Ważne decyzje Rady Miejskiej

Miasto 3 grudnia 2019 Wydanie 45/2019
Ważne decyzje Rady Miejskiej

Ponad sześć godzin trwały obrady ostatniej, osiemnastej sesji myślenickiej rady miejskiej. Oprócz zmian w stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wprowadzenia płatnego parkingu przy ul. Szpitalnej – dwóch istotnych zmian, szeroko komentowanych w prasie i internecie – radni procedowali również ważne dla mieszkańców uchwały dotyczące m.in. planów finansowania węzła drogowego w Jaworniku, zmian w wysokości stawek od nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślenice, czy nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osieczan.

Coraz bliżej budowy bezkolizyjnego węzła na zakopiance w Jaworniku

W trakcie osiemnastej sesji radni miejscy podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa skrzyżowania DK 7 z drogą wojewódzką DW 955 w miejscowości Jawornik” oraz przyjęcia zasad jego finansowania. Uchwała ta pozwoli na podpisanie trójstronnego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na wspólne finansowanie przedmiotowej inwestycji.

- Taka inwestycja bezsprzecznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników tych dróg, a także dostępność komunikacyjną pracowników i dostawców strefy aktywności gospodarczej Jawornik-Polanka. To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców i choć plany budowy tego węzła sięgają 2000 roku, to przyszedł czas, aby postawić kolejne kroki w celu podpisania trójstronnego porozumienia w sprawie finansowania inwestycji ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także z miejskiego budżetu Gminy Myślenice – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka argumentując wprowadzenie autopoprawką projektu uchwały do porządku listopadowej sesji Rady Miasta.

W związku z tą inwestycją gmina Myślenice poniosła już koszty sporządzenia wstępnej dokumentacji w wysokości ponad 1,2 mln zł, a zgodnie z podjętą uchwałą poniesie także koszty uregulowania odszkodowań za nieruchomości, koszty wynikające z decyzji administracyjnych w zakresie pasa drogowego dróg gminnych i innych dróg publicznych docelowo gminnych, co stanowić będzie ok. 2,5 mln zł. Po stronie Gminy Myślenice będzie również wybudowanie drogi gminnej stanowiącej połączenie strefy aktywności gospodarczej z DW nr 955 w miejscowości Jawornik – szacunkowo 2,2 mln zł.

Województwo Małopolskie w budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku ma zainwestować nakłady w łącznej wysokości nie większej niż 20 mln zł, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainwestuje kwotę 47,3 mln zł.

- Cieszę się, że podjęliśmy tę uchwałę. To ważny krok w stronę budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku i co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance, która jest jednym z priorytetów dla mieszkańców gminy Myślenice. Jestem po rozmowach z ministrem Andrzejem Adamczykiem z resortu infrastruktury oraz marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim. Podjęcie intencyjnej uchwały przez radnych, a następnie podpisanie trójstronnego porozumienia na finansowanie tej inwestycji da zielone światło do realizacji tego zadania – wyjaśnia burmistrz Myślenic.

Podatki napędzą gminny budżet

Podczas sesji, jedną z kwestii wzbudzającą spore emocje był temat wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.

- Wzrost lokalnych opłat tylko o planowany wskaźnik inflacji w większości przypadków zmieni się o niewielką kwotę sięgającą kilku lub kilkunastu groszy – tłumaczył na wstępie burmistrz Jarosław Szlachetka.

Projekt uchwały zaproponował wzrost stawki preferencyjnej  o 0,1% dla budowli związanych z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej (w tym kolejek linowych i wyciągów narciarskich). Dotychczas wynosiła ona 0,1%, po wprowadzonej zmianie wyniesie 0,2% (przy 2% max.) Utrzymano dotychczasową tendencję stawek maksymalnych dla domków letniskowych  - wzrost z 7,90 do 8,05 zł (1,9%) oraz podmiotów leczniczych – wzrost z 4,78 do 4,87 zł (1,9%).

Wzrost o 5% dotyczy podwyżki z 21 do 22,05 zł złotych za metr kwadratowy dla budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą, oraz z 1,11  do 1,17 zł przy działalności sportowej. W rzeczywistości te 5% to kwota odpowiednio 1,05 zł i 0,16 zł za m kwadratowy.

- Od 2015 roku mój poprzednik nie podnosił podatków dla biznesu, ale czy to jest dobra strategia? Miasto to nie tylko ulice, chodniki ale też ciekawa oferta sportowa, rekreacyjna, kulturalna, oświatowa. Trzeba robić wszystko, aby ludzie chcieli tu mieszkać i żyć. Uważam, iż regularne, stopniowe podnoszenie stawek podatkowych w sytuacji, kiedy inwestycje w gminną infrastrukturę stwarzają dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej jest działaniem uczciwym i racjonalnym. Uważam zatem, że zaproponowana zmiana stawek jest racjonalna i mieści się w ramach możliwości płatniczych szczególnie jeśli chodzi o wzrost opłat dla osób prowadzących działalność gospodarczą w takim ośrodku jak Myślenice. Co więcej, poziom nowych stawek będzie i tak jednym z niższych w powiecie myślenickim, podczas gdy w takich gminach jak Dobczyce czy Sułkowice, od lat obowiązują wyższe podatki. W roku 2019 wynosiły one odpowiednio 22,66 zł w Dobczycach oraz 22,08 zł w Sułkowicach. Nowe stawki zostały przedstawione przedsiębiorcom i muszę stwierdzić, że spotkały się ze zrozumieniem i aprobatą ze strony przedstawicieli przedsiębiorców za co chciałem podziękować  – wyjaśniał na sesji burmistrz Jarosław Szlachetka.

Według szacunkowych obliczeń, przyjęta przez radnych podwyżka zwiększy gminny budżet o 0,3 procent w skali roku, czyli o ok. 646 tys. złotych: 350 tys. złotych od osób prawnych i 296 tys. złotych od osób fizycznych. Ponadto dochody w związku z podwyższeniem stawek podatku od środków transportowych zwiększą się o ok. 30 tys. zł.

Zwiększenie parkingu wokół Rynku, strefa płatnego parkowania przy ul. Szpitalnej

W związku z prowadzoną rewitalizacją rynku i przyległych ulic, z użytku wyłączone pozostają parkingi przy ulicach Gałczyńskiego oraz Klakurki, a parking pod Muzeum Niepodległości pęka w szwach. Z prośbą o pomoc zwrócili się do burmistrza przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Stąd pomysł na tymczasowe włączenie do strefy płatnego parkowania fragmentu rynku, na którym kiedyś wyznaczony był parking dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązanie zostało przyjęte na osiemnastym posiedzeniu przez radę miejską. Tym samym na płycie rynku, do czasu jej przebudowy, wyznaczone zostanie około 40 nowych miejsc do parkowania pojazdów. Parking na rynku będzie funkcjonować do wiosny przyszłego roku, kiedy to wykonawca przystąpi do wymiany nawierzchni w wyznaczonym do parkowania miejscu.

Jak już wiemy, radni ustalili również, że na ul. Szpitalnej powstanie strefa płatnego parkowania. Pod głosowanie radnych nie trafiła natomiast uchwała rozstrzygająca kwestie parkowania na ulicach Armii Krajowej, Leopolda Okulickiego i gen. Stanisława Maczka. Po uzgodnieniach burmistrza z radnymi, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Wacław Szczotkowski zgłosił wniosek wycofania projektu uchwały wprowadzenia strefy w rejonie tych ulic. Jak tłumaczył burmistrz, zdjęcie projektu z porządku obrad spowodowane było pisemnymi protestami mieszkańców tych ulic.

- Jeszcze raz zastanowimy się, czy nie ma lepszego rozwiązania - mówił burmistrz. Kwestia ta będzie zatem rozpatrywana w najbliższym czasie przez radnych na komisjach.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Osieczan i inne uchwały

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców burmistrz Jarosław Szlachetka umożliwił dopięcie wszelkich formalności w związku z dużą ilością wniosków o przekształcenie działek w Osieczanach. Dodatkowa możliwość złożenia wniosku o zmianę działki rolnej na budowlaną była możliwa dzięki decyzji burmistrza o drugim i trzecim wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach przegłosowano aż 89 uwag do planu zagospodarowania przestrzennego w Osieczanach, a następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.

Podczas osiemnastej sesji radni miejscy przyjęli też uchwały w sprawie nadania Statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu oraz w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano również środki w wysokości 3000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni na zakup niezbędnego wyposażenia.

 „Kolej plus”

Na zakończenie sesji, burmistrz Jarosław Szlachetka poinformował o zakończeniu wstępnego etapu przygotowań do planowanej budowy linii kolejowej z Krakowa do Myślenic. Zamówione kilka miesięcy temu tzw. studium wykonalności jest już gotowe. Wskazuje ono, którędy mogłyby kursować pociągi. Jak mówił burmistrz Szlachetka środki na zaprojektowanie i budowę tej linii mogłyby zostać pozyskane w ramach realizacji rządowej ustawy „Kolei Plus”. - Myślenice, jako trzecie największe miasto w Polsce bez dostępu do kolei, są naturalnym kandydatem do realizacji takiej inwestycji. Liczymy, iż w najbliższym czasie zapewnione zostaną środki na dokumentację projektową tego zadania – komentuje burmistrz Szlachetka.

oprac. Marta Duszyk