Zdrowie i edukacja - to priorytety powiatu

Region red2 9 października 2018 Wydanie 36/2018
Zdrowie i edukacja - to priorytety powiatu

Dzięki środkom własnym powiatu oraz pozyskanym z programów zewnętrznych ruszają kolejne, ważne dla mieszkańców inwestycje i projekty

Na dwóch ostatnich sesjach Rady Powiatu Myślenickiego zostały podjęte uchwały m. in. w sprawie przyznania dotacji celowych dla SP ZOZ w Myślenicach w łącznej kwocie ponad 5 mln 773 tys. zł z czego: środki z budżetu powiatu - ponad 3 mln 389 tys., środki z budżetu państwa - 2 mln 384 tys. zł. Dotacje zostały przeznaczone na zadania, których całkowity koszt to prawie 13 mln złotych.

Największym zadaniem realizowanym w myślenickim szpitalu jest remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni i Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej. Wartość projektu, który dofinansowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, to prawie 9 milionów złotych. Trwają także prace związane z przebudową i modernizacją pomieszczeń Oddziału Zakaźnego wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej, których łączny koszt to ponad 3 mln 293 tys. zł. Zostanie również wykonana modernizacja terenów zielonych myślenickiego szpitala oraz zakupione będzie nowe oprogramowanie serwera i sprzęt medyczny za łączną kwotę ponad 680 tys. zł. Podczas obrad dyrektor Adam Styczeń przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2018 roku. Dyrektor poinformował o poprawie kondycji finansowej myślenickiego szpitala, na którą znaczny wpływ miały zapłaty za świadczenia wysokospecjalistyczne.

Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji projektu pn. „Realizacja zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów ZSO i ZSTE w Myślenicach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych - edycja III”. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji uczniów: ZSO w Myślenicach z zakresu przedmiotów ogólnych: fizyki, matematyki, j. angielskiego, geografii oraz j. niemieckiego, - ZSTE w Myślenicach z zakresu j. angielskiego, we współpracy z uczelniami wyższymi: z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Wartość projektu to blisko 80 tys. zł, prawie w całości finansowany jest on ze środków pozyskanych przez Powiat z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.