Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 12 listopada 2023 roku

„Panie, Panie, otwórz nam!” /por. Mt 25/

To dramatyczne wołanie niewiast, które przez swoją niefrasobliwość spóźniły się na przyjście Pana świadczy dobitnie o tym, że w gruncie rzeczy człowiek nie chce utracić tego, co dlań najważniejsze. Być może nie jest skory zbyt często o tym rozmyślać lecz tak naprawdę pragnie być szczęśliwy również po swojej śmierci.

„Panie, otwórz nam” – trzeba mówić stale. Otwórz nasze oczy, bo chcemy Cię widzieć. I użycz odpowiedniego światła rozumu potrzebnego do tegoż widzenia.