Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Słowackiego w Myślenicach

Miasto 10 grudnia 2019 Wydanie 46/2019
Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Słowackiego w Myślenicach
Mimo, że drzewa są zdrowe to jednak w trakcie burzy, czy wichury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, czy życia mieszkańców. Problemem jest bowiem ich płytkie ukorzenienie.

Szanowni Państwo,

z wnioskiem o wycinkę drzew zwrócił się do tut. Urzędu dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach. We wniosku wskazano, że drzewa rosną w pasie drogi powiatowej i zagrażają bezpieczeństwu ruchu. O usunięcie drzew wnioskował także administrator „Bysinki” (Wody Polskie).

Z uzasadnienia decyzji: „Drzewa wnioskowane do usunięcia rosną w pasie ul. Słowackiego, (pomiędzy mostami na potoku Bysinka w ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach). Drzewa rosną tuż przy kamiennym umocnieniu lewego brzegu potoku, niszczą je i administrator Bysinki (Wody Polskie) wnioskuje także o ich usunięcie. Jesiony, akacje chorują i obumierają (widoczne rozległe wypróchniałe pnie), ich suche konary odłamując się spadają na ulicę i do potoku. Drzewa przy wichurach stwarzają duże zagrożenie dla ruchu pojazdów, a w razie wywrócenia do potoku tamować będą przepływ wód powodziowych. W trakcie oględzin nie stwierdzono występowania w obrębie drzew, przeznaczonych do usunięcia, chronionych gatunków drzew, zwierząt, roślin, grzybów i porostów.”

Projekt decyzji został wcześniej przesłany do uzgodnień z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz bezpieczeństwo mieszkańców wydałem decyzję zezwalającą. W związku z takimi argumentami nie mogłem postąpić inaczej, gdyż każdy wypadek, który nastąpiłby w tym rejonie z powodu nieusunięcia drzew, związany z utratą zdrowia lub nawet życia pieszego lub uszkodzeniem samochodu, spowodowałby moją odpowiedzialność cywilno-prawną. Ponadto, przy podejmowaniu ww. decyzji kierowałem się wiedzą i doświadczeniem, wieloletniego pracownika UMiG, który na moje polecenie sporządził protokół oględzin oraz projekt decyzji.

Ulica Słowackiego oraz pas przyległy do niej jest zarządzany przez Zarząd Dróg Powiatowych podległy Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, dlatego też wszystkie pytania związane z wycinką i zagospodarowaniem tego terenu proszę kierować do w/w podmiotów.

Jarosław Szlachetka Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice