Roberta Bylicy radnego samorządu sejmiku województwa małopolskiego

Roberta Bylicy radnego samorządu sejmiku województwa małopolskiego

- Samorząd województwa małopolskiego zamierza wybudować sieć tras rowerowych, które mają prowadzić z Kasinki Małej do Puszczy Niepołomickiej, proszę przybliżyć Czytelnikom ten pomysł i powiedzieć kiedy zostanie zrealizowany?

Trasa, o której mowa to tzw. VeloRaba i jest tylko częścią szeregu zintegrowanych traktów rowerowych p.n. VeloMałopolska. Koncepcja budowy takich tras rowerowych powstała już w 2013 roku na zlecenie Województwa Małopolskiego, a budowa został powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

Od 2015 roku oddanych zostało już 600 km z planowanych 1000 km. Istotne jest to, że trasy mają być przystępne dla wszystkich rowerzystów, bez względu na stopień zaawansowania czy też wiek. Wiślana Trasa Rowerowa, VeloDunajec, VeloNatura oraz VeloMetropolis są już w znacznej części oddane do użytku. Pozostałe, czyli VeloSkawa, VeloPrądnik, VeloRudawa jak i nasza VeloRaba są na etapie planowania oraz opracowywania dokumentacji. Jeśli chodzi o odcinek, który nas interesuje to 23 lutego zostanie rozstrzygnięty przetarg na dokumentację projektową dla tego zadania. Na naszym terenie będzie się to wiązało z kontynuacją już istniejących tras, by połączyć je w całość, od Kasinki Małej do Puszczy Niepołomickiej.

- Jako przewodniczący sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego uczestniczy Pan w inicjatywach ekologicznych podejmowanych przez samorząd wojewódzki, jakie były to działania w minionym roku?

Komisja, której przewodniczę podejmuje tematy związane z leśnictwem a także gospodarką wodną czy hydrologią w regionie. W głównej jednak mierze uczestniczy w kształtowaniu polityki województwa w ramach ochrony środowiska, zasobów naturalnych i obszarów chronionych. Ubiegły rok to przede wszystkim opiniowanie i uchwalenie Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski. To również działania edukacyjne w zakresie ekologii. Dlatego też ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie propagowania działań proekologicznych. Ale trzeba postawić sprawę jasno. Nasza praca jest również kontynuacją działań z lat ubiegłych. Tu należy wspomnieć o tzw. Zintegrowanym programie LIFE -Małopolska w zdrowej atmosferze. Z tego programu na wymianę przestarzałych instalacji grzewczych samorząd Małopolski przekazał 290 milionów złotych.

Ważnym aspektem działań naszej komisji jest również podejmowanie tematów bezpieczeństwa publicznego, wsparcie dla jednostek OSP czy tez grup ratowniczo - poszukiwawczych. W tym celu szeroko współpracujemy z policją i innymi służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo.

- Małopolska dzięki staraniom samorządu województwa jest liderem w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Jakie to były działania, czy widać już konkretne efekty i jakie dalsze prace w tym zakresie będą podejmowane przez władze województwa?

To prawda. W swych działaniach Małopolska wiedzie prym w zakresie dbałości o ekologię, środowisko, czyste powietrze. Jest to związane oczywiście z wyjątkową specyfiką naszego regionu, nastawionego m.in. na turystkę. Wspomnę tu jeszcze raz o Programie Ochrony Powietrza, który uchwaliliśmy w zeszłym roku. Przygotowanie go poprzedzały szerokie konsultacje z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Nie jest może to doskonały dokument ale na pewno pomoże przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach, porządkując obowiązki i zadania samorządów oraz stopnie alarmów smogowych. Wprowadzi także szereg regulacji korzystnych dla mieszkańców, w każdej gminie zostanie utworzone stanowisko ekodoradcy, który pomoże m.in. w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie wymiany pieców czy termomodernizacji. Program także pomaga wspierać osoby dotknięte tzw. ubóstwem energetycznym. A już w tym roku rozpoczyna działanie nowy projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA - dla klimatu i energii. Obejmie on między innymi przygotowanie scenariuszy działań klimatycznych dla Małopolski do roku 2030 i 2050 oraz mapy z potencjałem energetycznym odnawialnych źródeł energii.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)