„Żyć godnie”

Miasto 22 listopada 2022 Wydanie 44/2022
„Żyć godnie”

W ubiegłą środę w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się konferencja „Żyć godnie- lokalne zagrożenia społeczne, wyzwania i perspektywy”, której tematyka dotyczyła lokalnych problemów społecznych.

Podczas konferencji prelegenci wygłosili własne perspektywy podejmowanego na evencie zagadnienia „przemocy”. Zarówno przemocy fizycznej, seksualnej, materialnej, zaniedbania jak i przemocy psychicznej, która często okazuje się tą, która pozostawia po sobie najgorsze skutki.

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

Od strony psychologicznej następstwem doznawania przemocy może być depresja, zespół stresu pourazowego, stany lękowe, jak i również próby samobójcze. Samoocena, poczucie własnej wartości ofiary znacząco podupada.

Nauczmy się reagować i nie przechodzić obojętnie obok sytuacji, w których dochodzi do przemocy.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię przeciwdziałania przemocy w rodzinie określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotyczy ona pracowników socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Konferencja była współfinansowana ze środków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Miej na to wpływ!

  • Całodobowe bezpłatne numery pomocowe: Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800-702-222 - dorośli.
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - dzieci i młodzież.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12 - dzieci i młodzież.
  • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 800-120-002 - dzieci, młodzież i dorośli.

fot i tekst Natalia Raba