Rondo im. Braci Różankowskich i zmiany w WPF

Miasto 13 października 2020 Wydanie 38/2020
Rondo im. Braci Różankowskich i zmiany w WPF

W poniedziałek 5 października odbyła się kolejna Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Radni wciąż obradują w trybie wideokonferencji z uwagi na pandemię koronawirusa. Podczas październikowej sesji podjęto szereg uchwał dotyczących między innymi przesunięć budżetowych, zmian w składach komisji stałych Rady Miejskiej, czy też nadania dla ronda na Zarabiu imienia Braci Różankowskich.

Sesja rozpoczęła się od analizy podjętych działań na terenie Gminy Myślenice przez burmistrza Jarosława Szlachetkę. Włodarz Gminy Myślenice mówił między innymi o zrealizowanych inwestycjach, przystąpieniu do kolejnych programów, czy pozyskanych środkach finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rondo im. Braci Różankowskich

Na wniosek Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Fity, Wojciecha Gablankowskiego, Bogusława Stankiewicza i Stanisława Topy podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ronda imieniem Braci Eugeniusza i Stanisława Różankowskich.

Rondo usytuowane w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego, Zdrojowej, Zacisze oraz Parkowej na Zarabiu w Myślenicach mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu klubu sportowego Dalin Myślenice. Bracia Eugeniusz i Stanisław Różankowscy są legendami Dalinu, zasłynęli w polskiej piłce głównie z reprezentowania Cracovii, z którą zdobyli mistrzostwo Polski w 1948 roku oraz wicemistrzostwo rok później.

- Eugeniusz i Stanisław Różankowscy osiedlili się w Myślenicach w czasie okupacji, a po zakończeniu II Wojny Światowej byli zawodnikami Dalinu Myślenice, stanowiąc bardzo mocne wsparcie drużyny piłkarskiej. Później reprezentowali z powodzeniem Cracovię. W związku ze zbliżającymi się obchodami stulecia KS Dalin oraz wnioskiem działaczy klubu zasadnym jest upamiętnienie braci Różankowskich poprzez nazwanie ich imieniem ronda zlokalizowanego w pobliżu stadionu piłkarskiego – uzasadniał wniosek o podjęcie uchwały Mirosław Fita, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach.

Kolejne uchwały i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Jednym z głównych tematów procedowanych przez radnych były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu Miasta i Gminy Myślenice. Dużym wsparciem dla realizacji kolejnych zadań i inwestycji budżetowych było rządowe wsparcie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które pozwoli na zabezpieczenie wkładu własnego oraz uzupełnienie braków w budżecie.

- Dokonane podczas poniedziałkowej sesji zmiany w budżecie Gminy Myślenice objęły również środki przekazane gminie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Z łącznej kwoty 5 518 743 zł zagospodarowano 3 743 500 zł przeznaczając je częściowo na nowe zadania inwestycyjne, jak np. modernizacja dróg w Trzemeśni i Zasani, czy budowa zaplecza socjalno – szatniowego przy boisku LKS Sęp Droginia. Dokonano również zmiany źródeł finansowania inwestycji już trwających, a zwolnione tym sposobem środki własne pozwoliły na częściowe skorygowanie widocznych ubytków w dochodach z tytułu udziału w PIT – 1 182 997 zł - i posłużą kolejnym korektom, niezbędnym w najbliższym czasie. Wynika to ze spadku dochodów nie tylko ze wspomnianych udziałów w PIT, ale również w CIT, z opłat parkingowych, opłaty targowej i podatku od nieruchomości. Środki z rządowego funduszu, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym zostaną zagospodarowane na inwestycje w roku następnym. Warto zatem podkreślić, że ich otrzymanie pozwoli nie tylko na utrzymanie bieżącego poziomu inwestycji, czy skompensuje odnotowane ubytki w dochodach, ale i pozytywnie wpłynie na zrównoważenie budżetu roku 2021 – tłumaczy Anita Kurdziel, skarbnik Gminy Myślenice.

Radni rozpoczęli procedowanie kolejnych punktów porządku obrad od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zarejestrowanie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Myślenice w związku z ustaleniami radnych podjętymi na podstawie regulacji prawnych mówiącymi o tym, iż wysokość opłaty za rejestrację tego typu placówek ustala rada gminy. Na bazie podjętej uchwały koszt rejestracji będzie stanowił 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Na bazie kolejnej podjętej uchwały druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zasani otrzymają dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na zakup zestawów odzieży ochronnej strażaka na zabezpieczenie wkładu własnego. Jednostka OSP pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji. Zmian dokonano także w składach Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Statutowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.