Radni pochylili się nad nową strategią

Gmina 7 czerwca 2022 Wydanie 21/2022
Radni pochylili się nad nową strategią

Strategia Rozwoju Gminy Myślenice na najbliższe dziesięć lat, plan gospodarki niskoemisyjnej z obraną perspektywą, uporządkowanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania po zakończeniu rewitalizacji centrum miasta, a także zabezpieczenie środków na zakup wozu strażackiego dla OSP Krzyszkowice, to tylko niektóre tematy podejmowane przez radnych na 51. Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.

Sesję rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza Jarosława Szlachetkę ostatnich działań podejmowanych przez Gminę Myślenice, a następnie swoje wystąpienie zaprezentowała dr Katarzyna Wojtanowicz, przedstawiając swoją analizę na temat nowej jakości usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, które jest pilotażowym programem przekształcenia dawnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. CUS pod kierownictwem dyrektor Małgorzaty Aleksandrowicz znacznie rozszerzył swoją działalność, kierując usługi społeczne do szerszego grona odbiorców.

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032

Rada Miejska w Myślenicach procedowała uchwalenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032. Projekt strategii będący efektem blisko dwuletnich działań we współpracy z Instytutem Ekonomii Przestrzeni został opracowany na bazie partycypacji myślenickiego samorządu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, specjalistami oraz miejskimi urzędnikami.

- Z dumą przedstawiam projekt Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032. Dlaczego jestem dumny? Dlatego, że zdecydowałem się na opracowanie dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki rozwoju naszej gminy w sposób inny niż dotychczas – mówił podczas sesji burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. - Inny, dlatego, że po pierwsze prace nad strategią zostały poprzedzone pogłębioną diagnozą obszaru społeczno-gospodarczą Gminy Myślenice, z uwzględnieniem jej obszarów funkcjonalnych. Natomiast co najważniejsze, opracowaliśmy Strategię według metodologii tzw. współtworzenia, czyli z szerokim udziałem społeczności lokalnej oraz podmiotów z obszaru naszej gminy. W takim duchu chcę także tę strategię realizować, poprzez umożliwienie stronie społecznej, naszym mieszkańcom zabranie swojego głosu w zakresie realizowanym przez Strategię. Dziękuję za pracę nad opracowaniem dokumentów strategicznych dr Januszowi Jeżakowi oraz kierownictwu Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UMiG Myślenice, Annie Kordas i Kindze Paciorek. Mam nadzieję, że dzięki racjonalnemu wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz partycypacyjnemu zarządzaniu w 2032 r. Myślenice będą gminą rozwijającą się w zrównoważony i odpowiedzialny sposób, a także zapewniającą swoim mieszkańcom bezpieczeństwo i wysoką jakość życia – dodał burmistrz Szlachetka.

Doktor Janusz Jeżak z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni podkreślił, iż nowe podejście do opracowana i realizacji strategii rozwoju gmin, z uwzględnieniem wskaźników ich realizacji, które zawierają konkretne wartości docelowe to duża odwaga oraz, że Myślenice posiadają potencjał do realizacji działań strategicznych według nowych koncepcji oraz metodologii. Strategia została zaprezentowana w oparciu o cele w zakresie sześciu obszarów Strategicznych: Ludzie, Życie, Zarządzanie, Mobilność, Środowisko, Ekonomia.

Honorowy Myślenic - wycofanie wniosków

Podczas sesji Rady Miejskiej miały być procedowane kandydatury do przyznania tytułów Honorowego Obywatela Myślenic dla osób prof. Tomasza Gąsowskiego, Roberta Makłowicza oraz pośmiertnie Księcia Kazimierza Lubomirskiego. W związku z wystąpieniem m.in. radnego Józefa Błachuta, burmistrz Jarosław Szlachetka zdecydował wycofać zaproponowane projekty uchwał z porządku obrad i nie odbyło się głosowanie nad przyznaniem honorowych odznaczeń dla zaproponowanych osób.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Myślenice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2032

Przyjęty przez Radę Miejską Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest kontynuacją obowiązującego w gminie do 2020 r. PGN-u. Jego celem jest określenie aktualnych działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2, redukcji zużycia energii końcowej, a także weryfikacji założonych pierwotnie planów. Dokument przed uchwaleniem musiał wcześniej zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Posiadanie PGN umożliwia pozyskiwanie przez Gminę dofinansowań. Jego realizacja przynosi wymierne korzyści dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców Gminy oraz odwiedzających nas turystów.

Wyznaczenie stref Płatnego Parkowania po zakończeniu rewitalizacji centrum

Głównym powodem podjęcia nowych uchwał była aktualizacja granic Strefy Płatnego Parkowania (miejsca postojowe na drogach publicznych) oraz Płatnych Parkingów (miejsca postojowe na drogach wewnętrznych i parkingach), które uległy zmianie po zakończeniu inwestycji pn: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II” oraz po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu w obrębie zrewitalizowanego myślenickiego Rynku.

W ramach uchwalonych przez Radę Miejską zmian zlikwidowano miejsca parkingowe przy ulicy M. Klakurki oraz na płycie Rynku przy budynku nr 4 i 5, a także wprowadzono nowe miejsca parkingowe przy ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od nr 3 do Kościoła Narodzenia NMP oraz dwie zatoki parkingowe przy północnej pierzei Rynku. Uchwała wprowadza również nowe zasady parkowania na ulicy K. I. Gałczyńskiego oraz przy ulicy J. Kilińskiego. Ponadto zaktualizowano regulaminy funkcjonowania powyższych stref, które wpłyną na poprawę i przejrzystość zasad z ich korzystania.

Ponad 430 tysięcy złotych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Radni przyjęli autopoprawkę burmistrza Jarosława Szlachetki, który zwrócił się o zabezpieczenie w miejskim budżecie środków w wysokości 350 tysięcy złotych na wkład Gminy Myślenice do zakupu nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach. Wartość planowanego zakupy wynosi około 990 tysięcy złotych. Na ten cel jednostka pozyskała środki z MSWiA (400 tys. zł), NFOŚiGW (100 tys. zł), z Fundacji Orlen (80 tys. zł) oraz od Samorządu Województwa Małopolskiego (50 tys. zł). Pozostałą część OSP Krzyszkowice pokryje z własnych środków.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gminie Myślenice dotację w kwocie 48 020 zł otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemeśni na zakup wyposażenia jednostki w ramach zadania pod nazwą „MBO - ogólnodostępny defibrylator AED oraz doposażenie strażaków ochotników w niezbędnych sprzęt do ratownictwa.

Rada Miejska podjęła również uchwałę dotyczącą przekazania dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP GPR Myślenice środków w kwocie 35 tysięcy złotych, które przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie całorocznego cyklu szkoleniowego dla przewodników psów (10 tysięcy złotych), a także na dofinansowanie zakupu profesjonalnego bezzałogowego statku powietrznego z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Środki na remont w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

Gmina Myślenice przekazała dotację celową Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w wysokości 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Domów Kultury.

MOKiS pozyskał dofinansowanie w kwocie 300 tysięcy złotych, które stanowią 60% całkowitej kwoty przewidzianej na realizację zadania. Pozostałe środki pokryje dotacja celowa Gminy Myślenice. Realizowane prace w ramach infrastruktury domów kultury będą stanowić inwentaryzację i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, a także uzupełnienie istniejącego systemu przeciwpożarowego budynków wraz z wymianą przyłącza wodno-kanalizacyjnego.