Pod dyktando Tomasza Susia

Pod dyktando Tomasza Susia

Burmistrz Dobczyc Tomasz Suś, wprowadzając 11 swoich radnych, będzie miał spokojne pięć lat pracy w Radzie Miejskiej w Dobczycach. Przewodniczącą rady została Małgorzata Jakubowska, a funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Marek Kaczor

Sesją inauguracyjną Rada Miejska w Dobczycach 22 listopada rozpoczęła VIII kadencję. Nowo wybrani radni oraz burmistrz przyjęli z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze. Sesję otworzył radny senior Wiesław Szymoniak. Przewodniczącą rady stosunkiem głosów 13 „za”, przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się została Małgorzata Jakubowska, funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Marek Kaczor (12 „za”, 2 „przeciw”, 1 wstrzymujący się).

Ślubowanie złożył również burmistrz Tomasz Suś, który w pierwszych słowach podziękował zgromadzonym za tak liczne przybycie i okazane wsparcie, szczególnie słowa kierując do swojej rodziny. Podkreślił, że wybrany został przez mieszkańców, którzy obdarzając go zaufaniem, równocześnie powołali go do pracy na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce: - Powołany zostałem do pracy dla rozwoju naszej gminy, pomyślności jej mieszkańców. Jako burmistrz obejmuję gminę ze wszystkimi jej osiągnięciami, jakie osiągnęli poprzedni włodarze, radni, a przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy. Obejmuję gminę także ze słabszymi jej stronami, problemami, wyzwaniami, jakie stawia przed nami współczesny świat. Będę starał się kierować tym samorządem tak, aby sukcesy pomnażać, a problemy rozwiązywać - mówił.

Zaprzysiężony burmistrz odebrał klucz do drzwi urzędu i gratulacje z rąk ustępującego Pawła Machnickiego. Gratulacje płynęły również od przedstawicieli władz samorządowych, w szczególności powiatu, z którym od 12 lat Tomasz Suś był związany, w tym przez osiem lat pełniąc funkcję wicestarosty. Słowa wsparcia i gratulacje płynęły od dotychczasowych współpracowników, byłych włodarzy gminy, przedstawicieli jednostek, dyrektorów placówek oświatowych i instytucji kultury oraz mieszkańców i przedstawicieli różnych środowisk z terenu gminy.

Skład Rady Miejskiej w Dobczycach w kadencji 2018-2023: KWW Tomasza Susia: Paweł Nowak, Ryszard Zabdyr, Jolanta Ziemba, Roman Wątorek, Małgorzata Jakubowska (przewodnicząca, siedzi pierwsza z prawej), Jan Hartabus, Wiktor Piwowarski, Marek Kaczor (wiceprzewodniczący, stoi trzeci z lewej), Piotr Godula, Marcin Wylegała, Wiesław Szymoniak; KW Prawo i Sprawiedliwość Ewa Kołacz, Stanisław Ciećko, Marian Karliński; KWW Pawła Machnickiego: Marta Zając

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)