Zawiadomienie

Działając na podstawie art 10 § 1 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „ budowa sieci napowietrznej SN 15 kV wraz ze współbieżną siecią napowietrzną światłowodową, wymiana stanowisk słupowych SN 15 kV i 0,4 kV. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15kV w ramach modernizacji LSN „ Jasienica” na odcinku Ł417 – Ł1030 dla poprawy niezawodności ciągów liniowych Sn na terenie Regionu Podgórze” na działkach położonych w: Bysina dz ew.: 556/1, 557, 558, 559/1, 560, 561/1, 562, 530, 526, 523, 522/2, 521, 520, 513, 511, 510, 509/4, 509/3, 508, 507/1, 503, 502/4, 501/2, 500, 499, 563/1, 563/2, 563/3, z wniosku TAURON DYSTRYBUCJA S.A Odział w Krakowie ul. Dajwór 27, 31–060 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Jana Hebda informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia istnieje możliwość zapoznania się z kompletem dokumentów sprawy przed wydaniem decyzji.

            W terminie tym, strony mają możliwość wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne żądania. Akta sprawy do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pokój 73.

Umowa z UMiG