Ruszyły kontrole przydomowych pieców

Miasto 27 listopada 2018 Wydanie 42/2018
Ruszyły kontrole przydomowych pieców

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego ruszyły kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym mieszkańcy palą w piecach. Eko patrole mają uprawnienia do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady

Podstawowy zespół kontrolny składa się z funkcjonariuszy straży miejskiej tzw. eko patrolu, gdyby jednak doszło do wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia lub gdyby wzrosła liczba zgłoszeń interwencyjnych, wówczas zespół kontrolny zasili patrol interwencyjny. Paleniska w poszczególnych sołectwach będą sprawdzane również przy okazji kontroli sanitarno-ściekowej.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole w oparciu o posiadane upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one funkcjonariuszy do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady. Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy, na miejsce wzywana jest policja. Jeśli strażnicy stwierdzą, że doszło do wykroczenia, możliwe są trzy scenariusze - wystawienie mandatu karnego do 500 zł, skierowanie sprawy do sądu, pouczenie. Wysokość grzywny jest zależna od rozmiarów popełnionego przewinienia. W przypadku skierowania sprawy do sądu właściciel posesji jest zagrożony karą do 5000 zł. W sytuacjach spornych, strażnicy będą pobierali z palenisk próbki popiołu, które następnie przekazywane będą do analizy laboratoryjnej, celem stwierdzenia czy w popiele były obecne substancje zabronione. Tego typu ekspertyza da podstawę do karania przed sądem, gdy gospodarz paleniska odmówi przyjęcia mandatu karnego i będzie się upierał, że nigdy w tym piecu nie spalano odpadów, a obecność śmieci przy piecu jest przypadkowa.

Jednym z podstawowych zadań strażników od wielu lat jest profilaktyka i edukacja w zakresie ochrony środowiska. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze rozdają przygotowane wcześniej ulotki i materiały informacyjne o konieczności wymiany starych pieców. Uświadamiają o zagrożeniach płynących ze spalania szkodliwych substancji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii, przy zakupie paliwa stałego - węgla - kupujący otrzymuje atest. Strażnicy będą mogli prosić o jego okazanie, aby sprawdzić, czy materiał palny spełnia określone parametry. Uporczywe łamanie przepisów antysmogowych będzie skutkować surowymi karami.

Od początku listopada strażnicy miejscy mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Stało się to możliwe dzięki rozporządzeniu wydanemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 października 2018 roku. Wprowadziła ona możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość mandatu może wynieść do 500 zł. Sprawa może być również skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.

Przypominamy mieszkańcom Myślenic, że od 1 lipca ubiegłego roku objęci zostali zakazem: spalania mułu i flotu węglowego oraz węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm, spalania drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%, użytkowania nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Do końca 2022r. trzeba wymienić wszystkie stare piece nie spełniające wymogów 3 klasy emisyjności. Od 1 stycznia 2023 roku zakaz eksploatacji obejmie wszystkie pozaklasowe kotły oraz kominki o sprawności cieplnej poniżej 80%. Cztery lata później czyli 2027r. zabronione będzie również użytkowanie kotłów 3 i 4 klasy.

Osoby, które eksploatują kotły, piece lub kominki, zobowiązane są do okazania w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie przepisów uchwały antysmogowej. Są to: dokumenty potwierdzające parametry stosowanego węgla np. certyfikat jakości węgla, faktura zawierająca informacje o parametrach zakupionego węgla. Kupujący ma prawo żądać tego dokumentu od sprzedawcy paliwa oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez urządzenie grzewcze wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń i sprawności (np. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja użytkowania lub sprawozdanie z badań).

W przypadku wątpliwości, przeprowadzający kontrolę mają prawo do pobrania próbek paliwa do badań. Mogą również przeprowadzić na miejscu badanie wilgotności drewna przy pomocy wilgotnościomierza.

Straż miejska, od początku sezonu grzewczego przeprowadziła 262 kontroli pieców. Na 33 zgłoszeń przyjętych od mieszkańców tylko 7 okazały się zasadne gdzie dochodziło do spalania substancji zabronionych. Natomiast w 27 wszystkich ujawnionych nieprawidłowościach dotyczących termicznego przekształcania substancji zabronionych i ukarano 25. osób stosując postępowanie mandatowe na kwotę 5750 zł. W większości przypadków, gdzie nakładano grzywnę do pieca były wrzucane nie śmieci bytowe, lecz elementy drzewa polakierowanego: pocięta boazeria, płyty wiórowe, stara stolarka okienna lub elementy płyt meblowych.