Wyższe stawki w podatkach od nieruchomości? Nic bardziej mylnego

Region 18 lutego 2020 Wydanie 7/2020
Wyższe stawki w podatkach od nieruchomości? Nic bardziej mylnego
Fot. ze strony myslenice.pl

Część mieszkańców gminy dziwią zmiany w opłatach za podatek od gruntów i nieruchomości. Związane są one nie – jak wiele osób błędnie sądzi – z podwyżką podatków, a z przeprowadzoną w ubiegłym roku modernizacją ewidencji gruntów i budynków. To jej urealnienie (odpowiadające stanowi faktycznemu) wpłynęło w niektórych przypadkach na wzrost opłat.

W roku 2019 w na terenie gminy Myślenice przeprowadzona została modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzenie modernizacji jest zadaniem starosty i ma ona na celu uzupełnienie istniejącej bazy zgodnie ze stanem faktycznym. W zależności od zmian, jakie miały miejsce na danym terenie od ostatniej modernizacji, przeprowadzenie aktualizacji ewidencji może skutkować np. ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, zmianą numeracji czy powierzchni działek, jak również zmianą oznaczenia użytków gruntowych. W konsekwencji może wiązać się to ze zmianą wysokości podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Informację o rozpoczęciu prac nad ewidencją gruntów i budynków starosta podaje do publicznej wiadomości, późniejszy projekt operatu zostaje wyłożony, a każdy zainteresowany może się z nim zapoznać i wnieść uwagi. Informacja w sprawie modernizacji zostaje również opublikowana w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

O przeprowadzonej w 2019 r. modernizacji starosta myślenicki poinformował organ podatkowy, który zobowiązany jest prowadzić ewidencję podatkową w oparciu o ewidencję gruntów i budynków. Oznacza to, że każda zmiana, która ma miejsce w ewidencji gruntów i budynków musi znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji podatkowej.

W wielu przypadkach przeprowadzona modernizacja miała wpływ na zmianę sposobu opodatkowania gruntu, a w konsekwencji na wysokości naliczonego podatku. Możliwa wyższa kwota podatku naliczonego na rok 2020 wynika zatem nie ze wzrostu stawek podatkowych, lecz zmianą dotychczasowego sposobu opodatkowania gruntu (np. z podatku rolnego na podatek od nieruchomości).

Modernizacja przeprowadzona w ubiegłym roku przez starostwo powiatowe wpłynęła na ewidencję podatkową dla gruntów położonych w miejscowościach: Bysina, Jasienica, Bęczarka i częściowo Głogoczów. Modernizacją zostały objęte również inne miejscowości – i w nich również należy się spodziewać zmian w ewidencji podatkowej.

Marta Duszyk