Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Przedostatnią sesję myślenickiej Rady Miejskiej zdominowały decyzje dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy bieżące, głównie finansów gminy. Kadencja obecnej rady wygasa 16 listopad, stąd przewodniczący Tomasz Wójtowicz zaplanował jeszcze jedno posiedzenie, po drugiej turze zbliżających się wyborów samorządowych

 

Plany zagospodarowania

Najważniejsza decyzja dotyczyła uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego pn. Myślenice Śródmieście-Bukówka. Obejmuje on północno-zachodnią część Myślenic, od ul. 3. Maja na południu do granicy Jawornika na północy, a dotyczy m. in. ulic już zurbanizowanych, które dotychczas nie miały planu jak: Dąbrowskiego, Wybickiego, Sikorskiego stąd też nie były chronione przed inwestycjami dotyczącymi lokalizacji anten telefonii komórkowej.

W planie zamieszczono także część pasa drogi zachodniej wraz z pierwszym zjazdem do miasta w okolicy kotłowni. Przebieg trasy tej drogi został przeniesiony z opracowanego wcześniej projektu. Stąd też uwagi mieszkańców dotyczące pierwszego zjazdu nie mogły być uwzględnione. W efekcie przyjętego planu powstały nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową. Drugi plan związany głównie z rozwojem gospodarczym miasta dotyczy fragmentu obszaru w rejonie ul. Sienkiewicza, na wschód od cmentarza komunalnego na tzw. Polance. Wyznacza on nowe tereny usług i fragment obszaru pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Następny plan dotyczący Myślenic sporządzono w związku z potrzebą przygotowania terenu pod budowę hotelu w najbliższym sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej od strony południowo- zachodniej na Zarabiu. Ponadto z inicjatywy starostwa powiatowego zmieniono przeznaczenie działki skarbu państwa położonej obok ZS im. Andrzeja Średniawskiego na Górnym Przedmieściu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oprócz tego punktowo zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego Krzyszkowic. Pierwszy dotyczy terenu starej szkoły, plebanii i jej zaplecza gospodarczego. Powyższa zmiana jest konsekwencją wpisania przez konserwatora starej szkoły do rejestru zabytków. Drugi teren w tej miejscowości na którym wprowadzono zmiany dotyczy przekształcenia obszaru usług ( enklawa wśród istniejącej zabudowy jednorodzinnej) na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto wyznaczono fragment nowego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Regulamin dostarczania wody

Radni przegłosowali regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy. Został on pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług, zasady zawierania obustronnych umów, wykonywania przyłączy, budowę sieci, działań przedsiębiorstwa w przypadku przerw w dostawie wody lub odprowadzania ścieków, a także jawności taryf cenowych na poszczególne usługi.

Podwyżki i dotacje

Na wniosek radnego Adama Stycznia przyjęto uchwałę podnoszącą dodatek za wychowawstwo w przedszkolach z proponowanej kwoty 110 do 180 zł (dotychczas dodatek ten wynosił 85 zł).Tym samym nauczyciele pracujący w przedszkolach będą otrzymywali ten dodatek w takiej samej wysokości jak nauczyciele pracujący w szkołach prowadzonych przez naszą gminę.

Przyznano także dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Bysina otrzyma 2200 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu oświetleniowego i radiowego, Poręba 15000 zł na dofinansowanie zakupu quada z lekką przyczepą, a Myślenice-Śródmieście otrzyma dotację w wysokości 17000 zł na dofinansowanie remontu części bojowej strażnicy.

Finanse gminy

Propozycje zmian w tegorocznym budżecie przedstawiła skarbnik gminy Anita Kurdziel. Dochody gminy zwiększono o 129.992 zł. Na kwotę tę złożyły się wpływy z dzierżaw, darowizn i opłat. Oprócz tego dokonano korekty wydatków na niektóre zadania m.in. z zakresu oświaty, socjalnych, kultury. Z powodu niemożności realizacji w tym roku niektórych inwestycji z przyczyn niezależnych od gminy, jak np. remont strażnicy w Porębie, opracowanie planów zagospodarowana przestrzennego dla niektórych miejscowości naszej gminy, opracowanie koncepcji budowy połączenia kolejowego Kraków-Świątniki Górne-Siepraw-Myślenice, budowa drogi zachodniej. Środki przeznaczone na powyższe cele zostały przesunięte na lata następne co zapisano w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Ponadto dodano zadanie do realizacji w tym i przyszłym roku-wykup gruntów w Głogoczowie na poprawę warunków komunikacyjnych.

W ostatnim punkcie obrad radni odrzucili skargę na burmistrza dotyczącą braku remontu przez gminę drogi tzw. Banówka, pomiędzy Zasanią a Lipnikiem (gmina Wiśniowa). W odpowiedzi do skarżącego napisano m. in., że jest to droga o zakresie wewnętrznym, w większości należy do gminy Lipnik, ma nie uregulowany status prawny, brak hipoteki i częściowo biegnie po działkach prywatnych. W związku z powyższym nasza gmina nie może być inwestorem modernizacji tej drogi.

Interpelacje

Radni m.in. pytali o: termin ogłoszenia przetargu na budowę zaplecza dla LKS Sęp Droginia, sposobu wykorzystania posesji na ul. Sikorskiego, utrzymania czystości w gminie. Wnioskowali m. in. o: modernizację parkingu nad basenem, budowę mostu lub przejazdu w Porębie, naprawę urządzeń na placu zabaw w Jaworniku, odnowę boiska przy przedszkolu nr 3, remont łazienek w szkole w Zawadzie, rozwiązanie problemu z parkowaniem samochodów na osiedlu.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)