Radni zdecydowali

Radni zdecydowali

Pomoc finansowa na rzecz powiatu myślenickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg w Zasani i Trzemeśni, kolejne, duże dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, zmiany w „Myślenickiej karcie Rodzina 3+”, przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii, uchwała dotycząca hejnału miasta Myślenice, udzielenie pomocy finansowej na realizację transportu na linii Kraków-Myślenice – to decyzje, które zapadły na ostatniej, XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Inicjatywa Samorządowa – rekordowa inwestycja

W ramach programu Inicjatyw Samorządowych Rada Gminy Myślenice Uchwałą z 2019 r. zadeklarowała przystąpienie do współfinansowania inwestycji obejmujących budowę chodników przy drodze powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w miejscowościach Trzemeśnia i Zasań.

Program Inicjatyw Samorządowych to porozumienie między władzami Starostwa, a włodarzami poszczególnych gmin o realizacji inwestycji związanych z drogami powiatowymi położonymi w obrębie danej gminy. W ramach porozumienia ustalono zasady finansowania budowy chodników przy drogach powiatowych polegające na partycypacji 50/50 w kosztach realizacji danej inwestycji. W praktyce oznacza to, że jeśli dana gmina dysponuje środkami na pokrycie połowy kosztów inwestycji – powiat dokłada drugą połowę – i inwestycja jest realizowana. Mimo przystąpienia Myślenic do Inicjatywy jeszcze w roku 2019, do tej pory nie udało się niestety zrealizować żadnych z inwestycji zaakceptowanych przez Radę Miejską, bo choć Zarząd Dróg Powiatowych wykazywał chęć budowy chodników, to niestety wskazywał przy tym ulice nieobjęte wykazem zawartym w miejskiej uchwale – w związku z tym nie mogły one zostać dofinansowane przez gminę. Tym razem władze Starostwa skierowały do realizacji jedną z inwestycji, która znajduje się na wykazie zadań gminnych, wobec czego podczas ostatniej sesji radni – mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców – potwierdzili wcześniejszą deklarację i udzielili pomocy finansowej powiatowi myślenickiemu na realizację tej inwestycji w wysokości aż 910 000 zł!

Ponad 600 000 zł dla druhów z OSP

W uznaniu dla pracy jednostek OSP na rzecz społeczeństwa, radni gminy Myślenice przyznali dotację na łączną kwotę 622 813 zł na zakup niezbędnego sprzętu gaśniczego, wyposażenie ochrony osobistej strażaka, samochód pożarniczy lub na poprawę stanu technicznego bazy OSP. Radni zdecydowali o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Krzyszkowice, OSP Myślenice-Zarabie, OSP Myślenice Dolne Przedmieście, OSP Myślenice Śródmieście, OSP Myślenice - Górne Przedmieście, OSP Myślenice-Zarabie, OSP Bysina, OSP Głogoczów, OSP Droginia, OSP Poręba, OSP w Trzemeśni.

Dzięki pozyskanym przez jednostki dotacjom zewnętrznym oraz przy wsparciu finansowym Gminy Myślenice, możliwe będą:

- zakup nowego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego przez OSP Dolne Przedmieście w Myślenicach (kwota dofinansowania: 244 940,00 zł);

- modernizacja bazy OSP w Krzyszkowicach (kwota dofinansowania: 256 813,00 zł)

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zakup indywidualnej odzieży ochronnej, sprzętu szkoleniowego i innych narzędzi niezbędnych dla działalności jednostek OSP w gminie Myślenice (kwota dofinansowania: 121 060,00 zł).

Hejnał miasta Myślenice

Decyzją radnych Hejnał stał się kolejną - obok Herbu i Flagi - wizytówką miasta, integrującą lokalną społeczność. - „Kompozycja pana Bogusława Klimsy jest muzycznym znakiem Myślenic i będzie prezentowana podczas uroczystości i wydarzeń, podkreślając ich rangę i jednocześnie promując Miasto. Mając na uwadze wartość hejnału Myślenic dla społeczeństwa Miasta, zasadnym było podjęcie uchwały, w której zawarty został zapis nutowy hejnału, a także zasady jego używania” – mówił podczas sesji burmistrz Jarosław Szlachetka.

Dodatkowo, w ramach zakończenia rewitalizacji Rynku wraz z otoczeniem starówki zakupiono nowoczesne nagłośnienie kuranta.

Zmiany w programie „Myślenicka karta Rodzina 3+”

Myślenicka karta Rodzina 3+ stanowi istotny punkt w polityce prorodzinnej Gminy Myślenice i wpisuje się w koncepcję wzmacniania rodzin zwłaszcza wielodzietnych. Zaakceptowane podczas ostatniej sesji zmiany objęły przede wszystkim wsparcie w opiece nad dziećmi do lat 3. Są one podyktowane poszerzeniem grona osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Przyznawane ulgi, do tej pory obejmowały tylko zajęcia w przedszkolach, a pomijały opiekę w żłobkach zarówno publicznym jak i niepublicznych, klubach dziecięcych oraz u opiekunów dziecięcych. Dodano także grupę osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie gminy Myślenice.

Gmina Myślenice przystępuje do Klastra Energii pn. „Eko-Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”

Celem utworzenia Klastra Energii Ziemi Myślenickiej jest rozwój lokalnego rynku energii oraz wspólne, partnerskie dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez m.in. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliwa. Gmina Myślenice będzie Liderem w działalności Klastra oraz będzie uczestniczyła w kosztach jego prowadzenia. W jego skład wejdą, poza Założycielem – Gminą Myślenice: Gmina Sułkowice, Gmina Tokarnia, Gmina Pcim, Gmina Lubień, Gmina Wiśniowa, Gmina Raciechowice, Gmina Dobczyce, Gmina Siepraw oraz podmiot gospodarczy DOEKO GROUP Sp. z o.o., pełniący rolę Koordynatora.

Komunikacja na trasie Kraków – Myślenice

Podczas sesji Rady Miejskiej podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. Dotacja celowa przeznaczona zostanie na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Myślenice. Udzielona kwota wyniesie 27 893 zł.

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.