Rekreacja nad Zalewem Dobczyckim?

Rekreacja nad Zalewem Dobczyckim?
Sesja rady gminy

Partnerstwu trzech gmin – Myślenice, Dobczyce i Siepraw – dla realizacji projektu zagospodarowania zbiornika dobczyckiego poświęcona była w swej głównej części sesja Rady Miejskiej 27 lutego

Zagospodarowanie turystyczne zalewu

Rada upoważniła burmistrza Macieja Ostrowskiego do zawarcia tej umowy partnerskiej. Wiąże się ona ze zgłaszanymi od lat potrzebami rozszerzenia funkcji zbiornika o rekreacyjne, które jednak nie stałyby w sprzeczności z ochroną akwenu, będącego rezerwuarem wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej. Takie możliwości pojawiły się wskutek zabiegów samorządów gmin leżących nad zalewem, woli wyrażonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz działań podjętych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, który przeprowadził serię badań i zlecił firmie Ove Arup opracowanie „Strategicznego Programu Efektywnego Wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego w Perspektywie Krótko i Długoterminowej”. Przygotowaną koncepcję, obejmującą wykorzystanie zbiornika do celów edukacyjnych i rekreacyjnych, MZWiK zgłosiła do Banku Projektów Regionalnych w celu pozyskania dofinansowania w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Jako jeden z kluczowych projektów dla rozwoju województwa małopolskiego, projekt został ujęty w liczbie priorytetów w wieloletnich projektach województwa. Ponieważ realizacja tego projektu wymaga współdziałania wszystkich gmin leżących nad zalewem, konieczne jest podpisanie porozumienia – na razie intencyjnego, wyrażającego wolę współdziałania w tej materii – przez naszą gminę oraz gminy Dobczyce i Siepraw. W ramach tej umowy pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektu, co dla gminy Myślenice wynosi 345 tys. zł rozłożone na dwa lata – ten i przyszły. Projekt głównie obejmuje ścieżkę rowerową łączącą trzy nasze gminy i 3 przystanie dla białej floty. Na razie jeszcze nie można planować kąpielisk.

Samochód dla OSP Osieczany

OSP Osieczany posiada jeden z najstarszych samochodów strażackich w gminie. Star tej jednostki liczy 35 lat. Jednostka nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc nie może spodziewać się dofinansowania zakupu ze źródeł strażackich. Na prośbę jednostki i wniosek Kierownika Biura Zarzadzania Kryzysowego UMiG Rada Miejska zdecydowała sfinansować koszt zakupu samochodu do 300 tys. zł. Całkowity koszt zakupu samochodu i jego karosażu przewidywany jest na 320 tys. zł, więc wkład własny jednostki wyniesie 20 tys. zł.

Zmiany w budżecie

Powyższe uchwały generują wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na ten rok oraz do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Po stronie przychodów w uchwale budżetowej doszła kwota 385 tys. 500 zł z tzw. wolnych środków, pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zostały one przeznaczone na: zakup samochodu strażackiego dla OSP Osieczany – 300 tys. zł, zwiększenie wydatków przewidzianych na rewitalizację Zarabia (korty tenisowe, boisko do badmintona, budynek szatniowo-gospodarczy itp.) – 40 tys. 500 zł oraz na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania Zalewu Dobczyckiego – 45 tys. zł w tym roku. Na przyszły rok w WPI zaplanowano na ten cel przeznaczyć 300 tys. zł.

Interpelacje

Radni zgłaszali głównie potrzeby napraw wyrw na drogach gminnych i powiatowych, prosili o sprawdzenie prawidłowego osadzenia luster na skrzyżowaniach oraz postulowali wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i parkowania na trasie między UMiG a nowym parkingiem na placu targowym. Radni pytali także, na jakim etapie jest sporządzanie kompleksowego projektu ścieżek rowerowych na terenie miasta. Proponowano ponadto, by na okres letni zamykana była przecznica łącząca ul. Średniawskiego z 3 Maja z powodu grup osób gromadzących się w tym miejscu i zakłócających spokój mieszkańców. Jako alternatywę podano oświetlenie tego miejsca i założenie monitoringu.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)