.

Uważamy, że odwołanie Krzysztofa Halka było działaniem wyłącznie politycznym o czym świadczy brak uprzedniego merytorycznego rozpatrzenia wniosku o odwołanie dyrektora SP ZOZ w Myślenicach na posiedzeniu Rady Powiatu.

Zgodnie z art. 34 Ustawy o Samorządzie Powiatowym to starosta organizuje pracę zarządu i kieruje jego bieżącymi sprawami, dlatego zrzucanie odpowiedzialności na wicestarostę za niepoinformowanie Rady o istotnych wydarzeniach dotyczących szpitala jest osobistym atakiem na Krzysztofa Halka tym bardziej, że starosta Józef Tomal pozyskał dnia 09.06.2010 informacje wprost od Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych i stwierdzonych nieprawidłowościach w SP ZOZ w Myślenicach. Pozyskaną wiedzą starosta nie podzielił się z Zarządem Powiatu ani też z Radą Powiatu, a po ujawnieniu w/w informacji przez wicestarostę Krzysztofa Halka złożył wniosek o jego odwołanie.

Zarząd Terenowy Prawo i Sprawiedliwość w Myślenicach