Spadł śnieg, a z nim nowe obowiązki

Spadł śnieg, a z nim nowe obowiązki

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania zarówno z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie

Obowiązek dbania o stan drogi należy do jego zarządcy, zaś o chodniki położone wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel, czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością - współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, dzierżawcy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli pomiędzy nieruchomością, a chodnikiem znajduje się np. trawnik, będący własnością gminy, to właściciel nieruchomości będzie zwolniony z obowiązku dbania o chodnik. Wówczas ten obowiązek spoczywa na zarządcy drogi. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną - wspólnoty mieszkaniowe lub bezpośrednio właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za stan chodnika także w przypadku, kiedy w tym miejscu dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Obowiązek usuwania śniegu przechodzi wtedy na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na takim chodniku.

Utrzymanie, remont, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi to obowiązki zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga. Gdy nie ma zarządcy, obowiązki te przechodzą na właściciela terenu. Stąd odśnieżaniem i usuwaniem lodu z dróg wewnętrznych zajmują się zarządcy terenów lub ich właściciele. Dotyczy to dróg na terenie osiedli mieszkaniowych i dróg dojazdowych do obiektów.

Odśnieżanie wejść do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych spoczywa zwykle na ich właścicielach lub najemcach lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Na parkingu samochodowym, niezależnie od jego statusu odpowiedzialność za jego uprzątnięcie ze śniegu i lodu ponosi podmiot nim administrujący.

Za niedopełnienie obowiązków strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz sporządzi wniosek o ukaranie do sądu. Odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w należytym stanie terenów przyległych do nieruchomości może jednak nie kończyć się na odpowiedzialności w ramach prawa administracyjnego i prawa wykroczeń. Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania zarówno z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie. Jeśli pieszy przewróci się i dozna na skutek upadku uszczerbku na zdrowiu (złamania, skręcenia stawu, stłuczenia etc.) może dochodzić odszkodowania również z tego tytułu. Odszkodowanie to może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk (skutkiem upadku może być czasowa niezdolność do pracy).

Do obowiązków ciążących zimą na właścicielach nieruchomości należy także dbanie o stan dachów i balkonów: usuwanie nadmiaru śniegu i zwisających sopli, a w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych zarządca musi dbać także o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)