Ważne informacje na sesji Rady Miejskiej. Myślenicki Program Wymiany Pieców przyjęty jednogłośnie

Ważne informacje na sesji Rady Miejskiej. Myślenicki Program Wymiany Pieców przyjęty jednogłośnie

Na przedświątecznej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców”, na który przeznaczono w tym roku 1 mln zł.

- Cieszę się, że program wymiany pieców spotkał się z aprobatą całej Rady Miejskiej i nasi mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowań do wymiany źródeł ciepła. To ważny program i istotny krok w kierunku poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Program został przygotowany tak, by jak najszybciej ułatwić wymianę starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania osobom, których do tej pory nie było na to stać – komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka.

Powstały z inicjatywy burmistrza Myślenicki Program Wymiany Pieców skierowany jest do mieszkańców gminy Myślenice. Stanowi on odpowiedź na zapisy obowiązującej na terenie Małopolski: Uchwały Antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów PM 2,5 PM 10 i dwutlenku węgla do atmosfery. Program określa warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, wzory składanych dokumentów oraz sposób rozliczania i kontroli wykonanego zadania.

W ramach programu możliwe będzie otrzymanie bezzwrotnej dotacji:

- do 80% wartości inwestycji nie więcej niż 6 000,00 zł brutto – na wymianę starego źródła ciepła

- do 80% wartości inwestycji nie więcej niż 8 000,00 zł brutto – na wymianę starego źródła ciepła i wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach, które nie posiadały takiej instalacji

Do programu kwalifikują się również budynki wielorodzinne (kamienice, bloki). Dotację w ramach „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców” będzie można łączyć z programem ,,Czyste Powietrze oraz ,,Ulgą termomodernizacyjną” (dotyczy tylko budynków jednorodzinnych). Łączna wartość dofinansowania w ramach łączonych programów nie może przekroczyć 100% Inwestycji. Nabór wniosków rozpocznie się najprawdopodobniej na początku maja.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

W trakcie sesji radni procedowali uchwałę, dotyczącą realizacji doświetlenia przejść pieszych w Myślenicach i Borzęcie. W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” gmina Myślenice uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego do instalacji oświetlenia dwóch przejść dla pieszych: na drodze wojewódzkiej nr 967 w miejscowościach Myślenice oraz Borzęta. Rada Miejska podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków w kwocie 36 tys. zł na te inwestycje i skierowała zadanie do realizacji.

Na liście rezerwowej zadań do realizacji w ramach programu znalazło się drugie przejście dla pieszych w Borzęcie – może ono zostać skierowane do realizacji w przypadku pojawienia się wolnych środków w planie finansowym Województwa Małopolskiego.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Gmina Myślenice przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021. Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Pomocą w ramach programu objęte zostaną:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

- w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

- w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,

- w załatwianiu spraw urzędowych,

- w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Realizacja programu w gminie Myślenice przyczyni się do wsparcia w bieżącym roku 16 osób niepełnosprawnych, w tym trójki dzieci w wieku do 16 roku życia, 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Gminy Myślenice wyniesie 121 084 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Zgodnie z uchwałą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., zadaniem Rady Miejskiej jest określenie corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W ramach opracowanego programu, gmina Myślenice zapewni realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Wysokość środków na realizację zaplanowanych zadań uchwała Rady Miejskiej określa w kwocie 110 tys. zł.

Wyjaśnienie w sprawie działań CBŚ

Po rozpatrzeniu i przyjęciu uchwał przewidzianych harmonogramem sesji, radny Mirosław Fita zwrócił się do burmistrza z prośbą o wyjaśnienie działań, jakie Centralne Biuro Śledcze Policji prowadziło w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Burmistrz Jarosław Szlachetka potwierdził, że 11 marca funkcjonariusze CBŚP prowadzili działania operacyjne w UMiG w Myślenicach. Jak tłumaczył:

- W tej sprawie nie mogę podać szczegółów, bo Prokuratura Krajowa, która prowadzi postępowanie i na której zlecenie CBŚP wykonywało tutaj swoje czynności ( prowadząc przeszukania, analizując dokumenty) nie chce udzielać bliższych informacji z zakresu przedmiotowego śledztwa.

Tyle, co mogę powiedzieć, aby uciąć pewne spekulacje, domysły i kłamstwa, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, to że te przeszukania i rozpytywania naszych urzędników dotyczyły spraw, które były procedowane m.in. w urzędzie miasta i gminy Myślenice w poprzedniej kadencji. Dotyczyły one w dużej mierze różnych punktowych zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

Czynności funkcjonariuszy CBŚP dotyczyły pracowników, którzy już w urzędzie miasta i gminy nie pracują, z którymi rozstałem się w ostatnich dwóch latach mojej pracy na stanowisku burmistrza miasta i gminy.

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.