Promocja poprzez bezpieczeństwo – nowa odsłona Myślenickiego Festiwalu Lata 2019

Miasto 6 sierpnia 2019 Wydanie 29/2019
Promocja poprzez bezpieczeństwo – nowa odsłona Myślenickiego Festiwalu Lata 2019
Nowe przejście na plażę trawiastą

Już ponad tydzień dzieli nas od zakończenia imprezy masowej pn. Myślenicki Festiwal Lata – Dni Myślenic 2019, opadły emocje, pozostały wrażenia.

Być może większość tych, którzy przybyli na znaną wszystkim plażę trawiastą w miniony weekend aby odpoczywać bądź bawić się wspólnie z rodzinami, znajomymi dostrzegła zmiany w znanym im otoczeniu Zarabia np. nowe przejście przez potok Kobylak, do którego schodzi się nowymi schodami. Poza tym, przechodząc koło nowej plaży piaszczystej mogli wejść na teren imprezy po nowych poszerzonych schodach prowadzących z boiska betonowego na plażę trawiastą odkrywając dwa nowe przejścia – mostki łączące ul. Parkową bezpośrednio z obszarem imprezy. Wspomniane elementy tworzą ciąg infrastruktury bezpieczeństwa dedykowanej pieszym, umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się nie tylko w sytuacjach gdy nie istnieje zagrożenie, ale przede wszystkim gdy zaistnieje potrzeba szybkiego opuszczenia Zarabia.

Intencją włodarzy miasta było zapewnienie dodatkowego traktu pieszego, który odciąży potok od mas pieszych uczestników na ul. Parkowej, co z kolei spowoduje swobodne przemieszczanie się służb zabezpieczenia – Policji, Straży Miejskiej, jednostek OSP, służb medycznych, tym bardziej, że do terenu imprezy prowadzi jedna droga. Przygotowania koncepcyjne nowej infrastruktury rozpoczęły się już w połowie stycznia przy aktywnym zaangażowaniu burmistrza Jarosława Szlachetki oraz wiceburmistrza Mateusza Sudra wraz z kierownikiem ds. bezpieczeństwa poprzez liczne lustracje terenu przylegającego do plaży trawiastej oraz konsultacje z funkcjonariuszami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ich celem było dokładne ustalenie miejsc, w których planowano wykonać inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem parametrów, wzajemnych odległości oraz szerokości mostków łączących ul. Parkową z plażą trawiastą jak również schodów od strony parku oraz zejścia do nowej plaży piaszczystej, której otwarcie miało miejsce w lipcu, a kończąc na nowej przeprawie przez wspomniany potok. W przyszłości planowana jest w obrębie pasa wodnego potoku Kobylak inwestycja, której zwieńczeniem będzie nowa kładka dla pieszych zastępująca docelowo wykonaną przeprawę pieszą zainstalowaną przy użyciu betonowych płyt drogowych. Kolejnym elementem infrastruktury bezpieczeństwa zauważonym przez uczestników było zastosowanie na odcinku zbiegu ulic Jodłowej wraz z ul. Parkową szykany wykonanej z elementów betonowych wraz ze znakami drogowymi, na której działali pracownicy ochrony wykonując czynności kontrolne polegające na weryfikacji – wpuszczaniu kierujących posiadających identyfikatory wjazdowe. Rozwiązanie to miało na celu ograniczenie ruchu kołowego pojazdów do niezbędnego minimum tak, aby zapewnić uczestnikom imprezy swobodne przemieszczanie się po drogach oraz alejkach w obrębie terenu imprezy. Po raz pierwszy w Myślenicach zastosowano takie rozwiązanie mając również w pamięci obrazy sprzed kilku lat kiedy dochodziło w krajach UE do zamachów terrorystycznych gdy pojazdy wjeżdżały w tłum. Być może dla niektórych wydawać się to może działaniem na wyrost, lecz zadaniem odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo władz miasta oraz służb porządku i bezpieczeństwa publicznego jest wyciąganie wniosków poprzez działania wyprzedzające potencjalne zagrożenia. Najgorszym wrogiem każdego, kto planuje przedsięwzięcia takie jak organizacja bezpiecznej imprezy masowej jest rutyna, u podłoża której jest myślenie, że nas to nie dotyczy, i że w Myślenicach nic się nie stanie, bo to tylko miasteczko powiatowe. Tragiczne wydarzenia te, które miały miejsce w ostatniej dekadzie w Polsce, a także w innych krajach, w których ginęły dziesiątki osób wymuszają na odpowiedzialnych za bezpieczeństwo potrzebę szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, która generuje zagrożenia i wdrażania mechanizmów usprawniających analizę zagrożeń w oparciu o wzajemne konsultacje, spotkania pomiędzy służbami, ale nie polegające tylko na wymianie wzajemnej korespondencji, dokumentów – bowiem „papier przyjmie wszystko”.

Spotkaniom, lustracjom terenów, konsultacjom musi towarzyszyć atmosfera „burzy mózgów”, w czasie której zostawiamy własne „ego” w biurach, a gdy poruszamy tematy związane z bezpieczeństwem konfrontujemy wspólne wizje, plany po to, aby wypracować konsensus, którego efektem finalnym będą fizyczne ślady, chociażby te widoczne, po których każdy będzie mógł się bezpiecznie przemieszczać, korzystać bez ograniczeń. Bezpieczeństwo na imprezie masowej to nie tylko skojarzenie ze służbami za nie odpowiedzialnymi, ale również pozostali partnerzy uczestniczący w budowaniu eventu – wesołe miasteczka, lunaparki czy też gastronomia. W przypadku tego ostatniego niestety nie można go traktować w kategoriach odpowiedzialnego partnera – mowa o podmiocie gospodarczym, który był zgodnie z umową zobowiązany zapewnić zbiorowe żywienie podczas tegorocznych Dni Myślenic.

Właściciel zobowiązany był zakazem wprowadzania na teren imprezy masowej butli z gazem płynnym ze względów bezpieczeństwa, o czym wiedział przed zawarciem umowy – warunki specyfikacji zamówienia zostały bowiem umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice. Wydzielone strefy wchodzące w obszar terenu imprezy masowej były udostępnione po godz. 15 każdego dnia dla jej uczestników, gdzie do zakończenia programu imprezy teren ten chroniony był przez służby porządkowe organizatora. Niestety, pod nieobecność członków służb porządkowych oraz informacyjnych pracownicy gastronomii (różne podmioty ) wykorzystali tę sytuację i przemycili na teren gastronomii 33 butle z gazem płynnym wbrew zawartej umowie.

Należy nadmienić, iż butle te są zakwalifikowane jako materiały pożarowo niebezpieczne, których posiadanie na terenie imprezy masowej jest niedozwolone i stanowi przestępstwo zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Profesjonalnie przygotowane stanowisko monitoringu imprezy masowej umożliwiło jego operatorowi zlokalizowanie zamaskowanych butli z gazem. W kilku przypadkach były one pochowane i przykryte plandekami pod osiami przyczep oraz innych pojazdów, jednakże przy sprawnym działaniu służb porządkowych wraz z kierownikiem ds. bezpieczeństwa, który dokonał czynności kontrolnych podmiotów gospodarczych udało się wyeliminować z terenu imprezy wszystkie butle z gazem płynnym, co dawało gwarancję bezpiecznego przebiegu imprezy dla osób przebywających w strefie gastronomii.

Dla czytelnika treści te mogą wydawać się wyolbrzymioną autoprezentacją w celu uzyskania poklasku. Otóż nie. Przedsięwzięcia poczynione przez organizatora oraz inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ukazują realne zaangażowanie nie tylko na etapie budowy koncepcji bezpieczeństwa imprezy ale przede wszystkim w trakcie jej trwania poprzez zachowanie czujności, obserwacji zdarzeń , a jeżeli zaistnieje potrzeba również wyprzedzania potencjalnych zagrożeń jak miało to miejsce w trakcie ujawnienia na terenie imprezy niedozwolonych materiałów pożarowo niebezpiecznych.

Promocja poprzez bezpieczeństwo to nie wymiar propagandowy, to realne działanie dla bezpieczeństwa nas wszystkich bawiących się na Myślenickim Festiwalu Lata – Dni Myślenic 2019. Jest niezwykle ważną rzeczą, aby wszyscy myśleniczanie i nasi goście przybyli na festiwal, mieli świadomość że oprócz tego, że świetnie się bawią, bawią się również bezpiecznie i wygodnie. Wspólne działanie władz miasta oraz odpowiedzialnych służb i instytucji przyniosło zamierzony efekt. Tegoroczny festiwal przeszedł do historii, w ocenie uczestników zabawy, jako zorganizowany wzorowo, profesjonalnie i bezpiecznie. Wszyscy bawili się wyśmienicie, a dokonane modernizacje, remonty i udogodnienia pozostaną i poprawią jakość wypoczynku na myślenickim Zarabiu.

Roman Strzelczyk