Szpital się rozbudowuje

Szpital się rozbudowuje

Nowa lokalizacja dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii o pow. ponad 250 m2, centralna sterylizatornia, unowocześniona i cyfryzowana diagnostyka obrazowa - to niektóre ze zmian jakie czekają SPZOZ w Myślenicach w najbliższym czasie. Jeszcze w tym miesiącu mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi. Dodatkowo władze powiatu oraz dyrekcja szpitala planują modernizację oddziałów zakaźnego i chirurgii ogólnej. Inwestycje planowane są na najbliższe dwa lata, a ich wartość opiewa na kwotę blisko 15 mln zł

W minionym tygodniu w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano dotychczasowe inwestycje przeprowadzone w szpitalu, jak również przedstawiono te planowane na najbliższe dwa lata. Na konferencji obecni byli starosta Józef Tomal, dyrektor szpitala Adam Styczeń, wicestarosta Tomasz Suś oraz w podwójnej roli Kazimierz Panuś: radny - przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz lekarz - chirurg.

Ponad 2 miliony w ubiegłym roku

Środki finansowe, które Powiat przekazał w minionym roku na modernizację szpitala, to ponad 1,6 mln zł, a dzięki tej dotacji udało się wykonać inwestycje za ponad 2 mln zł. - Najważniejszą inwestycją ostatnich dwunastu miesięcy była termomodernizacja budynku oddziału zakaźnego oraz remont pomieszczeń analityki, a także medycyny pracy, które są dzisiaj już bardzo nowoczesne. Kolejną inwestycją, która była ważna ze względu na logistykę, jest modernizacja parkingu samochodowego. Zakupiono również dużo nowoczesnego sprzętu, że wymienię tylko ten najważniejszy: aparat rtg - ramię C, stół operacyjny i kardiomonitor - podkreślał na konferencji starosta Józef Tomal.

Trzy w jednym

Szpital otrzyma z budżetu RPO dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł. Po dołożeniu wkładu własnego, który zabezpiecza właściciel szpitala, czyli Powiat Myślenicki, będzie można zrealizować projekt o wartości niemal 9 mln zł.

- 2018 rok to okres znowu kolejnych bardzo ważnych wydatków, których nie byłoby gdyby nie środki unijne, albo byłyby w dużo mniejszym wymiarze. Powiat wspólnie z dyrekcją szpitala na wszystkie inwestycje, które były i są realizowane szuka środków zewnętrznych i tak to się działo do tej pory; praktycznie ze wszystkich źródeł, które były możliwe korzystaliśmy - zaznaczył wicestarosta Tomasz Suś. - Przez takie działania chcemy wspierać dyrekcję, chcemy wspierać szpital, żeby wkład własny był już zabezpieczony po naszej stronie, a nie żeby to było wysiłkiem szpitala, który i tak posiada braki na lecznictwo i na podstawowe potrzeby- dodał.

- W ramach tej dużej inwestycji, która się składa z takiego projektu „trzy w jednym”, będzie prowadzona: po pierwsze inwestycja związana z przebudową i rozbudową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii , mająca na celu zwiększenie ilości stanowisk intensywnej terapii; po drugie - rozbudowa i modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej na pierwszym piętrze budynku głównego wraz z jej ucyfrowieniem i zakupem nowoczesnego aparatu rentgenowskiego oraz po trzecie powstanie centralna sterylizacja, która jest nam niezbędna z uwagi na konieczność posiadania dużej ilości sprzętu, wymaganego do procesu sterylizacji narzędzi dla potrzeb bloku operacyjnego - tłumaczył dyrektor Adam Styczeń.

Dzięki temu możliwe będzie przeniesienie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii do nowej lokalizacji z równoczesnym zwiększeniem liczby stanowisk intensywnej terapii, w tym oddziale z czterech do sześciu. W ramach projektu zostanie również zakupiony nowy sprzęt i aparatura medyczna. Jak ważny to oddział, najlepiej świadczy fakt, iż obecność w szpitalu intensywnej terapii to warunek konieczny dla istnienia i funkcjonowania w nim oddziałów zabiegowych takich jak np. oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej czy też ginekologiczno-położniczy.

Działania te pomogą dostosować panujące w myślenickim szpitalu warunki do standardów przewidywanych w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. To z kolei oznacza zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, podniesienie jakości leczenia oraz komfortu dla pacjentów.

Koniec czekania na zdjęcia

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zmiana aparatury RTG. Nowy aparat pozwoli na cyfrowe opracowywanie zdjęć i przesyłanie ich wewnętrzną siecią do oddziałów szpitalnych i poradni, na stanowiska komputerowe lekarzy. W związku z tym z myślenickiego szpitala zniknie przestarzałe pomieszczenie do wywoływania zdjęć, a pacjenci nie będą musieli oczekiwać w kolejce po odbiór zdjęcia, by zanieść je lekarzowi.

Kolejne oddziały do remontu

Szpital przy wsparciu finansowym powiatu i z pomocą budżetu państwa planuje również za kwotę około 3 milionów zrealizować modernizację oddziału zakaźnego. W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona nie tylko kompleksowa modernizacja oddziału, ale również zakupiona zostanie nowoczesna aparatura medyczna.

- Chcielibyśmy zrealizować modernizację oddziału zakaźnego jeszcze w tym roku. Szpital został wyznaczony jako placówka drugiego rzutu na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Wiele szpitali, w tym powiatowych np. Zakopanym, Nowym Targu, Limanowej, Rabce, Brzesku, Bochni czy Wadowicach oddziałów zakaźnych nie posiada, natomiast nasz szpital posiada jako jeden z tych nielicznych na terenie województwa małopolskiego, który został również uwzględniony w tzw. „sieci szpitali” - tłumaczył dyrektor.

Kolejny oddział czekający na swoją przebudowę, modernizację i wyposażenie jest oddział chirurgii ogólnej. Powiat liczy na to, że inwestycje uda się współfinansować z funduszy rezerwy budżetowej państwa. Sam zabezpieczył 20% środków, jednocześnie jest gotowy na samodzielne sfinansowanie tego ważnego zadania. Całość ma kosztować ok. 2 mln zł.

- W tym roku zamierzamy zrealizować również modernizację oddziału chirurgii z uwagi na charakter tego oddziału czyli część zabiegową, po to żeby usprawnić proces diagnostyczno-terapeutyczny i przede wszystkim stworzyć nowoczesną pracownię endoskopii - dodał Adam Styczeń.

O pomoc dla tego oddziału prosił również jego pracownik i radny powiatowy Kazimierz Panuś: - Jest mi znany ogrom potrzeb jakich ten szpital jeszcze potrzebuje w celu pełnego zmodernizowania i unowocześnienia, natomiast cieszę się, że tak wiele zostało już wykonane w szpitalu w kwestii modernizacji i wyposażenia oddziałów. Rozumiemy postęp, rozumiemy oczekiwania mieszkańców, którzy chcieliby być nowocześnie leczeni i w dobrych warunkach, takich jakie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. Chciałbym na ręce pana starosty złożyć pismo, które jest kwint esencją dotychczasowych dokonań i równocześnie prośbą o dodatkowe wsparcie dla oddziału chirurgii ogólnej - mówił podczas konferencji.

Szpital w nowej rzeczywistości

Podczas konferencji dyrektor Adam Styczeń przedstawił również bieżącą sytuację szpitala, który od 1 października znalazł się w nowych warunkach funkcjonowania podstawowego zabezpieczenia szpitalnego - sieci szpitali.

- Mimo wielu problemów na etapie konsultacji i wprowadzania ustawy, udało się wszystkie rodzaje i zakresy świadczeń medycznych utrzymać na dotychczasowym poziomie również te, które nie kwalifikowały się do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, czyli: oddział chorób płuc, który dzięki leczeniu gruźlicy został ostatecznie ujęty w sieci szpitali oraz oddział neurologii, dla którego w części zakresu świadczeń zostały ogłoszone dodatkowe konkursy prze NFZ i w ramach pozytywnego rozstrzygnięcia, specjalistyczne świadczenia neurologiczne w dalszym ciągu mogą być udzielane. Istotną zmianą, która została wprowadzona na niekorzyść realizacji świadczeń przez szpital to zmiana wyceny taryf . Te wszystkie obniżenia wartości doprowadziły do takiej sytuacji, że musimy wykonywać znacznie więcej świadczeń za tę samą cenę. To powoduje, że ponosimy znacznie większe koszty ich udzielania bez bieżącego rekompensowania po stronie płatnika, czyli NFZ. Idea sieci winna uwzględniać weryfikacje wykonanych przez szpitale świadczeń, dlatego w tej chwili prowadzone są prace z realizacji świadczeń zdrowotnych z IV kwartał 2017r. z terminem do końca marca i miejmy nadzieję, że środki finansowe NFZ pozwolą na to, że za te świadczenia dodatkowe, które wykonał szpital będzie możliwe uzyskanie zapłaty - podkreślał.

Tomografu i rezonansu nie będzie

Szpital starał się również pozyskać środki na własny tomograf. - Jest na liście rezerwowej, to wszystko będzie zależało od przetargów; jeżeli się okaże, że w naszym subregionie będą oszczędności, to nasz projekt może dostać dofinansowanie, choć szczerze mówiąc w oszczędności nie wierzę, bo wiemy, że wszystko podrożało. Zatem będzie to jeszcze wyzwanie na przyszłość. Dzisiaj myślenicki szpital tomograf ma, natomiast chcieliśmy mieć własny, należący do naszej placówki - tłumaczył starosta.

- Często słyszę od mieszkańców głosy o potrzebie zakupu nie tylko tomografu, ale również rezonansu w naszym mieście. Chciałem podkreślić, że myślenicki szpital nie jest specjalistycznym szpitalem, tylko placówką pierwszego kontaktu, a zakup takiego sprzętu to bardzo duży wydatek, na który nie wszystkie placówki, nawet te duże, krakowskie, mogą sobie pozwolić. Mamy tego świadomość, że nasz powiat jest bardzo blisko Krakowa i raczej nie ma problemu z dostępem do nich - dodał wicestarosta.

Najważniejsze inwestycje w szpitalu: 
2009 - modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej
koszt 800 tys. zł - sfinansowany przez szpital
2010 - budowa bloku porodowego
koszt 1,2 mln zł, 1,1 mln zł - szpital, 125 tys. zł - powiat
2011 - budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych 
koszt 1,3 mln zł, 1,2 mln zł - powiat, 147 tys. zł - szpital
2012 - remont oddziału pulmonologii 
koszt 1,2 mln zł, 900 tys. zł - szpital, 230 tys. zł - powiat
- budowa ciepłej sieni przy SOR 
koszt 309 tys. zł, 203 tys. zł - powiat, 106 tys. - szpital
2013 - remont i rozbudowa bloku operacyjnego 
koszt ok. 6 mln zł, 3 mln zł - powiat, 2,7 mln zł - rezerwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 170 tys. zł - gmina Myślenice
2014 - remont oddziału dziecięcego
koszt 1,7 mln zł, sfinansowany przez powiat
2015/16 - remont oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału neonatologii waz z zakupem nowego sprzętu
koszt 6,3 mln zł, 5,2 mln zł - Fundusze Norweskie, 1,2 mln zł - powiat
2017 - termomodernizacja oddziału zakaźnego, remont analityki i medycyny pracy, parking
koszt 1,1 mln zł, 750 tys. zł - powiat, 100 tys. zł - szpital, 250 tys. zł - pochodzić będzie z WFOŚ

 

Rozmowa z dyrektorem szpitala Adamem Styczniem:

Przetargi są już w trakcie ogłaszania. Jakie są realne terminy rozpoczęcia planowanych inwestycji?

Jeśli chodzi o modernizację oddziału chirurgii ogólnej oraz oddziału zakaźnego ogłoszenie postępowań przetargowych planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Natomiast ogłoszenie postępowań dla pozostałych zadań inwestycyjnych: przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, centralnej sterylizatorni oraz diagnostyki obrazowej, które finansowane będą przy współudziale środków unijnych, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozpoczęcie prac możliwe będzie po uprzednim wyłonieniu wykonawców robót budowlanych. Pierwsze prace powinny rozpocząć się już wiosną bieżącego roku.

Którego wyzwania obawia się Pan najbardziej i dlaczego? Czy w związku z prowadzonymi inwestycjami, pacjenci muszą przygotować się na jakieś utrudnienia?

Każda z wyżej wymienionych inwestycji stanowi duże wyzwanie zarówno pod względem technicznym jak również organizacyjnym, tym bardziej, iż prowadzone będą przy zachowaniu ciągłości pracy całego szpitala. Aktualnie nie przewidujemy trudności dla pacjentów. Nie mniej jednak każda tak duża inwestycja pociągać może za sobą pewne niedogodności, które z pewnością nie ograniczą realizowanych przez szpital świadczeń zdrowotnych. Podkreślam: szpital będzie pracował bez zmian w trybie ciągłym.

Idąc korytarzami naszego szpitala za dwa lata, wydawać by się mogło, że wszystko, co mogło, zostało zmodernizowane. Jeśli uda zrealizować się wszystkie zamierzone plany, co jeszcze będzie spędzać sen z powiek dyrektorowi szpitala w Myślenicach?

Pod względem infrastruktury obiektów szpitala uznać będzie można, iż kluczowe zamierzenia zostaną zrealizowane. W przyszłym roku po uprzednim przeprowadzeniu przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i zmianie jego lokalizacji planujemy modernizację oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardiologiczną, jak również rozbudowę informatyzacji szpitala, czy też bieżące zakupy nowego sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w procesie leczenia pacjentów. Poza tymi wymienionymi wyzwaniami wskazać należy, iż najdotkliwszą bolączką codziennego funkcjonowania szpitala jest niezmiennie zbyt niskie finansowanie świadczeń zdrowotnych, często poniżej faktycznych kosztów ich udzielania, co powoduje konieczność ponoszenia przez szpital dodatkowych kosztów bez ich refundacji przez NFZ. Narastającym problemem jest również duży deficyt kadr medycznych, zwłaszcza w grupie zawodowej lekarzy oraz - co jest coraz bardziej zauważalne - w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)